Find Posts By Topic

Summary of Directive to Wear Face Coverings

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

Traducción Española

Tarjumaadda Af-Soomaaliga

የአማርኛ ትርጉም

Русский перевод

 

Starting on May 18, 2020, King County residents are directed to wear face coverings in most public settings.

Wear a face covering when you are at any indoor or outdoor public space where you may be within 6 feet of someone who does not live with you.

Everyone is strongly urged to wear face coverings in places such as:

 • Stores that sell food and beverages (including: grocery stores, pharmacies, corner stores, convenience stores, liquor stores, farmers’ markets, food banks, farm and produce stands, supermarkets, big box stores that sell groceries, and similar places that sell food).
 • Retail stores (including: convenience stores, pet supply stores, auto supplies and repair shops, hardware and home improvement stores, garden stores that sell supplies for growing food, office supply stores, and home appliance stores).
 • Restaurant take-out and food businesses. Employees who prepare, carry out, and deliver food must wear masks.
 • Cannabis shops and stores that sell dietary supplements.
 • Tobacco and vapor shops.
 • Buses, light rail, and other forms of public transportation.

A face covering is not needed when you are outside walking, exercising, sitting at the park, etc. if you are able to regularly stay arms’ length away from other people.

Use cloth face coverings. Do not use medical masks.

Wear fabric face coverings, such as cloth face masks, scarves, and bandanas. The face covering must fit over your nose and mouth.

It is important to save medical-grade surgical masks and N95 respirators for healthcare workers and people who have special health needs.

To protect yourself, wear face coverings properly.

 • Your mask should cover your nose and mouth at all times.
 • Always wash your hands with soap and water or use an alcohol-based hand sanitizer before you put on a face covering and after removing it.
 • Change your face covering when it gets moist.
 • Wash your face covering after each use.

Some people do not need to follow this directive, including:

 • Children ages 2 years and younger. Babies and toddlers under age two should never wear cloth face coverings.
 • Children ages 2-12 years. Children in this age group should only wear a face covering if a parent or caregiver supervises to make sure it’s worn safely.
 • Anyone with a disability that makes it hard for them to wear or remove a face covering.
 • Anyone who is deaf and moves their face and mouth to communicate.
 • Anyone who has been advised by a medical professional to not wear a face covering because of personal health issues.
 • Anyone who has trouble breathing, is unconscious, or unable to remove the face covering without help.

Individuals are strongly urged to comply with this Directive. There is no criminal, civil, or financial penalty for failing to wear a face covering in these settings.

Businesses and individuals must continue to follow all existing COVID-19 orders from the Local Health Officer, Governor, or other local, state, or federal regulatory agencies, and any other relevant local, state, or federal civil rights laws. Businesses are required to post signage advising individuals to wear face coverings on the premises. Businesses can download a sign (available in multiple languages) that can be used for this purpose at http://www.kingcounty.gov/masks.

 


 

Tóm Tắt Chỉ Thị Đeo Khẩu Trang Che Mặt

Bắt đầu ngày 18 tháng 5 năm 2020, cư dân Quận King được hướng dẫn đeo khẩu trang che mặt ở hầu hết các không gian công cộng.

Hãy đeo khẩu trang che mặt ở bất cứ không gian công cộng nào cả trong nhà và ngoài trời khi quý vị có thể ở trong vòng 6 feet với một người không sống cùng quý vị.

Mọi người đều được khuyến khích đeo khẩu trang ở những nơi như:

 • Cửa hàng bán thực phẩm và đồ uống (bao gồm: cửa hàng tạp hóa, tiệm thuốc, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng rượu, chợ nông sản, ngân hàng thực phẩm, quầy bán nông sản và rau quả, siêu thị, cửa hàng lớn bán tạp hóa, và những nơi tương tự bán thực phẩm)
 • Cửa hàng bán lẻ (bao gồm: cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thú cưng, cửa hàng cung cấp thiết bị và sửa chữa ô tô, cửa hàng bán vật liệu xây dựng, cửa hàng bán đồ làm vườn, cửa hàng bán văn phòng phẩm, và cửa hàng thiết bị gia dụng)
 • Nhà hàng bán đồ mang đi và kinh doanh thực phẩm. Các nhân viên chuẩn bị, mang đi, và giao thức ăn phải đeo khẩu trang.  
 • Cửa hàng cần sa và cửa hàng bán thực phẩm chức năng (supplements).
 • Cửa hàng thuốc lá và thuốc lá điện tử.
 • Xe buýt, tàu điện, và các phương tiện giao thông công cộng khác.

