Find Posts By Topic

Wildfire smoke is toxic. Protect your health!

**Updated 9/18/2020, 11:44 AM**

Versión en Español

中文翻譯

한국어 번역

Dịch tiếng Việt

አማርኛ

Soomaali

Smoke from fires can be dangerous for everyone. Take steps to protect your health.

Check the air quality forecast. Visit Puget Sound Clean Air Agency and Air Now for current air quality conditions and smoke forecasts. Pay attention to local news for health warnings and air quality reports in your area.

Stay indoors as much as possible when the air quality is at unhealthy levels. Avoid smoky air. People with health conditions, such as lung or heart diseases, diabetes, stroke survivors or have a cold, should limit their time outside, avoid intense physical activities and keep indoor air clean when smoke levels are “moderate.” Babies, children, people over 65, and pregnant women should follow this advice when smoke levels are “unhealthy for sensitive groups.” Everyone else should do this when smoke levels are “unhealthy for everyone.”

Keep indoor air clean. Close windows and doors, pay attention to the heat, and stay hydrated. Use fans or air conditioner (AC) when it’s hot, and set your AC to recirculate. Don’t smoke, use candles, or vacuum. Use an air cleaner with a HEPA filter.

All parks, beaches, and boat launch areas in Seattle are currently open because of improved air quality.

If you have heart or lung diseases and your symptoms get worse around smoke, contact your healthcare provider. Call 911 if you or someone else has serious symptoms—like trouble breathing.

More information on wildfire smoke preparedness during the COVID-19 pandemic.

 


 

El humo de los incendios forestales es tóxico.
¡Proteja su salud!

El humo de incendio puede ser nocivo para todos. Tome precauciones para proteger su salud.

Manténgase informado sobre la calidad del aire. Visite Puget Sound Clean Air Agency (sitio web en inglés) y Air Now (sitio web en inglés) para conocer las condiciones actuales de la calidad del aire y los pronósticos de humo. Preste atención a las noticias locales sobre avisos de salud e informes de calidad del aire en su área.

Permanezca en el interior tanto como sea posible cuando la calidad del aire esté en niveles insalubres. Evite el aire con humo. Las personas con problemas de salud, como enfermedades pulmonares o cardíacas, diabetes, sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares o un resfriado, deben limitar su tiempo afuera, evitar actividades físicas intensas y mantener limpio el aire en los espacios cerrados cuando los niveles de humo lleguen a la categoría “moderada.” Los bebés, los niños, las personas mayores de 65 años y las personas embarazadas deben seguir este consejo cuando los niveles de humo lleguen a la categoría “dañina para la salud de grupos sensibles.” Todos los demás deben hacer esto cuando los niveles de humo lleguen a la categoría “dañina para la salud de todos.”

Mantenga limpio el aire en los espacios cerrados. Cierre las ventanas y puertas, preste atención al calor y manténgase hidratado. Use ventiladores o aire acondicionado (AC) cuando hace calor, y configure su AC para que recircule. No fume, use velas o use la aspiradora. Use un filtro de aire con un filtro HEPA.

Todos los parques, playas y áreas de lanzamiento de botes en Seattle están abiertos hoy debido a la mejora de la calidad del aire.

Si tiene enfermedades cardíacas o pulmonares y sus síntomas empeoran con el humo, comuníquese con su proveedor de atención médica. Llame al 911 si usted o alguien más presenta  síntomas  graves, como dificultad para respirar.

Obtenga más información aquí.

 


 

野火煙霧有毒。
請保護您的健康!

