Find Posts By Topic

The City of Seattle is Warning of Scammers Targeting Small Business Owners Applying for Small Business Administration EIDL and PPP Loans

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

Traducción Española

 

The City of Seattle Office of Economic Development (OED) is warning small businesses about scammers seeking to prey on the small business community that has already been financially impacted by the COVID-19 pandemic. OED has received numerous reports of scammers posing as either lenders or third-party providers offering to assist businesses with their federal Small Business Administration (SBA) loan applications.

“It is maddening that someone would prey on small businesses during this difficult time,” said OED director Bobby Lee. “Anyone can be victimized by a COVID-19 scam. OED is willing and ready to support businesses through this pandemic and on the road to recovery. We urge small businesses to be vigilant in who they disclose information to and ask them to report potential scammers to the Washington State Attorney General’s Office.”

If you are contacted by someone promising to get approval of your SBA loan in exchange for payment up front or by someone offering a high interest rate on a small business loan, you should suspect fraud. There is no fee or charge in applying for SBA loans, including Economic Injury Disaster Loans (EIDL), the Paycheck Protection Program (PPP), SBA Express Bridge Loans, and SBA Debt Relief. Any small business has an opportunity to apply for these federal loans, free of charge.

OED offers free SBA technical assistance to all businesses looking to apply for an SBA loans, including EIDL, PPP, SBA Express Bridge Loan, and SBA Debt relief. Businesses can call OED at (206) 684-8090 from Monday to Friday 9 AM to 5 PM or email OED at oed@seattle.gov anytime and receive free assistance. When you call, you can ask for an interpreter. This assistance is free.

Predatory scams tend to target immigrant- and refugee-owned businesses, taking advantage of either language barriers or misinformation. If contacted by a scammer, OED recommends businesses report scams to the Washington State Office of Attorney General, by calling 1-800-551-4636 from Monday to Friday 10 AM to 3 PM or completing a claim at fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx.

 


 

Thành Phố Seattle Cảnh Báo Việc Đối Tượng Lừa Đảo Nhằm Vào Các Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ Đang Nộp Đơn Xin Vay Hỗ Trợ Thảm Họa Kinh Tế (Economic Injury Disaster Loan – EIDL) Và Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program – PPP) Từ Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration)

Văn phòng Phát triển Kinh tế Thành phố Seattle (Office of Economic Development – OED) đang cảnh báo việc các đối tượng lừa đảo tìm cách lợi dụng cộng đồng doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch COVID-19. OED đã nhận được nhiều báo cáo về việc đối tượng lừa đảo giả làm người cho vay hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp với đơn đăng ký các khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Administration – SBA) liên bang.

“Thật đáng buồn khi có người sẽ lừa đảo các doanh nghiệp nhỏ trong thời gian khó khăn này,” Giám đốc Văn phòng OED Bobby Lee phát biểu. “Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19. OED sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua đại dịch và trong quá trình phục hồi sau này. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp nhỏ phải cảnh giác với những người mà quý vị tiết lộ thông tin cho và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo những đối tượng lừa đảo tiềm năng cho Văn phòng Tổng chưởng lý bang Washington (Washington State Attorney General’s Office).

Nếu được liên hệ bởi một người hứa sẽ giúp quý vị nhận được phê duyệt khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Administration- SBA) nếu quý vị đưa cho họ một khoản thanh toán trước hoặc được liên lạc bởi ai đó đưa ra mức lãi suất cao cho khoản vay doanh nghiệp nhỏ, quý vị nên nghi ngờ việc có gian lận. Không có phí hoặc lệ phí khi đăng ký các khoản vay SBA, bao gồm Cho vay Thảm họa Kinh tế (Economic Injury Disaster Loans – EIDL), Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program – PPP), SBA Express Bridge Loans, và Giảm nợ SBA (SBA Debt Relief). Bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào cũng có cơ hội đăng ký các khoản vay liên bang này một cách miễn phí.

Văn phòng OED cung cấp hỗ trợ kỹ thuật SBA miễn phí cho tất cả các doanh nghiệp muốn đăng ký khoản vay SBA, bao gồm các chương trình EIDL, PPP, SBA Express Bridge Loan và Giảm nợ SBA (SBA Debt Relief). Các doanh nghiệp có thể gọi Văn phòng OED theo số (206) 684-8090 từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc gửi email cho OED theo địa chỉ oed@seatussy.gov bất cứ lúc nào và nhận hỗ trợ miễn phí. Khi gọi, quý vị có thể yêu cầu thông dịch viên. Hỗ trợ này là miễn phí.

