Find Posts By Topic

Mayor Murray statement on Trump administration’s plan to end DACA

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

On Tuesday, Mayor Ed Murray issued the following statement in response to President Trump’s plan to end the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program:

“President Trump’s elimination of DACA is a reprehensible and heartless act by a president who has repeatedly attacked immigrants. His action could rip apart families and will certainly instill fear in millions, including hundreds of thousands of people who came to the U.S. as children and are students in our schools, coworkers and members of our communities. Ending DACA increases the fear many have already been feeling since Trump took over, that they may return home to find a family member detained or authorities waiting for them.

“The City of Seattle will continue to lead in protecting immigrants and refugees. Our Legal Defense Fund for Immigrants and Refugees will help ensure that people who are detained will have access to legal assistance. Our Welcoming City policies will continue to ensure that no City employee or police officer will ask you for your citizenship status and that all City services are available to you regardless of your status. The Office of Immigrant and Refugee Affairs and other City departments remain united in supporting our immigrant and refugee communities.

“Despite the chaos at the federal level, I remain hopeful, because I know that Seattle is a hopeful city that values protecting our most vulnerable residents. I hope that federal legislators use this opportunity to pass a more progressive DREAM Act, one that extends citizenship to Dreamers without being tied to a border wall and that also extends citizenship to the parents of Dreamers. President Trump’s continued attempts to divide our country based on who we are and where we are from will not succeed, nor will they go unanswered.”

 


Declaración del alcalde Murray sobre el plan de la gestión de Trump para poner fin al DACA

El alcalde Ed Murray emitió hoy la siguiente declaración en respuesta al plan del presidente Trump para poner fin al programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia):

“La finalización del DACA propuesta por el presidente Trump constituye un acto reprensible y despiadado de un presidente que ha arremetido reiteradamente contra los inmigrantes. Su medida podría separar familias e indudablemente infundirá temor en millones de personas, entre ellas, cientos de miles que llegaron a EE. UU. cuando eran niños y ahora estudian en nuestras escuelas, trabajan junto a nosotros y son miembros de nuestras comunidades. La finalización del DACA aumenta el miedo que muchos ya han estado experimentando desde que Trump asumió el poder de que quizás cuando regresen a sus hogares, se enteren de que un familiar fue detenido o se encuentren con las autoridades esperándolos”. 

“La ciudad de Seattle continuará liderando en la protección de inmigrantes y refugiados. Nuestro Legal Defense Fund for Immigrants and Refugees (Fondo de Defensa Legal para Inmigrantes y Refugiados) ayudará a garantizar que las personas detenidas tengan acceso a asistencia legal. Nuestras políticas como Ciudad de Bienvenida continuarán garantizando que ningún empleado municipal ni oficial de policía le pregunte sobre su condición de ciudadanía y que todos los servicios de la ciudad estén a su disposición independientemente de su condición. La Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados y otros departamentos de la ciudad continúan trabajando en conjunto para brindar apoyo a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”.

“A pesar del caos a nivel federal, soy optimista porque sé que Seattle es una ciudad llena de esperanza que valora la protección de nuestros residentes más vulnerables. Espero que los legisladores federales aprovechen esta oportunidad para aprobar una ley DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors Act, Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros) más progresista, que reconozca la ciudadanía a los Dreamers (soñadores) sin estar ligada a un muro fronterizo y que también la extienda a los padres de los Dreamers. Los constantes intentos del presidente Trump de dividir a nuestro país por quiénes somos y de dónde venimos no solo no triunfarán, sino que tampoco se tolerarán”.

 


Tuyên bố củaThị trưởng Murray về kế hoạch ngừng DACA của chính quyền Trump

Hôm nay, Thị trưởng Ed Murray đã ban hành tuyên bố sau đây để đáp lại kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm kết thúc chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (Tạm hoãn Thi hành Lệnh Trục xuất Những Người Đến Hoa Kỳ Từ Thơ Ấu – DACA):

“Việc xóa bỏ DACA của Tổng thống Trump là một hành động đáng bị chỉ trích và nhẫn tâm của một tổng thống đã nhiều lần công kích những người nhập cư. Hành động của ông ta có thể khiến các gia đình ly tán và sẽ chắc chắn gieo rắc nỗi sợ hãi trong hàng triệu người, bao gồm hàng trăm nghìn người đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ và là học sinh trong các trường của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta, và là thành viên của các cộng đồng chúng ta. Việc chấm dứt DACA làm gia tăng nỗi sợ hãi mà chúng ta đã cảm nhận được kể từ khi Trump lên nắm quyền, rằng họ có thể trở về nhà và chứng kiến cảnh một thành viên gia đình bị giam giữ hoặc cơ quan chính quyền chờ sẵn họ ở nhà. 

“Thành phố Seattle sẽ tiếp tục đi đầu trong việc bảo vệ những người nhập cư và người tị nạn. Legal Defense Fund for Immigrants and Refugees (Quỹ Bảo vệ Pháp lý dành cho Người Nhập cư và Người Tị nạn) sẽ giúp đảm bảo rằng những người bị giam giữ sẽ được tiếp cận đến các nguồn hỗ trợ pháp lý. Chính sách Thành phố Thân thiện của chúng ta sẽ tiếp tục đảm bảo rằng không nhân viên nào của Thành phố hay bất kỳ sĩ quan cảnh sát nào sẽ hỏi quý vị về tư cách công dân của quý vị và tất cả các dịch vụ của Thành phố đều dành cho quý vị bất kể tình trạng nhập cư của quý vị. Văn phòng Phụ trách các Vấn đề Người Nhập cư và Tị nạn và các phòng ban khác của Thành phố vẫn sẽ đoàn kết để hỗ trợ những cộng đồng người nhập cư và tị nạn của chúng ta.

“Bất chấp sự hỗn độn ở cấp liên bang, tôi vẫn hy vọng, bởi vì tôi biết rằng Seattle là một thành phố của hy vọng, là nơi coi trọng việc bảo vệ những cư dân dễ bị ảnh hưởng nhất của chúng ta. Tôi hy vọng rằng những nhà lập pháp liên bang sẽ tận dụng cơ hội này để thông qua một DREAM Act (Đạo luật DREAM) tiến bộ hơn, là đạo luật cấp tư cách công dân cho những Dreamers (người được cha mẹ đưa tới Hoa Kỳ khi còn nhỏ) mà không bị trói vào bức tường biên giới và cấp tư cách công dân cho cha mẹ của những Dreamers. Nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump nhằm chia rẽ đất nước chúng ta dựa trên việc chúng ta là ai và chúng ta đến từ đâu sẽ không thành công, và chúng chắc chắn sẽ bị phản kháng.”

 


Murray 市長就 Trump 政府關於終止 DACA的計畫發表聲明

今天,Ed Murray 市長發佈下列聲明,以回應 Trump 總統關於終止 Deferred Action for Childhood Arrivals(DACA,暫緩遣返青少年)方案的計畫:

「Trump 總統屢次攻擊移民,其消除 DACA 的舉動是應受到譴責且十分無情的行為。他的這一舉動會讓家庭支離破碎,而且一定會讓數百萬人感到懼怕,包括成千上萬個在兒童時期來到美國的人,他們現在是我們學校內的學生、同事和我們社區的成員。終止 DACA 會增加許多人在 Trump 執政以來所已經感受到的恐懼感,害怕他們回家後發現家人已被扣留,或是執法人員正等候著他們。 

「西雅圖市將繼續引領保護移民和難民。我們的 Legal Defense Fund for Immigrants and Refugees(移民和難民法律辯護基金)將幫助保證被扣留的人獲得法律援助。我們的 迎賓城市政策將繼續保證任何市政僱員或警員都不會詢問您的公民身份,而且無論您的身份如何,均可獲得所有市政服務。移民與難民事務辦公室 及其他市政部門會團結一致,支持我們的移民與難民社區。

「儘管聯邦政府十分混亂,我仍存有希望,因為我知道西雅圖是一座充滿希望的城市,重視保護我們最易受傷害的居民。我希望聯邦議員利用這次機會通過更為進步的 DREAM Act(夢想法案),它會將公民身份延伸至 Dreamer(夢想家),而不會被束縛在某一界限內,並且它還會將公民身份延伸至 Dreamer 的父母。Trump 總統企圖持續以我們是誰以及我們來自何處來分裂我們國家之舉動是不會成功的,且也不會得到回應。」

 


Trump 행정부의 DACA 폐지 조치에 관한 Murray 시장 성명서

오늘, 시장 Ed Murray는 Trump 대통령의 이번 Deferred Action for Childhood Arrivals(DACA, 불법체류 청년 추방 유예) 프로그램 폐지 조치에 대해 다음과 같은 성명서를 발표하였습니다.

“계속해서 이민자들을 핍박하고 있는 Trump 대통령의 이번 DACA 폐지는 비난받아 마땅한 비정한 조치입니다. 이 프로그램의 폐지로 인해 가족들이 서로 생이별하게 될 것이고, 어렸을 때 미국으로 건너 온 수십만 명의 사람들, 학교에 재학 중인 학생들, 우리 사회의 동료와 이웃들을 포함하여 수백만의 사람들에게 깊은 두려움을 심어줄 것입니다. DACA의 폐지로 Trump 정권 이후 계속해서 불안감을 가지고 있던 많은 사람들은 더 큰 불안감을 갖게 될 것이며, 구금되어 있는 가족을 찾아 또는 이들을 기다리고 있는 관계 당국을 찾아 고향으로 돌아가게 될 것입니다. 

시애틀 시는 이민자와 난민의 보호에 계속해서 앞장설 것입니다. Legal Defense Fund for Immigrants and Refugees(이민자와 난민들을 위한 법률 방어 기금)를 통해 구금되어 있는 사람들이 법률 지원을 받을 수 있도록 할 것입니다. 시애틀의환영하는 도시 정책에 따라 우리 공무원과 경찰관은 시민권 상태를 묻지 않고 신분 상태에 관계없이 시의 모든 서비스를 지속적으로 이용할 수 있도록 할 것입니다. 이민 및 난민 업무국와 그 외 시 관계 기관들은 힘을 합쳐 우리 지역사회 내 이민자와 난민에 대한 지원을 지속해 나갈 것입니다.

연방 정부의 행정 혼란 속에서도, 저는 희망을 품고 있습니다. 저는 시애틀이 우리의 가장 취약한 이웃을 보호한다는 가치를 지켜낼 수 있는 희망의 도시라는 것을 잘 알고 있기 때문입니다. 연방 의회에서 국경이라는 테두리에 얽매이지 않고 Dreamer(드리머)의 시민권을 연장해 주고 또한 Dreamer 부모들의 시민권도 연장해 주는 DREAM Act(드림 법안)를 보다 더 적극적으로 통과시킬 수 있는 기회로 삼아 줄 것을 바랍니다. 누구인지, 어디 출신인지를 기준으로 나라의 분열을 지속적으로 조장하고 있는 Trump 대통령의 시도는 성공하지 못할 것이며 그 어떤 해답도 얻지 못할 것입니다.”

###