Find Posts By Topic

Mayor Harrell Issues Executive Order to Support People of Ukraine

An image of the Ukrainian flag on display within a brightly lit Seattle City Hall.

Мер Харрелл видав виконавчий наказ про підтримку народу України

Мэр Харрелл подписал указ о поддержке украинского народа

 

This week, Seattle Mayor Bruce Harrell announced an Executive Order (order only available in English) to support the Ukrainian community in Seattle and in Ukraine. The order will direct City departments to take action to assist communities impacted by the unjustified and violent invasion of Ukraine.   

“Seattle stands with our Ukrainian neighbors, immigrant community, and the people of Ukraine. Our hearts break for the innocent lives lost and irreparably harmed by this senseless military invasion. In the strongest possible terms, we condemn the Russian government’s unprovoked aggression,” said Mayor Harrell. “One Seattle means a commitment to supporting our neighbors in need – and this Executive Order reflects the urgency of this moment and the leadership Seattle must provide. The City of Seattle will continue to meet with Ukrainian community leaders and groups to listen and to plan further action during this extraordinary hardship.” 

Mayor Harrell met with the Honorary Consul of Ukraine Valeriy Goloborodko and local Ukrainian community on February 28, 2022, to reiterate Seattle’s support for Ukraine and to discuss the immediate and long-term steps to stand with Ukraine.

The City of Seattle will take action to support the Ukrainian community which may include, but are not limited to, legal, language, mental health, and financial assistance for immigrants and refugees resettling in Seattle. This work will be led by the Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs with assistance from the Human Services Department and Office of Economic Development. 

The City’s Office of Intergovernmental Relations will support this work by leading coordination with regional, state, and federal partners. This includes linking local Ukrainian community organizations and regional and federal partners to help transfer medical and humanitarian supplies to organizations in Ukraine and European nations serving Ukrainian refugees; convening regional cities for information sharing and coordination of support resources; and, working with the Office of Economic Development exploring opportunities for future sister city connections, trade and business partnerships, and relationships of city diplomacy with Ukraine. 

The City of Seattle will also take action to identify and end any contracts the City has with Russian state institutions or major corporations. This work will be led by the City’s Department of Finance and Administrative Services. 

With the burdens of the crisis falling on communities not only of Ukrainian national origin, the order acts to support all refugees impacted by this crisis, including students and those of African, Asian, and Mideast descent living in Ukraine. 

“Through this Executive Order, the City of Seattle is responding to our Ukrainian community’s calls for support with a commitment to action,” said Mayor Harrell. “And for Russian people protesting this invasion despite the risk of arrest, imprisonment, or worse, we stand with them too and against harassment, threats, or acts of violence toward Seattle’s peaceful Russian immigrant community.”  As the invasion of Ukraine continues to develop, the City of Seattle will update plans to support Ukrainian people here and abroad. Seattle is committed to being a welcoming and inclusive city and will take all available steps to assist Ukrainian friends and neighbors.

 


 

Мер Харрелл видав виконавчий наказ про підтримку народу України

Цього тижня мер Сіетла Брюс Харрелл оголосив виконавче розпорядження (розпорядження доступне лише англійською мовою) про підтримку української громади в Сіетлі та на Україні. Розпорядженням міським управлінням буде наказано вжити заходів для надання допомоги громадам, які постраждали від невиправданого та насильницького вторгнення в Україну.   

«Сіетл підтримує наших сусідів-українців, іммігрантську громаду та народ України». Наші серця краються за невинні життя, які непоправно знівечені цим безчуттєвим військовим вторгненням. Ми найрішучіше засуджуємо неспровоковану агресію російського уряду», – сказав мер Харрелл. «Єдиний Сіетл» означає зобов’язання підтримувати наших сусідів, які потребують допомоги, – і цей наказ відображає невідкладність цього моменту та лідерство, яке Сіетл має забезпечити. Місто Сіетл продовжуватиме зустрічатися з лідерами та групами української громади, щоб вислухати та спланувати подальші дії під час цих надзвичайних труднощів». 

Мер Харрелл зустрівся з Почесним консулом України Валерієм Голобородьком та місцевою українською громадою 28 лютого 2022 року, щоб підкреслити підтримку Сіетла Україні та обговорити негайні та довгострокові кроки для підтримки України.

Місто Сіетл вживатиме заходів для підтримки української громади, які можуть включати, але не обмежуються, юридичну, мовну, психічну допомогу та фінансову допомогу для іммігрантів та біженців, які переселяються в Сіетл. Цю роботу очолюватиме Управління у справах іммігрантів та біженців Сіетла за підтримки Департаменту соціальних служб та Управління економічного розвитку. 

Управління міжбюджетних зв’язків міста підтримуватиме цю роботу, керуючи координацією з регіональними, державними та федеральними партнерами. Це включає об’єднання місцевих організацій української громади та регіональних та федеральних партнерів для надання допомоги в передачі медичних та гуманітарних товарів організаціям на Україні та в європейських країнах, які обслуговують українських біженців; скликання обласних міст для обміну інформацією та координації ресурсів підтримки; та, співпрацюючи з Офісом економічного розвитку, вивчаючи можливості для майбутніх побратимських зв’язків, торговельних та ділових партнерств, а також відносин міської дипломатії з Україною. 