Không cần đeo khẩu trang khi quý vị đi bộ ở ngoài đường, tập thể dục, ngồi ở công viên, v.v. nếu quý vị có thể thường xuyên cách xa những người khác khoảng cách vài cánh tay.

Dùng khẩu trang che mặt bằng vải. Không dùng khẩu trang y tế.

Mang đồ che mặt bằng vải, như khẩu trang che mặt bằng vải, khăn quàng cổ, và khăn rằn/khăn tay lớn in hoa (bandanas). Khẩu trang cần phải vừa khít quanh miệng và mũi của quý vị.

Chúng ta cần dành mặt nạ phẫu thuật và khẩu trang N95 cho nhân viên y tế và những người có nhu cầu sức khỏe đặc biệt.

Để bảo vệ bản thân, hãy đeo khẩu trang đúng cách.

 • Khẩu trang của quý vị phải che mũi và miệng tất cả mọi lúc.
 • Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng chất khử trùng tay có cồn trước khi quý vị đeo và tháo khẩu trang.
 • Thay đổi khẩu trang khi nó bị ẩm.
 • Giặt khẩu trang sau mỗi lần sử dụng.

Một số người không cần phải tuân theo chỉ thị này, bao gồm:

 • Trẻ em từ 2 tuổi trở xuống. Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dưới hai tuổi không bao giờ nên đeo khẩu trang che mặt.
 • Trẻ em từ 2-12 tuổi. Trẻ em trong độ tuổi này chỉ nên đeo khẩu trang nếu có cha mẹ hoặc người chăm sóc giám sát để đảm bảo khẩu trang được đeo một cách an toàn.
 • Bất cứ ai bị khuyết tật khiến cho họ khó có thể đeo hoặc tháo khẩu trang.   
 • Bất cứ ai bị điếc và phải dùng cử động mặt và miệng để giao tiếp.
 • Bất cứ ai đã được một chuyên gia y tế khuyên không nên đeo khẩu trang vì các vấn đề sức khỏe cá nhân.
 • Bất cứ ai bị khó thở, bất tỉnh, hoặc không thể tự mình tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp.  

Tất cả mọi người đều được khuyến khích tự nguyện tuân thủ chỉ thị này. Không có hình phạt hình sự, dân sự, hoặc tài chính cho việc không đeo khẩu trang trong những trường hợp này.

Các doanh nghiệp và cá nhân phải tiếp tục tuân theo tất cả các lệnh hiện tại về COVID-19 từ Viên Chức Y Tế Địa Phương, Thống Đốc, hoặc các cơ quan quản lý địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang khác, và bất kỳ luật dân quyền địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang nào khác. Các doanh nghiệp được yêu cầu phải đăng bảng hiệu khuyên các cá nhân nên đeo khẩu trang trong khu vực doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể tải xuống một bảng hiệu (có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ) có thể được sử dụng cho mục đích này tại trang web: http://www.kingcounty.gov/masks.

 


 

佩戴面罩指示摘要

2020年5月18日開始,金縣的居民需按指示在大多數公共場所都應佩戴面罩

當您在室內或室外的公共地方,會與不住在一起的人相距6英尺之內時,都應佩戴面罩。

強烈建議大家在以下地方佩戴面罩:

 • 出售食品和飲料的商店(包括:雜貨店、藥房、街頭小店、便利店、酒類商店、農貿市場、食品銀行、農場和農產品攤位、超級市場、出售大數量雜貨的店以及類似的出售食物的場所)。
 • 零售商店(包括:便利店、寵物用品商店、汽車用品和維修店、五金和家庭裝修商店、出售種植食物用品的花園商店、辦公用品商店和家用電器商店)。
 • 餐廳外賣和食品業務。對食物進行準備、外賣或外送的員工必須戴口罩。
 • 大麻商店和出售營養保健品的商店
 • 煙草和電子煙店。
 • 公共汽車、輕軌和其他形式的公共交通工具。

