Find Posts By Topic

Mayor Burgess issues statement on DOJ letter on sanctuary cities

City of Seattle Immigrant Family Institute Community Building with the Seattle Police Department. May 2017. Photo by Alabastro Photography.

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

 

Mayor Tim Burgess issued the following statement after receiving a letter from the U.S. Department of Justice:

“We received a letter today from the US Department of Justice expressing ‘concern’ over a law that has been on our books since 2003 that prevents city government employees, including police officers, from inquiring about an individual’s immigration status with limited exceptions. We adopted that law so that no one would fear reporting a crime or approaching a police officer to request help, especially victims of domestic violence.

“Now, the Trump Administration is threatening to withdraw federal grant money from Seattle that is used to fund the work of three civilian crime prevention specialists in our police department. These prevention specialists work with people throughout the city and give advice on how to avoid being a crime victim, how to report crimes that do occur, and how to take proactive steps to improve the physical environment to reduce crime. It’s ironic that a president who says he wants to reduce crime and help crime victims works to remove funding from programs that do exactly that.

“The same city ordinance chapter that the Trump Administration is using to threaten us also says city employees are directed to cooperate with, and not hinder, enforcement of federal immigration laws. Today’s letter is more bluster and bullying by the president based on his ideologically driven fixation on immigrants and refugees.

“Seattle is a welcoming city. We value the contributions made by the neighbors who live among us. We are proud of their presence.”

 


 

El alcalde Timothy Burgess emitió la siguiente declaración después de recibir una carta del U.S. Department of Justice:

“Hoy recibimos una carta del U.S. Department of Justice en la que se expresaba ‘preocupación’ con respecto a una ley que ha formado parte de nuestra legislación desde 2003 y que impide a los empleados del gobierno de la ciudad, incluidos los oficiales de policía, indagar sobre la situación migratoria de una persona, con algunas excepciones limitadas. Esa ley se adoptó con el fin de que nadie tuviera miedo de denunciar un delito o de acercarse a un oficial de policía para solicitar ayuda, en especial las víctimas de violencia doméstica”.

“Ahora, la administración de Trump está amenazando con quitar la subvención federal que recibe Seattle que se utiliza para financiar el trabajo de tres especialistas en prevención de delitos que afectan a la población civil que forman parte de nuestro departamento de policía. Estos especialistas en prevención trabajan con las personas de toda la ciudad y brindan consejos sobre cómo evitar ser víctima de un delito, cómo denunciar los delitos que se cometen y cómo tomar medidas preventivas para mejorar el entorno físico con el fin de reducir los hechos delictivos. Resulta irónico que un presidente que dice que quiere reducir los hechos delictivos y ayudar a las víctimas de delitos quiera quitar la financiación de los programas que se encargan precisamente de ello”.

“El mismo capítulo de la ordenanza de la ciudad que la administración de Trump está utilizando para amenazarnos también establece que los empleados de la ciudad deben cooperar con el cumplimiento de las leyes federales de inmigración y no impedir dicho cumplimiento. La carta de hoy muestra más bravuconería e intimidación por parte del presidente debido a su empecinamiento ideológico sobre los inmigrantes y refugiados”.

“Seattle es una ciudad de bienvenida. Valoramos los aportes que realizan los vecinos que viven entre nosotros y estamos orgullosos de su presencia”.

 


 

Thị trưởng Tim Burgess đưa ra tuyên bố dưới đây sau khi nhận được một lá thư từ U.S. Department of Justice:

“Hôm nay, chúng ta đã nhận được một lá thư từ U.S. Department of Justice bày tỏ ‘mối quan ngại’ về một điều luật đã có trong quy định của chúng ta từ năm 2003 nhằm ngăn các nhân viên chính quyền thành phố, kể cả cảnh sát, không được điều tra về tình trạng nhập cư của cá nhân với một số trường hợp ngoại lệ. Chúng ta đã thông qua luật này để không ai phải lo sợ khi tố cáo tội phạm hoặc tiếp xúc với cảnh sát để yêu cầu giúp đỡ, đặc biệt là các nạn nhân của bạo lực gia đình.

“Hiện nay, Chính quyền Trump đang đe doạ rút tiền trợ cấp liên bang dành cho Seattle, số tiền đã được sử dụng để tài trợ cho công việc của ba chuyên viên phòng chống tội phạm dân sự trong sở cảnh sát của chúng ta. Các chuyên viên phòng chống tội phạm này làm việc với mọi người trong thành phố và tư vấn cách phòng tránh việc trở thành nạn nhân của tội phạm, cách tố cáo khi tội ác xảy ra, và cách chủ động thực hiện các bước cải thiện môi trường thể chất để giảm tội phạm. Thật nực cười là vị tổng thống, người nói rằng ông ấy muốn giảm tội phạm và giúp các nạn nhân của tội phạm, lại đang tiến hành xóa bỏ tài trợ cho các chương trình thực hiện chính xác những điều đó.