Місто Сіетл також вживе заходів для виявлення та припинення будь-яких контрактів міста з російськими державними установами або великими корпораціями. Цією роботою керуватиме Департамент фінансів та адміністративних послуг міста. 

Оскільки тягар кризи лягає на громади не лише українського національного походження, наказ діє на підтримку всіх біженців, які постраждали від цієї кризи, включно зі студентами та особами африканського, азіатського та близькосхідного походження, які проживають на Україні. 

«Цим наказом місто Сіетл відповідає на заклики нашої української громади про підтримку, зобов’язуючись діяти», – сказав мер Харрелл. «І для росіян, які протестують проти цього вторгнення, незважаючи на ризик арешту, ув’язнення чи ще гірше, ми також підтримуємо їх і виступаємо проти переслідувань, погроз або актів насильства щодо мирної громади російських іммігрантів Сіетла».  Оскільки вторгнення в Україну продовжує розвиватися, місто Сіетл оновлюватиме плани підтримки українців тут і за кордоном. Сіетл прагне бути привітним та інклюзивним містом і зробить усі можливі кроки, щоб допомогти українським друзям та сусідам.

 


 

Мэр Харрелл подписал указ о поддержке украинского народа

На этой неделе мэр Сиэтла Брюс Харрелл (Bruce Harrell) объявил о подписании указа (доступен только на английском языке) о поддержке украинской общины в Сиэтле и в Украине. В соответствии с указом городским департаментам поручается принять меры по оказанию помощи общинам, пострадавшим от неоправданного и насильственного вторжения в Украину.   

«Сиэтл выступает в поддержку наших украинских соседей, сообщества иммигрантов и народа Украины. Мы скорбим по жизням невинных людей, которые погибли или необратимо пострадали в результате этого бессмысленного военного вторжения. Мы самым решительным образом осуждаем ничем не спровоцированную агрессию российского правительства, — заявил мэр Харрелл. — Лозунг “единый Сиэтл” олицетворяет наше обязательство помогать соседям в трудной ситуации, и данный указ отражает исключительность этого момента, когда руководство Сиэтла должно выполнить свои обязательства. Сотрудники мэрии г. Сиэтл продолжат встречаться с лидерами и представителями украинского сообщества, чтобы выслушать их и продумать дальнейшие меры в условиях этого невиданного бедствия».  

28 февраля 2022 года мэр Харрелл провел встречу с Почетным консулом Украины Валерием Голобородько и местной украинской общиной, чтобы подтвердить поддержку Украине со стороны г. Сиэтл и обсудить как первоочередные, так и долгосрочные шаги по поддержке Украины.

Город Сиэтл примет меры по содействию украинской общине, которые включают, в том числе, юридическую, языковую, психологическую и финансовую помощь иммигрантам и беженцам, переехавшим в Сиэтл. Эту работу возглавит Управление г. Сиэтл по делам иммигрантов и беженцев (Office of Immigrant and Refugee Affairs) при поддержке Департамента социальных услуг (Human Services Department) и Управления экономического развития (Office of Economic Development). 

Городское управление по межправительственным отношениям (Office of Intergovernmental Relations) будет поддерживать эту работу, осуществляя координацию с партнерами на уровне региона, штата и государства. Это включает в себя налаживание связей между местными украинскими общественными организациями и региональными и федеральными партнерами для организации передачи медицинских и гуманитарных товаров организациям в Украине и европейских странах, принимающих украинских беженцев; встречи с представителями других городов в регионе для обмена информацией и координации ресурсов для поддержки; сотрудничество с Управлением экономического развития по вопросам рассмотрения будущего установления отношений с украинскими городами-побратимами, торгового и делового сотрудничества и дипломатии между городами. 

Город Сиэтл также примет меры по выявлению и прекращению любых контрактов, заключенных городом с российскими государственными учреждениями или крупными корпорациями. Этой работой будет руководить городской Департамент финансов и административных услуг (Department of Finance and Administrative Services). 

Поскольку бремя кризиса ложится на общины не только украинского происхождения, указ призван оказать поддержку всем беженцам, пострадавшим от этого кризиса, включая студентов и лиц африканского, азиатского и ближневосточного происхождения, проживающих в Украине. 

«Этим указом г. Сиэтл отвечает на призывы нашей украинской общины о поддержке, выразив готовность к действиям, — заявил мэр Харрелл. — Что касается русских и россиян, протестующих против этого вторжения, несмотря на риск ареста, тюремного заключения или более серьезных последствий, мы их также поддерживаем и выступаем против преследования, угроз или актов насилия в отношении мирной общины русских иммигрантов в Сиэтле».  По мере развития вторжения в Украину г. Сиэтл будет обновлять планы по поддержке украинского народа здесь и за рубежом. Сиэтл стремится быть дружелюбным и инклюзивным городом и будет принимать все возможные меры помощи нашим украинским друзьям и соседям.