如果您能與他人保持兩臂的距離,則在戶外散步、運動、坐在公園等地方時,不需佩戴面罩。

使用布面罩。切勿使用醫用口罩。

佩戴布料面罩,例如布面罩、圍巾和頭巾。面罩必須能覆蓋您的鼻子和嘴巴。

醫療級手術口罩和N95口罩應留給醫護人員和有特殊健康需要的人用。

為了保護自己,請正確地佩戴面罩

 • 您的口罩應始終覆蓋鼻子和嘴巴。
 • 戴上面罩前和取下面罩後,一定要用肥皂和水洗手或使用含酒精的免水洗手液。
 • 面罩有水氣或濕了,便要更換。
 • 每次用完面罩後都要清洗。

以下人士不需遵循此指令:

 • 2歲及以下的兒童。兩歲以下的嬰兒和幼兒切勿佩戴布面罩。
 • 2-12歲的兒童只在父母或看護人的監督下才佩戴面罩,以確保安全佩戴。
 • 因殘障導致佩戴或取下面罩有困難的人。
 • 因失聰需移動臉部和嘴巴進行交流的人。
 • 因個人健康問題,被醫學專家建議不要戴面罩的人。
 • 呼吸困難,失去知覺或在無幫助下無法取下面罩的人。

強烈建議個人遵守這指令。但在這些特殊情況下不戴面罩不會受到刑事、民事或經濟處罰。

企業和個人必須繼續遵守全部現有的當地衛生官員、州長或其他地方、州或聯邦監管機構發出的COVID-19命令,以及其他相關的地方、州或聯邦民權法。 企業必須張貼建議顧客佩戴面罩的告示牌。企業可以在http://www.kingcounty.gov/masks下載相關的指示牌(提供多種語言)。

 


 

마스크 착용 지침 요

2020 5 18일부터 카운티 주민들은 대부분의 공공장소에서 마스크를 착용해야 합니다.  

함께 살지 않는 사람과의 거리가 6피트 이내일 수 있는 실내 또는 실외의 공공장소에서는 마스크를 착용하십시오.

모든 사람은 다음과 같은 장소에서 마스크를 착용할 것을 강력히 권장합니다.

 • 식품 및 음료를 판매하는 상점 (식료품점, 약국, 소형 식료품 가게, 편의점, 주류 판매점, 농산물 시장, 푸드 뱅크, 농장 및 농산물 가판대, 슈퍼마켓, 식료품을 판매하는 대형박스 매장 및 식품을 판매하는 이와 유사한 상점 포함)
 • 소매상점 (편의점, 애완동물 용품점, 자동차 용품 및 수리점, 하드웨어 및 가정용 건축자재 판매점, 식품 재배 용품을 판매하는 정원용품 판매점, 사무용품점, 가전제품점 포함)
 • 포장음식용 식당 및 요식업체. 음식을 준비하고, 나르고, 배달하는 직원들은 마스크를 착용해야 합니다.
 • 대마초 가게 및 건강 보조 식품을 판매하는 상점
 • 담배 및 전자 담배 가게
 • 버스, 경전철 및 기타 대중 교통 수

대부분의 시간 동안 다른 사람들과 두 팔 거리를 유지할 수 있다면, 밖에서 산책 또는 운동을 하거나 공원에 앉아 있을 때는 마스크를 착용하지 않아도 됩니다.

천 마스크를 사용하십시오. 의료용 마스크를 사용하지 마십시오.
천 마스크, 스카프, 반다나(두건) 같은 헝겊으로 된 마스크를 착용하세요. 마스크는 코와 입 전체에 꼭 맞아야 합니다.

의료 종사자와 특수 건강상 요구가 있는 사람들을 위해 의료 등급의 수술용 마스크와 N95마스크를 절약하는 것이 중요합니다.

자신을 보호하기 위해 마스크를 올바르게 착용하십시오.

 • 마스크는 코와 입을 항상 가려야 합니다.
 • 마스크를 쓰기 전과 벗은 후에는 항상 비누와 물로 손을 씻거나 알코올이 함유된 손 세정제를 사용하십시오.
 • 습기가 차면 마스크를 교체하십시오.
 • 사용 후 매번 마스크를 세척하십시오.

다음을 포함하는 일부 사람들은 이 지침을 따를 필요가 없습니다.