Các đối tượng lừa đảo thường có xu hướng nhắm vào các doanh nghiệp sở hữu bởi người nhập cư và người tị nạn, lợi dụng rào cản ngôn ngữ hoặc thông tin sai lệch.

Nếu được liên lạc bởi một đối tượng lừa đảo, OED đề nghị các doanh nghiệp báo cáo vụ việc lên Văn phòng Tổng chưởng lý của tiểu bang Washington (Washington State Office of Attorney General), bằng cách gọi số 1-800-551-4636 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều hoặc hoàn tất báo cáo tại trang web: fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx.

 


 

西雅圖市政府警告瞄準對申請小型企業管理局經濟傷害災難貸款(EIDL)和工資保障計劃(PPP)的小企業主的詐騙

西雅圖市經濟發展辦公室(OED)警告,現有詐騙份子試圖瞄準COVID-19疫情影響下備受經濟損害的小企業社區。經濟發展辦公室(OED)已收到多宗報告,詐騙者假裝是貸款人或第三方供應商主動要求協助業主申請聯邦小型企業管理局(SBA)貸款。

“在這個困難時期竟然還有人對小企業進行掠奪,太氣人了“,經濟發展辦公室(OED)的負責人Bobby Lee 說。 “任何人都可能成爲COVID-19 騙局的受害者,經濟發展辦公室願意並已經做好支持企業度過這次疫情走上復甦之路的準備。我們敦促小企業加强防範意識,對自己的信息公開加以小心。任何可疑詐騙行爲,立即向華盛頓州總檢察官辦公室報告.”

如果有人承諾只要支付一筆預付款便能幫您獲得小型企業管理局(SBA)貸款的批准,或有人提供高利率的小企業貸款,你應立即警惕其欺詐意圖。小型企業管理局(SBA)貸款的申請不收取任何手續費,包括經濟傷害災難貸款(EIDL),工資保障計劃(PPP)、SBA Express Bridge貸款和SBA債務减免計劃(Debt Relief)。任何小企業都有免費申請這些聯邦貸款的機會。

經濟發展辦公室(OED)爲所有希望申請 SBA 貸款的企業提供免費 SBA 技術援助,包括 經濟傷害災難貸款(EIDL),工資保障計劃(PPP)、SBA Express Bridge貸款和SBA債務减免計劃(Debt Relief)。企業可從周一至周五上午9時至下午5時致電(206)684-8090給經濟發展辦公室(OED)或任何時間發郵件至 oed@seattle.gov獲得免費協助。當您打電話時,可以要求一名翻譯員。此幫助是免費的。 掠奪性詐騙往往對移民和難民企業家下手,利用他們語言障礙或信息不全面的弱點。如遇騙徒,經濟發展辦公室(OED)建議企業立即向華盛頓州總檢察官辦公室報告詐騙行爲,周一至周五上午 10點至下午 3 點致電 1-800-551-4636,或前往fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx通報。

 


 

시애틀 시는 중소기업청(SBA)의 EIDL및 PPP대출을 신청하는 중소기업 고용주들을 타겟으로 하는 사기범에 대해 경고합니다

시애틀 경제 개발국(OED)은 이미 COVID-19의 대유행으로 재정적으로 영향을 받은 중소기업계를 노리는 사기범들에 대해 중소기업에게 경고하고 있습니다. OED는 연방 중소기업청(SBA) 대출 신청을 돕기 위한 대부업체나 제3자 제공업체로 위장한 사기범들에 대한 수많은 보고를 받았습니다.

“이 어려운 시기에 누군가가 중소기업을 먹잇감으로 삼는 것은 정말 화나는 일”이라고 경제개발국의 책임자 Bobby Lee는 말했습니다. “누구나 COVID-19 사기의 피해자가 될 수 있습니다. OED는 이 대유행병을 통과하여 회복의 길에 들어선 기업들을 기꺼이 지원할 준비가 되어 있습니다. 우리는 중소기업들이 정보공개 대상에 대해 경계할 것과 잠재적인 사기범들을 워싱턴 주 법무부에 보고할 것을 강력히 권고합니다.”