火災產生的煙霧對身體有害。採取措施以保護您的健康。

隨時關注空氣品質。造訪 Puget Sound Clean Air Agency(僅英文)及 Air Now 網站(僅英文)以瞭解當前空氣品質狀況和煙霧預報留意當地新聞,以瞭解您所在區域的健康警告和空氣品質報告

當空氣質量處於不健康水平時,應盡可能留在室內。避免吸入煙霧瀰漫的空氣。患有肺部或心臟疾病、糖尿病等健康問題,曾中風或感冒患者應在煙霧水準達到「中等」時限制自身戶外活動時間、避免激烈的身體活動並且保持室內空氣清潔。嬰兒、兒童、65 歲以上的年長者以及孕婦應在煙霧水準「對於敏感人群來說不健康」時遵循此建議。每個人都應在煙霧水準「對於所有人來說不健康」時這樣做。

保持室內空氣清潔。關閉門窗、注意室內溫度並補充身體水分。在天熱的時候使用電扇或者空調,且將空調設置為再循環模式。不要吸菸、使用蠟燭或吸塵器。使用配有高效微粒空氣 (HEPA) 過濾器的空氣淨化器。

由於空氣質量差的改善,西雅圖的所有公園,海灘和船隻下水區今天都開放。

如果您有心臟或肺部疾病並且您在煙霧周圍會症狀加劇,請聯絡您的醫療健保提供者。如果您或其他人出現諸如呼吸困難等嚴重症狀,請撥打 911。

COVID-19 疫情期間野火煙霧防範關鍵資訊

 


 

산불 연기는 독성이 있습니다.
건강을 지키세요!

화재에서 나오는 연기는 모두에게 위험할 수 있습니다. 스스로의 건강을 보호하기 위한 조치를 취하세요.

대기질 예보를 체크하세요. Puget Sound Clean Air Agency와(영문 전용) Air Now(영문 전용)를 방문해 현재의 대기질과 스모크 예보를 확인하시기 바랍니다. 건강 경고와 관련한 지역 뉴스와 귀하의 지역 내 대기질에 관한 보고에 주의를 기울이세요.

대기의 질이 건강에 해로운 단계일 때는 가능한 한 실내에 머무르세요. 스모크로 가득한 공기를 피해야 합니다. 스모크 레벨이 “보통단계(moderate)” 일 때, 폐 또는 심장 질환, 당뇨, 뇌졸중 이력 또는 감기와 같은 기저질환이 있는 사람은 바깥에서의 시간을 제한하고, 강도 높은 신체 활동을 삼가며, 실내 공기를 깨끗하게 유지하십시오. 아기, 어린이, 65세 이상의 노인, 및 임산부들은 스모크 레벨이 “민감군에 나쁨(unhealthy for sensitive groups)”일 때, 이러한 권고 사항을 따라야 합니다. 스모크 레벨이 “모든 사람에게 좋지 않음(unhealthy for everyone)” 수준일 때는 그 밖의 모든 사람들이 이 권고사항을 따라야 합니다.

실내 공기를 깨끗하게 유지하세요. 창문과 문을 닫고, 열기에 주의를 기울이며 적정한 수분을 유지하십시오. 더울 때는 선풍기나 에어컨(AC)을 사용하고 AC가 재순환되도록 설정합니다. 흡연을 하거나, 촛불을 사용하거나, 진공청소기를 사용하지 마세요. HEPA 필터가 있는 공기청정기를 사용합니다.

시애틀의 모든 공원, 해변, 그리고 보트 선착장은 개선 된 공기질로 인해 개방됩니다.

심장이나 폐 질환이 있고 스모크가 증상을 악화시키면 귀하의 의료진에게 연락하십시오. 귀하 또는 다른 누군가가 호흡 곤란과 같은 심각한 증상을 보이면 911에 연락하세요.

COVID-19 팬데믹 기간 동안 들불 연기 대비 주요 메시지.

 


 

Khói lửa là chất độc.
Bảo vệ sức khỏe của quý vị!

Khói từ rừng cháy có thể gây nguy hiểm cho mọi người. Thực hiện những điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mình.

Cập nhật thông tin về chất lượng không khí. Truy cập Trang Puget Sound Clean Air Agency (trang web chỉ bằng tiếng Anh)Air Now (trang web chỉ bằng tiếng Anh) để có thông tin về chất lượng không khí hiện tại và dự báo về khói. Chú ý đến tin tức địa phương để có thông tin về các cảnh báo sức khỏe và báo cáo chất lượng không khí trong khu vực của quý vị.

