Find Posts By Topic

As of this post, Seattle’s air is UNHEALTHY for EVERYONE

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

Filipino/Tagalog

 

This is an air quality alert from the Puget Sound Clean Air Agency. Air pollution is increasing due to wildfire smoke and may cause health problems.

Wildfire smoke can cause immediate health problems:

 • Coughing
 • Trouble breathing
 • Stinging eyes
 • Scratchy throat
 • Runny nose
 • Irritated sinuses
 • Chest pain
 • Headaches
 • Asthma attack
 • Tiredness
 • Fast heartbeat

Current air quality conditions are UNHEALTHY for everyone.

Everyone should take precautions, especially children, older adults, and people that are pregnant, have heart or lung issues (asthma, chronic obstructive pulmonary disease COPD), or that have had a stroke:

 • Stay indoors when possible.
 • Limit your physical activity outdoors, such as running, bicycling, physical labor, and sports.
 • Close windows in your home, if possible. If you have an air conditioner, use the “recirculation” switch if available. Use an indoor air filter if available.
 • If you do not have an air conditioner, consider finding a public place with clean, air-conditioned indoor air like a public library or a community center.
 • Avoid driving, when possible. If you must drive, keep the windows closed. If you use the car’s fan or air conditioning, make sure the system recirculates air from inside the car; don’t pull air from outside.
 • Schools and daycare providers should consider postponing outdoor activities or moving them indoors.
 • N95 or N100 rated masks can help protect you from air pollution. These masks are usually available at hardware and home repair stores. Please check with your doctor to see if this appropriate for you. More information here.
 • For more information on ways to reduce your exposure, see the Washington Department of Health’s Smoke From Fire tips.

As always, check with your health care provider for more specific questions and concerns.

 


 

El aire de Seattle es NO SALUDABLE para TODOS

Esta es una alerta sobre la calidad del aire de Puget Sound Clean Air Agency. La contaminación atmosférica aumenta debido al humo de los incendios forestales y puede causar problemas de salud.

El humo de los incendios forestales puede causar problemas de salud inmediatos:

 • Tos
 • Problemas respiratorios
 • Ardor en los ojos
 • Garganta irritada
 • Secreción nasal
 • Irritación en los senos paranasales
 • Dolor en el pecho
 • Dolores de cabeza
 • Ataques de asma
 • Fatiga
 • Ritmo cardíaco acelerado

Las condiciones actuales de la calidad del aire son NOCIVAS para todos.

Todas las personas deberían tomar precauciones, especialmente los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con problemas cardíacos o pulmonares como asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o que han sufrido un derrame cerebral:

 • Permanezca en casa siempre que sea posible.
 • Limite su actividad física al aire libre, como correr, montar bicicleta, hacer trabajos físicos y practicar deportes.
 • Cierre las ventanas de su casa si es posible. Si tiene aire acondicionado y si está disponible, use el interruptor de “recirculation” (recirculación). Use un filtro de aire interno si está disponible.
 • Si no tiene aire acondicionado, considere buscar un lugar público con aire acondicionado limpio, como una biblioteca pública o un centro comunitario.
 • Siempre que sea posible, evite conducir. Si debe hacerlo, mantenga las ventanas cerradas. Si usa el ventilador o el aire acondicionado del auto, asegúrese de que el sistema recircule el aire desde el interior; no permita que entre el aire del exterior.
 • Las escuelas y proveedores de cuidado diario deberían considerar posponer las actividades al aire libre o realizarlas en ambientes cerrados.
 • Las máscaras con calificación N95 o N100 pueden ayudar a protegerlo de la contaminación atmosférica. Por lo general, estas máscaras pueden encontrarse en ferreterías y en tiendas de artículos de reparación de viviendas. Consulte con su médico para verificar si serían apropiadas para usted. Obtenga más información aquí.
 • Para obtener más información sobre las formas de disminuir su exposición, consulte los consejos sobre el humo de incendios del Departamento de Salud del Estado de Washington (Washington Department of Health’s Smoke From Fire tips).

Como siempre, verifique con su proveedor de atención médica en caso de que tenga más preguntas e inquietudes específicas.

 


 

Không khí của Seattle không lành mạnh cho mọi người

Đây là cảnh báo chất lượng không khí từ Puget Sound Clean Air Agency. Ô nhiễm không khí đang gia tăng do khói từ các đám cháy rừng và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe.

Khói từ các đám cháy rừng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe tức thời:

 • Ho
 • Khó thở
 • Cay mắt
 • Rát họng
 • Chảy nước mũi
 • Kích ứng xoang
 • Đau ngực
 • Đau đầu
 • Lên cơn hen suyễn
 • Mệt mỏi
 • Tim đập nhanh

Điều kiện chất lượng không khí hiện tại CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE của mọi người.

