Find Posts By Topic

Mayor Durkan Celebrates ORCA Opportunity with Rainier Beach High School Students

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

 

More than 15,000 ORCA Cards are Being Distributed to Students

Seattle Now Largest City Offering Free Transit to High School Students

Following her commitment to provide free ORCA passes to young people in Seattle, Mayor Jenny A. Durkan was at Rainier Beach High School with Seattle Schools Superintendent Denise Juneau to hand out ORCA cards and to celebrate the successful launch of the ORCA Opportunity program. By partnering with King County Metro, Seattle Public Schools, and Seattle Colleges the City of Seattle is now the largest city in the country to offer free, year-round, public transportation to all Seattle Public Schools high school students as well as Seattle Promise scholars and income eligible middle school students.

“Seattle is committed to expanding access to transit and making it an affordable and reliable transportation option for our young people. Providing ORCA cards to Seattle’s students will build opportunity and ensure that generations to come can access every corner of our City for school and work,” said Mayor Durkan. “The civic engagement of students at Rainier Beach High School was critical to help move this bill forward, and here we are today, celebrating together, the result of their advocacy.”

“I want to thank the hundreds of Rainer Beach students who advocated for enhanced transportation options. You raised your voice and we listened. This is just one example of the great things that can happen when our work is centered on the perspectives of youth and the City of Seattle, King County and District work together in support of our students and families,” said Denise Juneau, Superintendent of Seattle Public Schools.

In 2015, Rainier Beach High School students advocated for transit equity for low-income students throughout Seattle. In 2018, more than 800 students at Rainier Beach High School will receive the ORCA card benefit.

ORCA Opportunity uses existing funds from the voter approved Seattle Transportation Benefits District (STBD). The STBD has generated about $45 million to improve transit for a six-year period from 2014-2020.

 


 

La alcaldesa Durkan celebra el programa ORCA Opportunity con estudiantes de la Rainier Beach High School

Se distribuirán a los estudiantes más de 15 000 tarjetas del sistema ORCA.

Seattle es ahora la ciudad más grande en ofrecer transporte gratuito a estudiantes que asisten a la escuela secundaria.

Continuando con su compromiso de proporcionar pases ORCA gratuitos a los jóvenes de Seattle, la alcaldesa Jenny A. Durkan visitó la escuela secundaria Rainier Beach High School con la superintendenta de escuelas de Seattle Denise Juneau para distribuir tarjetas ORCA y celebrar el exitoso lanzamiento del programa Oportunidad de ORCA. Al asociarse con el metro del condado de King, las escuelas públicas de Seattle y las universidades de Seattle, la ciudad de Seattle se convirtió en la ciudad más grande del condado en ofrecer transporte público y gratuito todo el año a todos los estudiantes que asisten a escuelas secundarias públicas de Seattle, como también a estudiantes beneficiarios de la iniciativa Promesa de Seattle y a estudiantes elegibles por su nivel de ingresos que asisten a la escuela media.

“Seattle se compromete a expandir el acceso al transporte y a lograr que sea una opción asequible y confiable para nuestros jóvenes. Proporcionar tarjetas ORCA a los estudiantes de Seattle generará oportunidades y garantizará que las próximas generaciones puedan acceder a cada rincón de nuestra ciudad para estudiar y trabajar”, señaló la alcaldesa Durkan. “El compromiso cívico de los estudiantes de la Rainier Beach High School fue crucial para facilitar el avance de este proyecto de ley, y aquí estamos hoy, celebrando juntos el resultado de su lucha”.

“Quiero agradecerles a los cientos de estudiantes de la Rainer Beach quienes impulsaron las mejoras en las opciones de transporte. Ustedes levantaron sus voces, y nosotros escuchamos. Este es solo un ejemplo de las cosas grandiosas que pueden suceder cuando nuestro trabajo se enfoca en las perspectivas de los jóvenes, y cuando la ciudad de Seattle, el condado de King y el distrito trabajan en conjunto para respaldar a nuestros estudiantes y sus familias”, afirmó Denise Juneau, superintendenta de las escuelas públicas de Seattle.

En 2015, los estudiantes de la Rainier Beach High School lucharon por la igualdad en lo que respecta al transporte para estudiantes de bajos recursos de toda Seattle. En 2018, más de 800 estudiantes de la Rainier Beach High School recibirán el beneficio de la tarjeta ORCA.

El programa ORCA Opportunity utiliza fondos existentes del Distrito de Beneficios de Transporte de Seattle (STBD) aprobado por los votantes. El STBD ha generado aproximadamente $45 millones para mejorar el transporte durante un período de seis años desde 2014 hasta 2020.