Ở trong nhà càng nhiều càng tốt khi chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Tránh không khí có khói. Những người có các tình trạng bệnh lý như bệnh phổi hoặc tim, tiểu đường, đã từng bị đột quỵ hoặc đang bị cảm lạnh cần hạn chế thời gian ra ngoài, tránh các hoạt động thể chất mạnh và giữ không khí trong nhà thoáng mát khi mức độ khói ở cấp “trung bình”. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người trên 65 tuổi và phụ nữ có thai cần làm theo lời khuyên này khi mức độ khói “không tốt cho sức khỏe của các nhóm nhạy cảm”. Tất cả những người khác cần làm theo lời khuyên này khi mức độ khói “không tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người”.

Hãy giữ không khí trong nhà sạch sẽ. Đóng cửa sổ và cửa ra vào, chú ý đến nhiệt độ không khí và nên uống nước thường xuyên. Sử dụng quạt hoặc điều hòa (AC) khi trời nóng và cài đặt AC tái tuần hoàn. Sử dụng máy làm sạch không khí với bộ lọc HEPA.

Tất cả các công viên, bãi biển và khu vực dốc thuyền ở Seattle đều mở cửa ngày hôm nay do chất lượng không khí được cải thiện.

Nếu quý vị bị bệnh tim hoặc bệnh phổi và các triệu chứng trở nên xấu hơn khi ở trong khu vực có khói, hãy liên hệ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Hãy gọi 911 nếu quý vị hoặc ai đó có các triệu chứng nghiêm trọng—như khó thở.

Chuẩn bị ứng phó với cháy rừng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

 


 

ዱር እሳት ጭስ መርዛማ ነው።
ጤናዎን ይጠብቁ!

ከእሳት የሚወጣ ጭስ ለሁሉም ሰው አደገኛ ሊሆን ይችላል። ጤናዎትን ለመጠበቅ እርምጃዎችን ይውሰዱ።

ስለ አየር ጥራት ትንበያ መረጃ ይኑርዎት። ወቅታዊ የአየር ጥራት ሁኔታና የጭስ ትንበያን በተመለከተ መረጃ ለማግኘት የየፑጂት ሳዉንድ የንጹህ አየር ኤጀንሲ Puget Sound Clean Air Agency (ድር ጣቢያ በእንግሊዝኛ ብቻ)Air Now (ድር ጣቢያ በእንግሊዝኛ ብቻ) ይጎብኙ። ስለአካባቢዎ የጤና ማስጠቀቂያዎችና የአየር ጥራት ሪፖርቶች የአካባቢ ዜናን በትኩረት ይከታተሉ።

የአየር ጥራቱ ጤናማ ባልሆነ ደረጃ ላይ ሲሆን በተቻለ መጠን ቤት ዉስጥ ይሁኑ። ጭስ ከተሞላበት አየር ራስዎን ያርቁ። የጭስ መጠን “መካከለኛ” በሚሆንበት ጊዜ፣ የሳምባ ወይም የልብ ሕመም፣ የስኳር በሽታ፣ ያለባቸው፣ የስትሮክ ሰለባዎች ወይም ጉንፋን የያዛቸው ሰዎች ከቤት ውጭ የሚያሳልፉትን ጊዜ መገደብ አለባቸው፣ ከባድ ጉልበት ከሚጠይቁ አካላዊ እንቅስቃሴዎች መታቀብና የቤት ውስጥ አየርን ንጽህና መጠበቅ አለባቸው። የጭስ መጠን “ስሱ ለሆኑ ሰዎች ጤናማ ያልሆነ” በሚሆንበት ጊዜ፣ ጨቅላ ሕጻናት፣ ልጆች፣ ዕድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎችና ነፍሰ ጡር ሴቶች ይህን ምክር መከተል አለባቸው። የጭስ መጠን “ለሁሉም ሰው ጤናማ ያልሆነ” በሚሆንበት ጊዜ፣ ሁሉም ሰው ይህን ማድረግ አለበት።