Mọi người nên thực hiện biện pháp đề phòng, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai, người có bệnh tim hoặc phổi (hen suyễn, bệnh nghẽn phổi mãn tính COPD) hoặc người từng bị đột quỵ:

 • Ở trong nhà khi có thể.
 • Hạn chế các hoạt động ngoài trời, ví dụ như chạy bộ, đạp xe, lao động tay chân và thể thao.
 • Đóng cửa trong nhà, nếu có thể. Nếu bạn có máy lạnh, hãy sử dụng nút “recirculation” (tuần hoàn) khi có thể. Sử dụng bộ lọc không khí trong nhà khi có thể.
 • Nếu bạn không có máy lạnh, hãy cân nhắc tìm một nơi công cộng có không khí trong nhà sạch sẽ, được gắn máy lạnh ví dụ như thư viện công cộng hay trung tâm cộng đồng.
 • Tránh lái xe, khi có thể. Nếu bạn phải lái xe, hãy đóng chặt cửa xe. Nếu bạn sử dụng quạt hay máy lạnh của xe hơi, hãy đảm bảo hệ thống tuần hoàn không khí từ bên trong xe; không kéo không khí vào từ bên ngoài.
 • Các cơ sở trường học và mầm non nên cân nhắc hoãn lại các hoạt động ngoài trời hoặc tổ chức các hoạt động đó trong nhà.
 • Mặt nạ được xếp hạng là N95 hoặc N100 có thể giúp bảo vệ bạn khỏi ô nhiễm không khí. Những loại mặt nạ này thường được bán ở cửa hàng gia dụng hoặc phụ tùng sửa chữa nhà ở. Hãy xin tư vấn của bác sĩ nếu việc sử dụng các loại mặt nạ đó phù hợp với bạn. Để biết thêm thông tin hãy xem ở đây.
 • Để biết thêm thông tin về các cách giảm phơi nhiễm với không khí ô nhiễm, hãy xem các mẹo Khói Từ Lửa của Sở Y tế Washington (Washington Department of Health’s Smoke From Fire tips).

Đồng thời hãy xin tư vấn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu có câu hỏi hoặc mối quan ngại cụ thể nào đó.

 


 

西雅圖的空氣對每個人來說都不健康

這是 Puget Sound Clean Air Agency 的空氣質素警報。由於野火煙霧造成的空氣污染不斷加劇,可能伴隨的健康問題也接踵而至。

野火煙霧可能導致直接的健康問題:

 • 咳嗽
 • 呼吸困難
 • 眼睛刺痛
 • 喉嚨沙啞
 • 流鼻水
 • 鼻竇受到刺激
 • 胸痛
 • 頭痛
 • 哮喘發作
 • 疲勞
 • 心動過速

目前的空氣質素狀況對人體不健康。

每個人都應該採取預防措施,特別是兒童、長者、孕婦、心臟或肺病(哮喘、慢性阻塞性肺病 [COPD])患者或中風患者:

 • 儘可能待在室內。
 • 限制您在戶外的身體活動,如跑步、騎單車、體力勞動及運動。
 • 可以的話,請關閉家中的窗戶。倘家中有空調機,請使用”recirculation” (循環) 開關(倘有此功能)。可以的話,請使用室內空氣過濾器。
 • 如您沒有空調,可以考慮找一個室內空氣乾淨、有空調器調節的公共場所,如公共圖書館或社區中心。
 • 儘可能避免駕駛車輛。倘您必須駕駛車輛,請關閉車窗。倘您使用汽車的風扇或空調功能,請確保系統設為汽車內部循環;不要從車外部抽取空氣。
 • 學校與日托服務提供者應考慮推遲戶外活動或將其移至室內。
 • N95 或 N100 級口罩有助於保護您免受空氣污染。這些口罩通常在五金店和家居維修店有售。請諮詢您的醫師,了解這是否適合您。此處提供更多資訊
 • 如需進一步了解減少受到空污的方法,請參閱華盛頓衛生部的火災煙霧貼示 (Washington Department of Health’s Smoke From Fire tips)。

請務必諮詢您的醫護人員,了解更多特定的問題與疑慮。

 


 

시애틀의 공기는 모두에게 건강하지 못합니다

Puget Sound Clean Air Agency의 공기 오염 경보입니다. 들불 연기로 인한 공기 오염이 증가하고 있으며 건강 문제를 야기할 수 있습니다.

들불 연기는 다음과 같은 직접적인 건강 문제를 일으킬 수 있습니다:

 • 기침
 • 호흡 곤란
 • 눈 따가움
 • 목구멍 따가움
 • 콧물
 • 콧속 자극
 • 가슴 통증
 • 두통
 • 천식 발작
 • 피로
 • 심장 박동 증가

현재 공기 오염 수준은 모두에게 해로운 수준입니다.

