Find Posts By Topic

Puget Sound Clean Air Agency lists air quality as GOOD as of this post.

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

 

Air quality has improved in King County. Puget Sound Clean Air Agency has listed the air quality as GOOD as of Thursday, 8/23/18, 10:00 AM. Everyone can open windows, exercise and spend time outdoors at this level.

Air quality conditions may change quickly. Check the air quality forecast regularly at the Puget Sound Clean Air Agency’s website.

 


 

La calidad del aire ha mejorado en el condado de King. La Agencia de Aire Limpio de Puget Sound ha registrado la calidad del aire como BUENA desde el jueves por la mañana, 10:00 AM (8/23/18). En este nivel, todas las personas pueden abrir las ventanas, hacer ejercicio y pasar tiempo al aire libre.

Las condiciones que afectan la calidad del aire pueden variar rápidamente. Controle regularmente el pronóstico de la calidad del aire en la página web de la Agencia de Aire Limpio de Puget Sound.

 


 

Chất lượng không khí đã được cải thiện tại Quận King. Cơ Quan Không Khí Sạch Puget Sound đã đánh giá chất lượng không khí là TỐT vào sáng Thứ Năm, 10:00 AM (23/8/18). Tất cả mọi người đều có thể mở cửa sổ, tập thể dục và ra ngoài với mức độ không khí như vậy.

Tình trạng chất lượng không khí có thể thay đổi nhanh chóng. Hãy thường xuyên kiểm tra dự báo chất lượng không khí tại trang web của Cơ Quan Không Khí Sạch Puget Sound.

 


 

金郡的空氣質量已有所改善。截至週四早晨 10:00 AM (2018年8月23日),普吉特海灣清潔空氣機構已將空氣質量列為優良。在這一空氣質量級別,所有人都可以開窗戶、鍛煉身體並參加戶外活動。

空氣質量狀況可能會迅速改變。請造訪 普吉特海灣清潔空氣機構 的 網站定期查看空氣質量預報。

 


 

킹 카운티의 대기 질이 향상되었습니다. 퓨젯사운드공기정화국은 목요일 아침  현재 대기 질을 양호 수준으로 발령했습니다 (10:00 AM 2018 년 8 월 23 일). 모든 주민은 이 수준에서 창문을 열거나, 야외 운동 및 활동을 할 수 있습니다.

대기 질 상태는 빠르게 바뀔 수 있습니다. 퓨젯사운드공기정화국의 웹사이트에서 대기 질 예보를 정기적으로 확인해 주십시오.