Find Posts By Topic

Mayor Durkan to Attorney General Jeff Sessions: Seattle Respects the Rule of Law


Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

 

Seattle Mayor and former U.S. Attorney Jenny A. Durkan denounced the Department of Justice’s subpoena threat claiming Seattle is “enact[ing] policies that thwart the federal government’s ability to enforce federal immigration law” and intentional in their “effort to undermine public safety and the rule of law.” This letter follows her recent directive to ensure a streamlined response regarding ICE information requests.

“Unlike some in the Trump administration, Seattle respects the rule of law. Our City is tasked with protecting public safety for all people who call Seattle home. We will also protect our residents from unjust law enforcement actions,” said Mayor Durkan. “Our City complies with federal immigration law and asks that the Department of Justice and ICE do the same. The federal government does not get to run our cities or convert our local law enforcement officials into immigration cops. I implore this administration to focus on real public safety threats, like the opioid crisis, instead of unnecessarily threatening our residents and mayors across the country.”

“We will keep working together, including with law enforcement, to ensure that immigrants and refugees who believe in the promise of America are made to feel welcome here in our community,” concluded Mayor Durkan.

On February 6, Mayor Durkan issued a Mayoral Directive to ensure the City is prepared for any and all requests by ICE authorities. All ICE requests are now directed to the Mayor’s Office Legal Counsel, including requests for access to non-public areas in City buildings and venues as well as for data or information about City employees, residents, or workers.

 


 

La alcaldesa Durkan al fiscal general Jeff Sessions: Seattle respeta el estado de derecho

La alcaldesa de Seattle y exfiscal de EE. UU. Jenny A. Durkan denunció una amenaza de citación por parte del Departamento de Justicia, que alega que Seattle “adopta políticas que le impiden al Gobierno federal hacer cumplir la legislación federal en materia de inmigración” y actúa deliberadamente en su “esfuerzo por poner en peligro la seguridad pública y el estado de derecho”. Esta carta sigue a la orden que dictó recientemente para garantizar una respuesta agilizada a las solicitudes de información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“A diferencia de algunos miembros del gobierno de Trump, Seattle respeta el estado de derecho. Nuestra ciudad ha asumido la tarea de proteger la seguridad pública de todas las personas que eligieron a Seattle como su hogar. También protegeremos a nuestros residentes de acciones policiales injustas”, prometió la alcaldesa Durkan. “La ciudad cumple con la legislación federal en materia de inmigración y exige que el Departamento de Justicia y el ICE también lo hagan. No permitiremos que el Gobierno federal maneje nuestras ciudades ni convierta a nuestros policías locales en agentes de inmigración. Le imploro a este gobierno que se centre en las verdaderas amenazas a la seguridad pública, como la crisis de opioides, en lugar de amenazar innecesariamente a nuestros residentes y alcaldes de todo el país”.

“Seguiremos trabajando juntos y en colaboración con las autoridades policiales para garantizar que los inmigrantes y refugiados, que creen en la promesa de Norteamérica, se sientan bienvenidos en nuestra comunidad”, concluyó la alcaldesa Durkan.

El 6 de febrero, la alcaldesa Durkan emitió una orden de la alcaldía para garantizar que la ciudad esté preparada ante cualquier solicitud de las autoridades del ICE. Todas las solicitudes del ICE ahora se dirigen a la Oficina de Asesoría Legal de la Alcaldía, incluidas las solicitudes de acceso a las áreas que no sean públicas de los edificios y lugares de la ciudad, como también a datos o información acerca de los empleados, residentes o trabajadores de la ciudad.

 


 

Thị trưởng Durkan gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions: Seattle Tôn Trọng Pháp Quyền

Thị trưởng Seattle và là Cựu Luật sư Hoa Kỳ Jenny A. Durkan đã lên án về việc đe dọa gửi trát hầu tòa của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho rằng Seattle “[đang] ban hành các chính sách cản trở khả năng của chính phủ liên bang trong việc thực thi luật di trú liên bang” và cố ý trong “nỗ lực của mình để phá hoại an toàn công cộng và pháp quyền.” Lá thư này tuân theo chỉ thị gần đây của bà để đảm bảo phản hồi hợp lý liên quan đến các yêu cầu thông tin của ICE.

Thị trưởng Durkan đã phát biểu rằng “Không giống như một số nơi khác thuộc chính quyền Trump, Seattle tôn trọng pháp quyền. Thành Phố của chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ an toàn công cộng cho tất cả những người gọi Seattle là nhà. Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ những người dân của mình khỏi các hành vi cưỡng chế thực thi luật pháp bất công.” Thị trưởng Durkan đã kết luận rằng “Thành Phố của chúng ta tuân thủ luật di trú liên bang và yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và ICE làm điều tương tự. Chính phủ liên bang không nên tham gia điều hành các thành phố của chúng ta hoặc biến các viên chức thực thi pháp luật địa phương của chúng ta thành các cảnh sát về di trú. Tôi khẩn cầu chính quyền tập trung vào các mối đe dọa an toàn công cộng thực sự, như cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau opioid, thay vì các đe dọa không cần thiết đối với những người dân và các thị trưởng của chúng ta trên toàn quốc.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau, bao gồm cả việc thực thi pháp luật để đảm bảo rằng những người nhập cư và người tị nạn tin tưởng vào lời hứa của Mỹ là giúp họ cảm thấy được chào đón tại đây trong cộng đồng của chúng ta.”

Vào ngày 6 tháng 2, Thị trường Durkan đã ban hành một Chỉ thị của Thị trưởngđể đảm bảo Thành phố được chuẩn bị cho bất kỳ và tất cả yêu cầu của các nhà chức trách ICE. Tất cả các yêu cầu của ICE hiện nay nhắm vào Đoàn Luật sư của Văn phòng Thị trưởng, bao gồm các yêu cầu tiếp cận các khu vực ngoài công cộng trong các tòa nhà và địa điểm của Thành phố cũng như yêu cầu về dữ liệu và thông tin nhân viên, người dân hoặc người lao động của Thành phố.

 


 

市長Durkan致司法部長Jeff Sessions:西雅圖遵守法治

西雅圖市長及前美國檢察官Jenny A. Durkan譴責司法部聲稱西雅圖「制定(正在制定)打擊聯邦政府執行聯邦移民法的能力」,並且蓄意「試圖破壞公共安全和法治」的傳票威脅。此信函遵循她最近的指示,以確保簡化對移民與海關執法局信息請求的回覆。

「與部分Trump政府人員相反,西雅圖遵守 法治。我們城市的任務就是保護所有把西雅圖視為自己家園的人的公共安全。我們還保護我們的居民免受不公正的執法行動。」市長Durkan說道。「我們的城市遵守聯邦移民法,並且希望司法部和移民與海關執法局同樣如此。聯邦政府不能管理我們的城市,也不能把我們當地的執法官員變成移民警察。我懇請本屆政府關注真正的公共安全威脅,如阿片類危機,而不是給全國各地的居民和市長帶來不必要的威脅。」

「我們將繼續共同努力,包括執法,以確保相信美國前途的移民和難民在我們的社區獲得友好、歡迎的待遇。」 市長Durkan總结。

2 月 6 日,市長Durkan發佈了一項市長指令,以確保本市做好準備應對移民與海關執法局提出的任何請求。所有的移民與海關執法局請求現已下發至市長辦公室法律顧問,包括造訪城市建築物和場地中的非公共區域以及有關市政員工、居民或勞工的資料或資訊的請求。

 


 

시장 Durkan Jeff Sessions 법무장관에게: 법규 준수를 존중하는시애틀

시애틀 시장이자 전 미국 변호사인 Jenny A. Durkan 시애틀이 “이민법 집행에 대한 연방 정부의 능력을 저지하는 정책을 지지”하며 의도적으로 “공공 안전과 법규 준수를 훼손시킨다”고 주장하는 법무부의 소환 위협을 맹렬히 비난하였습니다. 본 서안은 이민 세관 집행국의 정보 요청과 관련하여 간소화된 응답을 보장하기 위한 Durkan 시장의 최근 지침에 따른 것입니다.

“일부 Trump 행정부와는 달리, 시애틀은 법규 준수를 존중합니다. 시애틀은 이 도시를 고향이라 여기고 있는 많은 사람들의 안전을 보호할 의무가 있습니다. 또한 우리는 부당한 법 집행 조치로부터 시애틀 주민을 보호할 것입니다.”라고 Durkan 시장은 말하였습니다. “우리는 연방 이민법을 준수하며, 법무부와 이민 세관 집행국에서도 법규를 준수할 것을 촉구합니다. 연방 정부는 시애틀의 운영에 영향을 미칠 수 없으며, 시애틀의 지역 경찰관을 이민국 경찰관으로 전환해서는 안 됩니다. 본인은 이 행정부가 이 나라에 살고 있는 우리 주민과 시장들에 대한 불필요한 위협을 가하는 대신, 오피오이드 위기와 같은 실질적인 공공 안전 위협 사안에 집중하길 간청합니다.”

“우리는 법률 집행 등 미국의 약속을 믿고 있는 이민자와 난민들이 우리 커뮤니티 안에서 환영받고 있다는 안정감을 느낄 수 있도록 함께 협력할 것입니다.”라고 Durkan 시장은 마무리했습니다.

2월 6일, Durkan 시장은 시애틀이 이민 세관 집행국의 그 어떠한 요청에도 대응할 수 있도록 만반의 준비를 하기 위해 시장 지침을 발행했습니다. 시 공무원, 거주민 또는 근로자들에 관한 데이터 또는 정보뿐만 아니라 시 건물 및 장소의 비 공공 지역에 대한 접근 요청 등 이민 세관 집행국의 모든 요청은 현재 시 변호사 사무국으로 전달되고 있습니다.