የቤት ውስጥ አየርን ንጽህና ይጠብቁ። መስኮቶችና በሮችን ይዝጉ፤ ለሙቀቱ ትኩረት ይስጡ፣ ሰውነትዎ በቂ ፈሳሽ ይኑረው። አየሩ ሙቀት በሚሆንበት ጊዜ ፋን ወይም ኤር ኮንዲሽነር (ኤሲ) ይጠቀሙ፣ ኤሲውም ደጋግሞ እንዲሽከረከር ያድርጉ። ሲጋራ አያጭሱ፣ ሻማ ወይም ቫኪዩም አይጠቀሙ። የ HEPA ማጣሪያ ያለው አየር ማጽጃ ይጠቀሙ።

በሲያትል የሚገኙ ሁሉም ፓርኮች ፣ የባህር ዳርቻዎች እና የጀልባ መወጣጫ ዛሬ ተከፍተዋል።

የልብ ወይም የሳምባ በሽታ ካለብዎና በጭስ አካባቢ ሲሆኑ የሕመም ምልክቶችዎ ከተባባሱ፣ የጤና እንክብካቤ ሰጪዎን ያነጋግሩ። እርስዎ ወይም ሌላ ሰው ለመተንፈስ መቸገርን የመሳሰሉ ከባድ የሕመም ምልክቶች ሲኖሩባችሁ ወደ 911 ይደውሉ።

 


 

Qiiqa dabka kiciyaa waa sun.
Ilaali caafimaadkaaga!

Qiiqa dabka wuxuu halis ku noqon karaa qof walba. Qaado tallaabooyinka si aad u ilaaliso caafimaadkaaga.

Lasoco macluumaadka tayada hawada. Lasoco macluumaadka tayada hawada booqo Bogga Puget Sound Clean Air Agency (Was Ingiriis kaliya) iyo Air Now (Was Ingiriis kaliya) si aad uga hesho macluumaadka tayada xaalada hadda ee hawada iyo qiyaasaadka dhanka qiiqa. Lasoco wararka maxaliga ah si aad uhesho digniinaha caafimaadka iyo warbixinada tayada hawada ee degaankaaga.

Gudaha ku jir oo nadiif ku haay sida suurtogalka ah hawada gudaha. Kafogoow meelaha qiiqa leh. Dadka qaba xaaladaha caafimaadka, sida xanuunada sanbabada iyo wadnaha, sonkoroowga, dadka kabogsooda istarooga ama qaboowga qaba, waa inay yareeyaan waqtiga ay kubixinayaan banaanka gurigooda, ee kafogaadaan shaqooyinka adag ayna nadifiyaan hawada gurigooda marka heerarka qiiqu ay gaaraan “dhexdhexaad.” Saqiirada, caruurta, dadka ka waawayn da’da 65 sano, iyo haweenka uurka leh waa inay raacaan tilmaamahaan marka heerka qiiqu gaaro “midaan ufiicnayn dadka nugul.” Qofkasta waa inuu talooyinkaan raaco marka heerka qiiqu noqdo “midaan ufiicnayn caafimaadka qofkasta.”

Nadiif ku haay sida suurtogalka ah hawada gudaha. Hawada gurigaaga gudihiisa ha ahaato nadiif, Xir daaqadaha iyo albaabada, iskana ilaali dabka qiiqa keenaya, biyana cab. Isticmaal marwaxadaha ama mukayfka wax qaboojiya (AC) marka kulayl uu jiro, kuna xir AC gaaga inuu wareego. Hacabin sigaar, ha isticmaalin shumac, ama buufinta hawada. Isticmaal nadiifiyaha hawada oo leh miiraha HEPA.

Dhammaan jardiinooyinka, xeebta, iyo meelaha laga galo doonyaha ee Seattle doonnida ayaa maanta furan.

Haday qabaan xanuunada wadnaha ama sanbabada xaaladooduna kasii darto marka qiiqu kaco, laxariir dhakhtarkaaga caafimaadka. Wac 911 haddii adigga ama qofkale xaalado khatar ah galo—sida inaad neefsan wayso.

Fariin Muhiim ah oo La Turjubayo oo ah U Diyaar Garawga Qiiqa Dabka Kaynta wakhtiga Safmarka COVID-19.