“Cùng một chương hiến pháp của thành phố mà Chính quyền Trump đang sử dụng để đe doạ chúng ta cũng cho thấy rằng nhân viên của thành phố được chỉ đạo để hợp tác, chứ không phải cản trở, việc thực thi luật nhập cư liên bang. Lá thư ngày hôm nay càng cho thấy sự hăm dọa và ức hiếp của tổng thống dựa trên cơ sở định hướng tư tưởng của ông ta về người nhập cư và người tị nạn.

“Seattle là một thành phố thân thiện. Chúng ta coi trọng sự đóng góp của những người hàng xóm sống giữa chúng ta. Chúng ta tự hào về sự có mặt của họ. ”

 


 

Tim Burgess 市長在收到 U.S. Department of Justice 的來函後,發表如下聲明:

「今天,我們收到了 U.S. Department of Justice  的來函,函中對我們自 2003 年通過的一部法律表達了『擔憂』,因為該法律阻止市政府公職人員(包括警員)問詢個人的移民身份,僅少數情況例外。由於我們通過此法律,因而人們(尤其是家庭暴力的受害者)在舉報犯罪或向警員求助時便不會心驚膽戰。

「現在,Trump 政府 威脅要從西雅圖撤回聯邦撥款,該筆資金用於資助我們警署三名民事犯罪預防專家所開展的工作。這些犯罪預防專家與市民們攜手合作,並就如何避免成為犯罪受害者、如何舉報發生的犯罪及如何主動採取改善犯罪環境的措施以減少犯罪等方面提出建議。具有諷刺意味的是,總統卻說,他希望減少犯罪和幫助犯罪受害者,所以才撤回對這些正在開展之計劃的資助。

「Trump 政府用來威脅我們的同一城市法令章中也指出,市政府公職人員需根據指示配合而非阻礙聯邦移民法律的執行。今日的來函中充斥著總統對移民和難民源於意識形態上的偏執,極盡威嚇和恐嚇之能事。

「西雅圖是一個迎賓的城市。我們十分珍視在街區內生活的鄰里們付出的貢獻。能夠與他們同在,令我們無比驕傲。

 


 

시장 Tim Burgess는 U.S. Department of Justice로부터 서한을 받은 후 다음과 같은 성명을 발표했습니다.

“우리는 오늘 U.S. Department of Justice로부터 2003년부터 우리 시가 경찰관 등 모든 시 공무원들이 아주 예외적인 경우가 아니면 개인의 이민 신분 조회를 금지해 왔던 우리 법률에 대한 ‘우려’를 표방하는 서한을 받았습니다. 우리는 그 누구도 두려움 없이 범죄를 신고하고 특히 가정 폭력의 피해자들이 경찰에게 도움을 요청할 수 있도록 해당 법률을 채택하였습니다.

“이제, Trump 행정부는 시애틀 경찰국에서 민간 범죄 예방 전문가 3인의 업무 지원에 사용되고 있는 연방 보조금 지원을 중단하겠다며 위협하고 있습니다. 시애틀 전반에서 업무를 지원하고 있는 이 3인의 예방 전문가들은 사람들과 함께 범죄의 피해자가 되지 않는 방법, 범죄가 발생하는 경우 신고 방법, 범죄를 줄이기 위해 물리적인 환경을 개선하는 사전 대책 등에 대한 조언을 제시하는 일을 하고 있습니다. 범죄를 줄이고, 범죄 피해자들을 돕겠다는 대통령이 이런 업무를 담당하는 프로그램에 대한 지원을 줄이겠다고 하는 것은 정말로 앞뒤가 맞지 않는 일이 아닐 수 없습니다.

“Trump 행정부가 우리를 위협하는 데 이용하는 동일한 시 조례로 시 공무원들에게 연방 이민법 시행에 협조해야 하며 방해해서는 안 된다고 지시하고 있습니다. 오늘의 이 서한은 이민자와 난민에 대해 이데올로기적으로 고착된 대통령의 생각에 기반한 억지와 괴롭힘이라고 밖에는 해석되지 않습니다.

“시애틀은 Welcoming City(환영하는 도시)입니다. 우리는 더불어 살아 가는 이웃과 함께 만들어 나가는 지역 사회를 소중히 여깁니다. 우리는 이웃들의 존재를 자랑스럽게 생각합니다.”