 • 2세 이하 영유아. 아기와 2세 미만의 유아에게는 천 마스크를 씌워서는 안됩니다.
 • 2-12세 아동. 이 연령대의 어린이들은 부모나 보모가 안전하게 착용하도록 감독하는 경우에만 마스크를 착용해야 합니다
 • 마스크를 착용하거나 벗기 어려운 장애를 가진 사람
 • 청각 장애가 있고 얼굴과 입을 움직여 의사소통을 하는 사람
 • 개인 건강 문제로 인해 의료 전문가가 마스크를 쓰지 말라고 조언한 사람
 • 호흡에 문제가 있거나, 의식이 없거나 도움없이 마스크를 벗을 수 없는 사람

개인은 이 지침을 준수할 것을 강력히 촉구합니다. 이러한 환경에서 마스크를 쓰지 않은 것에 대해 형사, 민사 또는 재정적 처벌은 없습니다.

사업체들과 개인은 지역 보건 담당관, 주지사 또는 기타 지방, 주 또는 연방 규제 기관, 그리고 기타 관련 지방, 주 또는 연방 민권법의 모든 기존 COVID-19 행정명령을 계속 따라야 합니다.

사업체들은 개인에게 구내에서 마스크를 착용하도록 권고하는 표지판을 게시해야 합니다. 사업체들은 http://www.kingcounty.gov/masks 에서 이러한 목적으로 사용할 수 있는 표지판(다국어로 사용 가능)을 다운로드할 수 있습니다.

 


 

Resumen de la directiva de usar cubiertas para la cara

A partir del 18 de mayo de 2020, se indica a los residentes del condado de King que se pongan cubiertas para la cara en la mayoría de los entornos públicos.

Use una cubierta para la cara cuando se encuentre en el interior o el exterior de un espacio público donde pudiera estar a menos de 6 pies de distancia de alguien que no viva con usted.

Se pide firmemente a todos que usen cubiertas para la cara en lugares como:

 • Tiendas que venden alimentos y bebidas (incluyendo: tiendas de comestibles, farmacias, tiendas del barrio, tiendas de conveniencia, licorerías, mercados de agricultores, bancos de alimentos, puestos de productos agrícolas, supermercados, tiendas grandes que venden comestibles y lugares similares donde venden alimentos).
 • Tiendas minoristas (incluyendo: tiendas de conveniencia, tiendas de mascotas, tiendas de equipo para automóviles y talleres de reparación, ferreterías y tiendas de mejoras para el hogar, tiendas de jardinería que venden suministros para el cultivo de alimentos, tiendas de suministros de oficina y tiendas de electrodomésticos).
 • Restaurante de comida para llevar y negocios de comida. Los empleados que preparan, llevan y entregan los alimentos deben usar mascarillas.
 • Tiendas de cannabis y tiendas que venden suplementos alimenticios.
 • Tabaquerías y tiendas de cigarrillos electrónicos.
 • Autobuses, tren ligero y otras formas de transporte público.

No es necesario cubrirse la cara cuando está al aire libre caminando, haciendo ejercicio, sentado en el parque, etc., si es que es capaz de mantenerse constantemente a un brazo de distancia de otras personas.

Use cubiertas de tela para la cara. No use mascarillas médicas.

Use cubiertas de tela para la cara, como mascarilla/cubrebocas de tela, bufandas y bandanas/paliacates/pañuelos.

Es importante reservar las máscaras quirúrgicas de grado médico y respiradores N95 para los trabajadores de la salud y personas con necesidades especiales de salud.

Para protegerse usted mismo, use las cubiertas para la cara adecuadamente.

 • Su mascarilla debe cubrir su nariz y boca en todo momento.
 • Lávese siempre las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos a base de alcohol antes de ponerse una cubierta facial y después de quitársela.
 • Cambie la cubierta facial cuando se humedezca.
 • Lave su cubierta para la cara después de cada uso.

Algunas personas no necesitan seguir esta directiva, incluyendo:

 • Niños menores de 2 años. Los bebés y niños pequeños menores de dos años nunca deben usar cubiertas de tela.
 • Niños de 2 a 12 años. Los niños en este grupo solo deben cubrirse la cara si un padre o cuidador los supervisa para asegurarse de que esté siendo utilizada de manera segura.
 • Cualquier persona que tenga una discapacidad que cause dificultad para ponerse o quitarse la cubierta para la cara.
 • Cualquier persona sorda y que mueva la cara y la boca para comunicarse.
 • Cualquier persona a la que un profesional médico le haya recomendado que no se cubra la cara debido a problemas de salud personal.
 • Cualquier persona que tenga problemas para respirar, esté inconsciente o necesite ayuda para quitarse la cubierta para la cara.

Se pide firmemente a las personas que cumplan con esta Directiva. No hay ninguna sanción penal, civil o financiera por no usar una cubierta para la cara en estos entornos.

Las empresas y los individuos deben seguir cumpliendo con todas las órdenes existentes del COVID-19 del Oficial de Salud Local, el Gobernador u otras agencias reguladoras locales, estatales o federales, y cualquier otra ley local, estatal o federal de derechos civiles. Las empresas tienen la obligación de poner letreros que aconsejen a las personas a que se pongan cubiertas para la cara dentro de sus instalaciones. Pueden descargar un letrero (disponible en varios idiomas) que se puede usar para este propósito en http://www.kingcounty.gov/masks

 


 

Soo Koobinta Tilmaanta Xiritaanka Daboolida Wajiga

Laga bilaabo Maayo 18, 2020, deganeyaasha King County waxaa lagu faray inay xirtaan daboolida wejiga inta badan goobaha dadweynaha.

Xiro weji daboolka marka aad joogto bannaanka ama gudaha, gaar ahaan markaad 6 fiid u jirto qof aan kula noolayn.

Qof walba waxaa si weyn loogu boorinayaa in ay ku xirtaan daboolida wajiga meelaha:

 • Dukaamada iibiya cuntada iyo cabbitaannada (ay ku jiraan: Dukaamada raashinka, farmasiiyada, dukaamada geeska, bakhaarada ku habboon, dukaamada khamriga, suuqyada beeraleyda, bangiyada cuntada, beero iyo wax soo saarka, suuqyada waaweyn, bakhaarada waaweyn ee iibiya dukaamada, iyo meelaha la midka ah ee iibiya cuntada).
 • Dukaamada tafaariiqda (oo ay ku jiraan: bakhaarada ku habboon, bakhaarada iibka xayawaanka, sahayda gawaarida iyo dukaamada dayactirka, alaabta iyo dukaamada guryaha lagu hagaajiyo, bakhaarada jardiinooyinka u iibiya saadka cuntada sii kordheysa, bakhaarada iibka xafiisyada, iyo bakhaarada qalabka guryaha).
 • Adeegyada qaadashada ee maqaayadaha iyo ganacsiyada cuntada. Shaqaalaha diyaariyo, fuliya, oo keena cuntada waa inay xirtaan maaskaro.
 • Dukaamada xashiishka iyo dukaamada iibiya cuntooyinka xashiishka laga sameeyo.
 • Dukaamada Tubaakada iyo uumiga.
 • Basaska, tareenka fudud, iyo noocyada kale ee gaadiidka dadweynaha.

Daboolida wejiga looma baahna marka aad dibada joogtid sida socodka, jimicsiga, fadhinta baarkinka, iwm. Waa hadaad awoodo inaad si joogto ah gacmahaaga uga dheeraato dadka kale.

Isticmaal daboolida wajiga ee nooca marada ah. Ha isticmaalin maaskarada loogu talagalay shaqaalaha caafimaad ka.

Xiro daboolida wejiga, sida dharka , khamaarada iyo marada afka lagu xirto. Daboolida wejiga waa in ay dabooshaa sankaaga iyo afkaaga.

Waxaa muhiim ah in la keydiyo maaskarada qalliinka iyo kuwa loo yaqaan N95 ee loogu talagalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo dadka oo qabo baahi caafimaad.

Si aad naftaada u difaacdo, xiro daboolka wajiga si habboon.

 • Maaskaradaadu waa inuu daboolaa sankaaga iyo afkaaga mar kasta.
 • Had iyo jeer ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo ama isticmaal nadiifiyaha leh alkahool, intaadan taaban wejiga ama aad iska saarin.
 • Bedel daboolka wejigaaga markay qoydo.
 • Dhaq weji dabool kaaga markaad isticmaashid kadib.