모두 예방 조치를 반드시 취해야 합니다. 어린이, 노인, 임산부, 심장 또는 폐 질환(천식, 만성 폐쇄성 폐 질환(COPD)) 또는 뇌졸중 이력이 있는 사람은 특히 주의해야 합니다:

 • 가능한 실내에 머무르십시오.
 • 달리기, 자전거 타기, 육체 노동 및 운동과 같은 야외 신체 활동을 제한합니다.
 • 가능한 집의 창문을 닫습니다. 에어컨이 있는 경우, “recirculation” ­­­­­(재순환) 기능이 있다면 이용합니다. 실내 공기 필터가 있다면 사용합니다.
 • 에어컨이 없다면 공공 도서관 또는 커뮤니티 센터와 같이 깨끗하고 에어컨이 있는 공공 실내 장소를 찾는 것을 고려하십시오.
 • 가능한 운전을 하지 마십시오. 운전을 반드시 해야 한다면 창문을 닫고 하십시오. 자동차의 선풍기 또는 에어컨을 사용할 때는 자동차 시스템이 차내 공기를 재순환하도록 하십시오. 외부 공기 유입 기능을 사용하지 마십시오.
 • 학교 및 탁아 시설 종사자들은 야외 활동을 연기하거나 장소를 실내로 변경하는 것을 고려해야 합니다.
 • N95 또는 N100 등급 마스크를 착용하면 공기 오염을 피하는데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 마스크는 철물점 및 홈 리페어 용품점에서 구입할 수 있습니다. 이 마스크가 적절한지 알아보려면 의사와 상의하시기 바랍니다. 자세한 정보는 여기.
 • 연기에 노출되는 것을 줄이는 방법에 관한 자세한 정보는 워싱턴주 보건부의 화재 연기에 관한 팁을 참조하십시오­­­ (Washington Department of Health’s Smoke From Fire tips).

더욱 자세한 문의와 우려 사항에 대해서는 항상 여러분의 의료 제공자와 상의하십시오.

 


 

Ang hangin ng Seattle ay hindi malusog para sa lahat

Ito ay isang alerto sa kalidad ng hangin mula sa Puget Sound Clean Air Agency. Tumataas ang mga polusyon sa hangin dahil sa usok na galing sa malaking apoy at maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan.

Ang usok na mula sa malaking apoy ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa kalusugan:

 • Pag-ubo
 • Hirap sa paghinga
 • Mahapding mga mata
 • Makating lalamunan
 • Pagtulo ng sipon
 • Iritadong sinus
 • Paninikip ng dibdib
 • Pananakit ng ulo
 • Hika
 • Pakiramdam na pagod
 • Mabilis na pagtibok ng puso

Ang kasalukuyang kondisyon ng hangin ay HINDI MALUSOG para sa lahat.

Dapat mag-ingat ang lahat, lalo na ang mga bata, matatanda, at mga babaeng buntis, may mga problema sa puso at baga (hika, paulit-ulit na sakit sa baga COPD), o mga taong na-stroke:

 • Manatili lamang sa loob ng bahay.
 • Limitahan ang mga pisikal na gawain sa labas, tulad ng pagtakbo, pagbibisikleta, pisikal na gawain, at mga isport.
 • Isarado ang mga bintana ng bahay, kung kailangan. Kung mayroon kayong air conditioner, gamitin ang “recirculation” (muling pag-ikot) switch kung available. Gumamit ng indoor air filter kung mayroon.
 • Kung wala kayong air conditioner, ikonsiderang humanap ng pampublikong lugar na may malinis na hangin, air-conditioned indoor tulad ng pampublikong library o sa isang community center.
 • Iwasang magmaneho, kung maaari. Kung kailangang magmaneho, isara ang mga bintana. Kung gagamitin mo ang fan o air conditioning ng sasakyan, siguraduhing nagre-recirculate ang system mula sa loob ng sasakyan; huwag papasukin ang hangin mula sa labas.
 • Ang mga paaralan at daycare provider ay dapat na ikonsiderang kanselahin ang mga aktibidad sa labas o ilagay sila sa indoor.
 • Ang N95 o N100 rated masks ay makakatulong maprotektahan ka mula sa polusyon sa hangin. Karaniwang available ang mask na ito sa hardware at mga home repair store. Tanungin sa inyong doktor kung naaangkop ito para sa inyo. Higit pang impormasyon dito.
 • Para sa higit pang impormasyon sa mga paraan para mabawasan ang pagkakalantad, tingnan ang Mga Tip sa Usok Mula sa Sunog ng Kagawaran ng Kalusugan ng Washington (Washington Department of Health’s Smoke From Fire tips).

Palagi, tanungin sa inyong mga tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan para sa mas tinukoy na mga tanong at alalahanin.