 


 

Thị trưởng Durkan ăn mừng chương trình ORCA Opportunity với học sinh trường Rainier Beach High School

Hơn 15,000 Thẻ ORCA được phân phát cho học sinh

Seattle hiện là thành phố lớn nhất cung cấp dịch vụ đi lại miễn phí cho học sinh trung học

Tiếp theo sự cam kết của mình là cung cấp vé tháng ORCA cho người trẻ tuổi ở Seattle, Thị trưởng Jenny A. Durkan đã đến trường Rainier Beach High School cùng với Giám đốc học chánh công huấn Seattle Denise Juneau để bàn giao thẻ ORCA và ăn mừng buổi giới thiệu chương trình ORCA Opportunity thành công này. Khi phối hợp với Metro Quận King, các trường công lập Seattle, và các trường đại học Seattle Thành phố Seattle hiện là thành phố lớn nhất cả nước cung cấp dịch vụ vận chuyển công cộng miễn phí quanh năm cho tất cả học sinh trung học của các trường công lập Seattle cũng như các nghiên cứu sinh Seattle Promise và những học sinh trung học cơ sở có thu nhập đủ điều kiện.

“Seattle cam kết mở rộng dịch vụ đi lại và giúp nó trở thành một lựa chọn vận chuyển giá rẻ và đáng tin cậy cho những người trẻ tuổi của chúng ta. Việc cung cấp thẻ ORCA cho học sinh Seattle sẽ tạo nên một cơ hội và đảm bảo rằng các thế hệ sắp tới có thể tiếp cận từng ngóc ngách của Thành phố chúng ta vào mỗi ngày đến trường và đi làm,” Thị trưởng Durkan nói. “Sự tham gia của học sinh trường Rainier Beach High School rất quan trọng, giúp xúc tiến dự luật này, và chúng ta có mặt ở đây hôm nay, cùng nhau ăn mừng, thành quả của sự ủng hộ này.”

“Tôi muốn cám ơn hàng trăm học sinh trường Rainer Beach đã ửng hộ cho các lựa chọn vận chuyển nâng cao. Các bạn trình bày ý kiến và chúng tôi lắng nghe. Đây chỉ là ví dụ về những điều tuyệt vời có thể xảy ra khi công việc của chúng tôi hướng trọng tâm vào triển vọng của thanh niên và Thành phố Seattle, Quận King và Khu học chánh cùng làm việc hỗ trợ cho học sinh và các gia đình,” Denise Juneau, Giám đốc học chánh công huấn của các trường công lập Seattle nói.

Vào năm 2015, học sinh trường Rainier Beach High School ủng hộ phong trào bình đẳng đi lại dành cho học sinh có thu nhập thấp trên toàn Seattle. Vào năm 2018, hơn 800 học sinh của trường Rainier Beach High School sẽ nhận được phúc lợi thẻ ORCA.

Chương trình ORCA Opportunity sử dụng nguồn quỹ hiện tại từ chương trình Quận phúc lợi vận chuyển Seattle (STBD) do cử tri phê duyệt. STBD đã tạo được khoảng $45 triệu để cải thiện dịch vụ đi lại trong thời gian sáu năm từ năm 2014-2020.

 


 

市長 Durkan Rainier Beach High School 學生一起慶祝 ORCA Opportunity

15,000 多張 ORCA 卡正在分發給學生

目前西雅圖是為高中生提供免費交通服務的最大城市

市長 Jenny A. Durkan 在承諾向西雅圖的年輕人提供免費的ORCA通行證之後,在 Rainier Beach High School 與西雅圖學校監督人 Denise Juneau 一起分發 ORCA 卡,並慶祝 ORCA Opportunity(ORCA 機會)計劃成功推出。透過與金郡地鐵、西雅圖公立學校和西雅圖大學合作,西雅圖市目前是國內為所有西雅圖公立學校的高中生、Seattle Promise(西雅圖承諾)學者和收入符合資格的中學生提供全年免費公共交通服務的最大城市。

「西雅圖致力於擴大交通運輸的使用範圍,使其成為我們年輕人可​​負擔得起且可靠的交通選擇。向西雅圖的學生提供 ORCA 卡將會建立機會,並確保下一代可以輕鬆到達我們城市的每個角落,以便求學和工作」市長 Durkan 表示。「Rainier Beach High School 學生的公民參與對於幫助推動這項法案的實施至關重要,今天,我們便在此共同慶祝他們倡導的成果。」

「我希望感謝數百位提倡增強交通選擇的 Rainer Beach 學生。你們發表了心聲,而我們樂於傾聽。這只是將我們的工作集中在年輕人的看法以及西雅圖市、金郡和區域合作,來支持我們的學生和家庭時所獲取的成果的最佳實例」西雅圖公立學校監督人 Denise Juneau 指出。

在 2015 年,Rainier Beach High School 學生提倡為整個西雅圖的低收入學生提供公平交通服務。在 2018 年,Rainier Beach High School 的 800 多名學生將會獲得 ORCA 卡福利。

ORCA Opportunity 使用來自選民批准的西雅圖交通運輸福利區域(STBD)的現有資金。在 2014-2020 年的六年期,STBD 已經籌集了約 4,500 萬美元用於改善交通服務。