Find Posts By Topic

Mayor Murray statement on federal court ruling blocking DOJ decision to prevent legal support for immigrants

Photo by Nate Gowdy.

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

Today, Mayor Ed Murray issued the following statement after U.S. District Judge William Orrick blocked a Trump administration order to withhold federal funding from “sanctuary cities”:

“Once again, the courts have ruled against the Trump administration’s unconstitutional overreach. This administration continues to find new lows, this time attempting to prevent a non-profit organization from assisting immigrants in need of legal support. The unjust order targets one of our most vulnerable populations, as President Trump has done repeatedly in just five months in the White House. Thankfully, the court is again standing in his way.

“We have long valued our partnership with NWIRP and our work together to aid immigrants and refugees in our community. NWIRP executive director Jorge Baron facilitated two Know Your Rights trainings to City of Seattle staff, most recently during our Day of Action for Immigration in March. And the Office of Immigrant and Refugee Affairs continues to work with NWIRP and other community-based organizations in developing strategies to respond to Trump’s anti-immigrant actions.

“Seattle is a welcoming city and will continue to work with organizations like NWIRP to support immigrants and refugees, and support those organizations in any way we can.”


El Alcalde Edward B. Murray emitió la siguiente declaración sobre la resolución del juez federal de distrito Richard Jones en la cual se bloquea la orden del Departamento de Justicia que exigía al Proyecto de Northwest por los Derechos de los Inmigrantes (NWIRP) a “cesar y desistir” de ayudar a inmigrantes sin representación con el procedimiento de deportación:

“Una vez más, los tribunales han resuelto en contra de los excesos inconstitucionales del gobierno de Trump. Este gobierno sigue encontrando puntos bajos; en esta ocasión, intentan evitar que una organización sin fines de lucro ayude a inmigrantes que necesitan apoyo legal. Esta orden injusta apunta a una de nuestras poblaciones más vulnerables, como el Presidente Trump lo ha hecho en repetidas oportunidades a solo cinco meses de haber asumido su cargo. Afortunadamente, el tribunal lo ha bloqueado una vez más.

“Siempre hemos valorado nuestra asociación con el NWIRP y nuestro trabajo conjunto para ayudar a inmigrantes y refugiados de nuestra comunidad. El director ejecutivo del NWIRP, Jorge Baron, dispuso dos capacitaciones Know Your Rights (Conozca sus derechos) para personal de la Ciudad de Seattle, más recientemente durante el Day of Action for Immigration (Día de la Acción Migratoria) en marzo. Y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados sigue trabajando con el NWIRP y otras organizaciones comunitarias para desarrollar estrategias para responder a las acciones antiinmigración de Trump.

“Seattle es una ciudad acogedora y seguirá trabajando con organizaciones como el NWIRP para apoyar a los inmigrantes y refugiados y a estas organizaciones de cualquier manera posible.”


Thị trưởng Ed Murray đã ra tuyên bố sau về phán quyết của Thẩm phán Quận của Hoa Kỳ Richard Jones chặn một lệnh gần đây của Bộ Tư Pháp chỉ thị cho Dự án về các Quyền của Người Nhập Cư Tây Bắc (NWIRP) “ngừng và chấm dứt” việc hỗ trợ những người nhập cư không được đại diện trong các thủ tục trục xuất:

“Một lần nữa, các tòa án đã ra phán quyết chống lại hành động lạm quyền vượt lên trên hiến pháp của chính quyền Trump. Chính quyền này tiếp tục cho thấy những hành vi hạ đẳng mới, lần này là cố ngăn chặn một tổ chức phi lợi nhuận trợ giúp những người nhập cư cần hỗ trợ pháp lý. Lệnh không công bằng này nhắm đến một trong những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, khi tổng thống Trump đã và đang có những hành động lặp đi lặp lại chỉ trong năm tháng ở White House (Nhà Trắng). Thật may mắn, tòa án lại một lần nữa ngáng đường ông ta.

“Từ lâu nay chúng ta luôn trân trọng mối quan hệ đối tác của mình với NWIRP và các công việc chúng ta cùng nhau thực hiện để trợ giúp những người nhập cư và người tị nạn trong cộng đồng của chúng ta. Giám đốc điều hành của NWIRP Jorge Baron đã giảng dạy hai khóa đào tạo Know Your Rights (Biết Quyền của Quý vị) cho nhân viên của Thành phố Seattle, mà gần đây nhất là trong sự kiện Day of Action for Immigration (Ngày Hành Động về Vấn đề Nhập Cư) của chúng ta vào Tháng Ba. Và Văn phòng Nội vụ Di trú và Tị nạn tiếp tục làm việc với NWIRP và các tổ chức cộng đồng khác để phát triển các chiến lược ứng phó với các hành động chống người nhập cư của Trump.

“Seattle là một thành phố thân thiện và sẽ luôn làm việc với các tổ chức như NWIRP để hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn, và hỗ trợ những tổ chức đó bằng bất kỳ cách thức nào mà chúng ta có thể.”


Edward Murray 市長就美國行政區法官 Richard Jones 禁止執行近期司法部指示西北移民權利專案 (NWIRP)以「停止並終止」援助驅逐出境程序中無代表的移民之法令的裁決發表以下聲明:

「法庭再一次否決了 Trump 政府不符合憲法的越界行為。政府的民意支持度創新低,這次更試圖阻止非營利組織援助需要法律支援的移民。這一不公平的法令,瞄準了我們最脆弱的群體,而 Trump 總統入主白宮僅五個月內,就已多次重複這一行動。所幸,法庭又再次阻擋下他的行動。

「長期以來,我們十分重視我們與 NWIRP 的關係,而且我們齊心協力幫助我們社區內的移民和難民。最近,在三月,我們的 Day of Action for Immigration(移民行動日)期間,NWIRP 執行理事 Jorge Baron 協助西雅圖市職員舉辦了兩場 Know Your Rights(了解您的權利)培訓。而移民與難民事務辦公室則繼續與 NWIRP 及其他社區組織合作,發展策略以應對 Trump 的反移民行動。

「西雅圖是一個迎賓的城市,而且將繼續與如 NWIRP 的組織合作以支援移民和難民,並竭盡所能援助這些組織。」