Dadka qaar uma baahna inay raacaan dardaarankan, oo ay ku jiraan:

 • Caruurta da’doodu tahay 2 sano iyo wixii ka yar. Dhallaanka iyo socod-baradka ka yar da’da labo sano waa inaysan waligood maro ku daboolan.
 • Caruurta da’doodu tahay 2-12 sano. Caruurta da’daan waa inay waji daboolka xirtaan  kaliya haddii waalid ama qof ilaaliye uu kormeero, si loo hubiyo inay si sax ah u xiran yahiin.
 • Qof kasta oo naafa ah oo ku adag inay xirtaan maaskarada ama ay iska saaraan.
 • Qof kasta oo dhegaha la, oo na wajiga iyo afka u isticmaalo in ay kula xiriiraan dadka kale.
 • Qof kasta oo uu kula taliyay xirfadle caafimaad in uusan xidhan daboolida wejiga arimo caafimaad awgeed.
 • Qof kasta oo neefta dhib ku hayso, miyir-beela, ama aan awoodin inuu wejigiisa daboolka  iska saaro asaga oo la caawin.

Shakhsiyaadka waxaa si xoogan loogu booriyay inay u hogaansamaan Tilmaantan. Ma jiro dambiile, madani, ama ganaax lacageed oo lagu ganaxiyo qofkii xiran weji daboolka.

Ganacsiyada iyo shakhsiyaadku waa inay sii wadaan raacida dhammaan amarrada jira ee COVID-19 ee ka imanaya Sarkaalka Caafimaadka Deegaanka, Guddoomiyaha, ama hay’adaha kale ee sharciyeynta maxalliga ah, gobolka, ama federaalkaba, iyo wixii kale ee la xiriira sharciyada deegaanka, gobolka, ama federaalka ee la xiriira xuquuqda madaniga.

Ganacsiyada waxaa looga baahan yahay inay dhejiska saxeexida ku waaniyaan shakhsiyaadka inay xirtaan daboolka wejiga. Ganacsiyada waxay soo dejisan karaan calaamad (laguna heli karo luqado badan) oo loo adeegsan karo halkan http://www.kingcounty.gov/masks

 


 

የፊት መሸፈኛዎችን ለመልበስ መምሪያ ማጠቃለያ

ከሜይ 18 2020 ጀምሮ የኪንግ ካዉንቲ ነዋሪዎች ህዝብ ባለበት ቦታዎች የፊት መሸፈኛዎችን እንዲለብሱ መመሪያ ተላልፏል።

ከርስዎ ጋር ከማይኖር ሰው በ6 ጫማ ርቀት ውስጥ ሊሆኑ በሚችሉበት ማንኛውም የቤት ዉስጥ ወይንም ከቤት ውጪ የሆነ የህዝብ ቦታ ሲሆኑ የፊት መሸፈኛ ይልበሱ።

ሁሉም የፊት መሸፈኛዎችን እንለብሱ በጥብቅ ይገፋፋሉ በነዚህ ቦታዎች፡:

 • ምግብና መጠጦችን በሚሸጡ ሱቆች (የምግብ ሸቀጣሸቀጥ ሱቆች፣ መድኃኒት ቤቶች፣ የሰፈር ውስጥ ሱቆች፣ አመቺ ሱቆች፣ የአረቄ መሸጫዎች፣ የገበሬዎች ገበያ፣ የምግብ ባንኮች፣ የእርሻና ግብርና ውጤቶች መደብ፣ የገበያ አዳራሾች፣ የምግብ  ሸቀጣሸቀጦችን የሚሸጡ ትላልቅ ሱቆችና፣  ምግብ የሚሸጡ ተመሳሳይ ቦታዎችን ይጨምራል)።
 • የችርቻሮ ሱቆች (አመቺ ሱቆች፣ የቤት እንስሳት ዕቃ ሱቆች፣ የመኪና ዕቃዎችና ጥገና ሱቆች፣ የህንጻና የቤት ማደሻ ዕቃዎች ሱቅ፣ ምግብ ለማምረት የሚያገለግሉ አቅርቦቶች የሚሸጡ የጓሮ ሱቆች፣ የቢሮ ዕቃዎች ሱቅ፣ የቤት ዕቃዎች ሱቅን ይጨምራል)።
 • ከምግብ ቤት ወደ ቤት የሚወሰዱና የምግብ ንግድ ድርጅቶጭ። ምግብ የሚያዘጋጁ፣ ይዞ የሚሄዱ፣ ና የሚያደርሱ ሠራተኞች ማስኮችን መልበስ አለባቸዉ።
 • የዕጽ (ካናቢስ) ሱቆችና የምግብ ማሟያ የሚሸጡ መደብሮች።
 • የትምባሆና የኤሌክትሪክ ስጋራ ሱቆች።
 • ቶቡሶች፣ ቀላል ባቡርና ፣ ሌሎች የህዝብ ማመላለሻዎች።

ከቤት ጪ የእግር ጉዞ ሲያረጉ፣ ስፖርት ሲሰሩ፣ ፓርክ ዉስጥ ሲቀመጡ ወዘተ ግዜያት የፊት መሸፈኛ አያስፈልግም። በመደበኛ ከሌሎች ሰዎች ርቀ መሆን የሚችሉ ከሆነ።

የጨርቅ የፊት መሸፈኛ ይጠቀሙ። የህክምና ማስኮችን አይጠቀሙ።

እንደ የልብስ የፊት ማስኮች፣ ስካርቮች ና መሃረቦች ያሉ የጨርቅ የፊት መሸፈኛዎችን ይጠቀሙ። የፊት መሸፈኛ ከአፍንጫና አፍ ላይ መግጠም አለበት።

በህክምና ደረጃ ያሉ የቀዶ ጥገና ማስኮችና N95 መተንፈሻዎችን ለጤና እንክብካቤ ሠራተኞችና የተለየ የጤና ፍላጎት ላለቸዉ ሰዎች መቆጠብ ጠቃሚ ነዉ።

ራሶን ለመከላከል የፊት መሸፈኛዎችን በአግባቡ ይልበሱ።

 • ማስክዎ ሁል ግዜ አፍንጫዎንና አፎን መሸፈን አለበት።
 • የፊት መሸፈኛ ከማድረጋችሁ በፊትና ካወለቃችሁ በኋላ ሁሌም እጆን በሳሙናና ውሃ ወይንም ከአልኮል በተሰራ ሳኒታይዘር ይታጠቡ።
 • ከረጠበ የፊት መሸፈኛዎን ይቀይሩ።
 • የፊት መሸፈኛውን አንዴ ከተጠቀሙ በኋላ ይጠቡት።

እነዚህን ጨምሮ አንዳንድ ሰዎች ይህን መመሪያ መከተል አይኖርባቸዉም፡Some people do not need to follow this directive, including:

 • 2 ዓመትና ከዚያ ያነሱ ልጆች። ህጻናትና ከሁለት ዓመት በታች ያሉ ልጆች ፈጽሞ የጨርቅ የፊት መሸፈኛዎችን መልበስ የለባቸውም።
 • 2-12 ዓመት ያሉ ልጆች። በዚህ የዕድሜ ክልል ያሉ ልጆች ደህንነታቸው በተጠበቀ ሁኔታ መለበሱን ለማረጋገጥ ወላጆች ወይንም ተንከባካቢዎች እየተቆጣጠሯቸው ብቻ ነው የፊት መሸፈኛዎችን መልበስ ያለባቸዉ።
 • የፊት መሸፈኛ ለመልበስና ለማውለቅ እንድከብድ የሚያረግ የአካል ጉዳተኝነት ያለበት ማንኛዉም ሰው።
 • መስማት የተሳናውና ለመነጋገር ፊትና አፉን የሚያንቀሳቅስ ማንኛውም ሰው።
 • በግል የጤና ችግር ምክንያት የህክምና ባለሙያ የፊት መሸፈኛ እንዳይለብስ የተመከረ ማንኛዉም ሰዉ። 
 • የመተንፈስ ችግር ያለበት፣ ራሱን የሳተ፣ ካልተረዳ በቀር የፊት መሸፈኛ ለማዉለቅ የማይችል ማንኛዉም ሰዉ።

ግለሰቦች ይህን መመሪያ እንድከተሉ በጥብቅ ይገፋፋሉ።  የፊት መሸፈኛ ባለመልበስዎ የወንጀል፣ የፊትሃብሄር ወይንም የገንዘብ ቅጣት የለም።

ድርጅቶችና ግለሰቦች ከአካባቢ የጤና ኦፊሰር፣ ገዢ፣ ወይንም ሌሎች የአካባቢ፣ የስቴት፣ ወይንም የፌደራል ተቆጣጣሪ ተቋማት ና ሌሎች አግባብነት ያላቸዉ የአካባቢ፣ የስቴት፣ ወይንም የፌደራል የሲቪል መብቶች ህጎች ተሰጥቶ ያሉትን የCOVID-19 ትዕዛዞችን መከተል መቀጠል አለባቸው። ድርጅቶች ግለሰቦች የፊት መሸፈኛ መልበስ እንዳለባቸዉ የሚመክር ምልክት ግቢያቸው ውስጥ መለጠፍ ይጠበቅባቸዋል። ድርጅቶች ለዚህ ተግባር የሚያገለግሉ ምልክቶችን (በበርካታ ቋንቋዎች የቀረበ) ከ http://www.kingcounty.gov/masks ማውረድ ይችላሉ።

 


 

Предписание об использовании масок (краткое содержание)

Начиная с 18 марта 2020 г., жителям округа Кинг предписывается носить маски в большинстве общественных мест.

Закрывайте лицо в общественных местах в помещении и на улице, если вы можете оказаться в пределах 2 метров от других людей, не живущих с вами.

Всем настоятельно рекомендуется носить маски в таких местах, как:

 • Магазины, торгующие продуктами питания и напитками (включая продовольственные магазины, аптеки, минимаркеты, ликеро-водочные магазины, фермерские рынки, продуктовые банки, фермерские и продуктовые киоски, супермаркеты, гипермаркеты и аналогичные заведения, торгующие продуктами питания).
 • Заведения розничной торговли (включая минимаркеты, магазины автозапчастей и авторемонтные мастерские, магазины по продаже товаров для животных, хозяйственных товаров, товаров для ремонта и обустройства дома, офисных принадлежностей и бытовой техники, а также магазины товаров для садоводства, продающие все необходимое для выращивания продуктов питания).
 • Рестораны, продающие еду «на вынос», и предприятия общественного питания. Сотрудники, занимающиеся приготовлением, выносом и доставкой еды, должны носить маски.
 • Магазины по продаже каннабиса и биоактивных добавок.
 • Магазины по продаже табачных изделий и электронных сигарет.
 • Автобусы, легкорельсовые поезда и другие виды общественного транспорта.

Закрывать лицо на улице не требуется, когда вы идете пешком, занимаетесь спортом, сидите в парке и т.д., если вы можете постоянно соблюдать дистанцию вытянутой руки с окружающими.

Носите тканевые маски. Не пользуйтесь медицинскими масками.

В понятие тканевых масок входят и шарфы, и платки (т.н. бандана). Маска должна закрывать рот и нос.

Медицинские хирургические маски и респираторы N95 предназначаются для работников здравоохранения и других людей, подверженных повышенному риску.

Маска будет эффективной только в том случае, если ее используют правильно.

 • Маска всегда должна закрывать нос и рот.  
 • Всегда мойте руки водой с мылом или обрабатывайте их антисептическим гелем для рук на спиртовой основе, прежде чем надеть маску и после того, как вы ее сняли.
 • Если маска стала влажной, ее нужно сменить.
 • Стирайте маску после каждого использования.

Некоторым людям не требуется соблюдать это предписание:

 • Дети до 2 лет. Детям грудного и раннего возраста никогда нельзя закрывать лицо.
 • Дети 2-12 лет. Детям этой возрастной группы можно носить маску только под присмотром родителя или ухаживающего за ними лица, чтобы обеспечить его безопасное использование.
 • Люди с ограниченными возможностями, которым трудно носить и снимать маску.
 • Глухонемые люди, которые используют мимику лица и движения рта при общении.
 • Те, кому врач не рекомендует носить маску по состоянию здоровья.
 • Те, кто испытывает затрудненное дыхание, находится без сознания или не может снять маску без посторонней помощи.

Настоятельно рекомендуется выполнять данное предписание. Отсутствие маски в вышеперечисленных ситуациях не повлечет за собой уголовного, гражданского или финансового наказания.

Предприятия и частные лица должны продолжать выполнять все действующие приказы главного санитарного врача, губернатора штата и местных и федеральных органов государственного регулирования в отношении COVID-19, а также любые другие применимые местные законы, законы штата и федеральные законы в области гражданских прав. Предприятия в обязательном порядке должны разместить указатели, призывающие людей носить маски на их территории. Предприятия могут скачать плакаты (на разных языках), которые можно использовать в этих целях, на веб-сайте http://www.kingcounty.gov/masks.