선불 지불 조건으로 SBA 대출 승인을 받아 주겠다고 장담하는 사람이나 중소기업 대출에 대해 고금리를 제시하는 사람이 접촉해 오면, 사기를 의심해야 합니다. 경제피해재해자금대출(EIDL), 급여 보호 프로그램(PPP), SBA 익스프레스 브리지 대출, SBA 부채 경감 등을 포함한 SBA 대출 신청 시 수수료나 요금이 없습니다.  어떠한 중소기업에도 이러한 연방 대출을 신청할 수 있는 기회가 무료로 주어집니다.

OED는 EIDL, PPP, SBA 익스프레스 브리지 대출, SBA 채무 경감 등 SBA 대출을 신청하려는 모든 중소기업에 무료 SBA 기술 지원을 제공합니다. 기업체들은 월요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 5시까지 OED 684-8090으로 전화하거나, 또는 언제든지 oed@seattle.gov으로 OED에 이메일을 보내 무료 지원을 받을 수 있습니다. 전화를 할 경우, 통역을 요청할 수 있습니다. 이 지원은 무료입니다.

약탈적 사기는 언어 장벽이나 잘못된 정보를 악용하여 이민자 및 난민 소유의 사업체를 목표로 하는 경향이 있습니다 OED는 사기범이 접촉한 경우, 기업체들이1-800-551-4636로 전화하거나 (월요일부터 금요일 오전 10시부터 오후 3시까지) fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx.에서 클레임을 작성함으로써 사기행위를 워싱턴 주 법무부에 보고하도록 권고합니다.

 


 

La ciudad de Seattle advierte sobre estafas dirigidas a los propietarios de pequeñas empresas que solicitan los préstamos EIDL y PPP de la Agencia Federal de Pequeños Negocios.

La Oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de Seattle (City of Seattle Office of Economic Development, OED) advierte a las pequeñas empresas sobre los estafadores que buscan aprovecharse de la comunidad de pequeños negocios que ya se han visto económicamente afectados por la pandemia del COVID-19. OED ha recibido múltiples informes de estafadores haciéndose pasar por prestamistas o proveedores externos que ofrecen ayudar a las empresas con sus solicitudes de préstamos de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (Small Business Administration, SBA).

“Es desesperante que alguien se aproveche de las pequeñas empresas en este momento tan difícil,” dijo Bobby Lee, director de la OED. “Cualquiera puede ser víctima de una estafa por la situación que se vive debido al COVID-19. La OED está dispuesta y lista para apoyar a las empresas durante esta pandemia y durante el camino hacia la recuperación. Instamos a las pequeñas empresas a que tengan cuidado de a quién le revelan información y les pedimos que denuncien posibles estafadores a la Oficina del Procurador General del Estado de Washington.”

Si alguien se comunica con usted y le promete obtener la aprobación de su préstamo de la SBA a cambio de un pago por adelantado o si alguien le ofrece una tasa de interés alta en un préstamo para una pequeña empresa, debe sospechar de fraude. No hay ningún cargo o costo para solicitar préstamos de la SBA, incluidos los Préstamos de desastres por daños económicos (Economic Injury Disaster Loans, EIDL), el Programa de protección de pago de sueldos (Paycheck Protection Program, PPP), los préstamos SBA Express Bridge (SBA Express Bridge Loans) y el Alivio de la deuda de la SBA (SBA Debt Relief). Cualquier negocio pequeño tiene la oportunidad de solicitar estos préstamos federales de forma gratuita.

La OED ofrece asistencia técnica SBA gratuita a todas las empresas que buscan solicitar préstamos de la SBA, incluidos EIDL, PPP, Préstamos SBA Express Bridge y Alivio de la deuda SBA. Los negocios pueden llamar a OED al (206) 684-8090 de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. o enviar un correo electrónico a la OED al oed@seattle.gov y recibir ayuda gratuita. Cuando llame, puede pedir un intérprete. Esta asistencia es sin costo alguno.

Estas estafas depredadoras tienden a ser dirigidas a los dueños de negocios que son inmigrantes y refugiados, aprovechándose de las barreras del idioma o la información errónea. Si un estafador se comunica con usted, la OED recomienda que las empresas denuncien las estafas a la Oficina del Procurador General del Estado de Washington, llamando al 1-800-551-4636 de lunes a viernes de 10 AM a 3 PM o completando un formulario de queja en  fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx.