Find Posts By Topic

As Cases Surge Across the Country, City of Seattle Prepares to Protect Against COVID-19 During Holidays

An African American family smiling and embracing each other with text that reads: "Your health can always use a boost. ጤናዎ ሁል ጊዜ ጭማሪን/የመድኃኒት ሊጠቀም ይችላል። 一针加强剂,健康无顾忌。加一劑,加強您的健康。추가 접종은 귀하의 건강을 도울 수 있습니다. Caafimaadkaaga ayaa had iyo jeer isticmaali karo xoojin dheerad ah. A su salud siempre le viene bien un refuerzo. Sức khỏe của quý vị luôn có thể được tăng cường."

Versión en Español

中文翻譯

한국어 번역

Dịch tiếng Việt

አማርኛ

Soomaali

 

Residents Should Plan Ahead for Increased Testing Demand as People Gather Inside for the Holidays; Eligible Residents Should Schedule COVID-19 Booster Shot Appointment

As cases surge across the country with significant outbreaks in the Midwest and Northeast, Mayor Jenny A. Durkan encouraged Seattle residents to plan ahead to protect themselves and their loved ones from COVID-19 by getting a booster if 18+ and getting tested if they feel any symptoms or are at risk of exposure. 87.5% of residents 12+ have begun vaccinations in Seattle.

“Seattle – we’ve led the country in keeping our community safe but the pandemic is still with us. As we approach the holiday season and look forward to finally safely gathering with family and friends, vaccines and testing remain a critical tool to limit the spread of COVID-19 in our community. Booster shots and vaccinations for kids 5 to 11 are readily available across Seattle. Even with one of the highest vaccination rates in the country, getting tested at the first sign of symptoms is crucial to protecting our most vulnerable neighbors and keeping schools and businesses open,” said Mayor Durkan. “It is up to us to prevent another surge in infections this winter by wearing masks, washing hands, getting vaccinated, and getting tested at first sign of symptoms or exposure.”

Testing sites include fixed locations with UW Medicine in Aurora, SODO, Rainier Beach, and West Seattle, as well as seven Curative kiosks placed throughout the city. Over 1.2 million tests have been administered at City of Seattle, UW, and Curative sites since their launch in 2020. In anticipation of increased demand during the holiday season as people travel and gather indoors, residents should plan ahead for COVID-19 testing and possible increased wait-time for results. COVID-19 can appear similar to the common cold or seasonal flu, and we are urging anyone with any of the following symptoms to seek testing: fever or chills, cough, shortness of breath, difficulty breathing, fatigue, muscle or body aches, headache, loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny nose, nausea or vomiting, diarrhea. Furthermore, if you have been in close contact with someone for 15 minutes or longer who has COVID-19 you should also be tested.

Anyone 5+ who lives or works in King County and has not yet received a COVID-19 vaccination or who is eligible for a booster should make an appointment today. Booster eligibility has been expanded to anyone 18+ who received a J&J vaccine at least two months ago; anyone 18+ who received a Pfizer or Moderna vaccine at least six months ago; and anyone 18+ who is moderately or severely immunocompromised and received a Pfizer or Moderna vaccine at least 28 days ago. Appointments are available at any of the three City-affiliated fixed sites in South Lake Union, Rainier Beach, and West Seattle for first or second doses, booster shots, and pediatric vaccines for children ages 5-11.

For more information, visit the City’s vaccination website at www.seattle.gov/vaccine. The site contains vaccination information in seven languages, and in-language assistance is also available over the phone. Even as more residents get vaccinated, public health measures like social distancing, wearing a mask, and washing hands remain critical. Please continue to follow all public health guidance, and visit this website from Public Health – Seattle & King County for more information.

 


 

A medida que aumentan los casos de contagios en todo el país, la Ciudad de Seattle se prepara para protegerse contra COVID-19 durante las vacaciones

A medida que la gente comienza a reunirse en lugares cerrados durante las vacaciones, habrá una mayor demanda de pruebas por lo que la gente debe planear con anticipación; las personas que cumplen con los requisitos deben programar una cita para aplicarse el refuerzo de la vacuna contra COVID-19

A medida que aumentan los casos de contagios en todo el país con cuantiosos brotes en el medio oeste y el noreste del país, la alcaldesa Jenny A. Durkan alentó a los habitantes de Seattle a planificar con anticipación para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos contra COVID-19 al recibir una dosis de refuerzo si son mayores de 18 años y a hacerse la prueba si sienten cualquier síntoma o si están en riesgo de haber estado expuestos al virus. El 87.5 % de los habitantes mayores de 12 años han comenzado a vacunarse en Seattle.

“Seattle: hemos liderado al país en la protección de nuestra comunidad, pero la pandemia todavía no se va. A medida que las fiestas decembrinas se acercan y que esperamos ansiosamente reunirnos finalmente de manera segura con familiares y amistades, las vacunas y las pruebas siguen siendo una herramienta fundamental para limitar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad. Ya están disponibles las dosis de refuerzo y las vacunas para niños de 5 a 11 años en todo Seattle. Aún teniendo una de las tasas de vacunación más altas del país, es crucial hacerse la prueba al presentarse el primer síntoma para así proteger a nuestros vecinos más vulnerables y mantener las escuelas y los negocios abiertos”, dijo la alcaldesa Durkan. “De nosotros depende prevenir otro aumento en contagios este invierno usando mascarillas, lavándonos las manos, vacunándonos y haciéndonos la prueba a la primera señal de síntomas o de exposición”.

Los sitios para hacerse la prueba incluyen tanto ubicaciones fijas de UW Medicine en Aurora, SODO, Rainier Beach y West Seattle, como siete quioscos Curative localizados en toda la ciudad. Se han administrado más de 1.2 millones de pruebas en la Ciudad de Seattle, la UW y los centros Curative desde su apertura en 2020. A medida que las personas viajan y se reúnen en lugares cerrados, se anticipa el aumento de la demanda de pruebas del COVID-19 durante las fiestas decembrinas y por eso los habitantes deben planear hacerse la prueba con anticipación y prepararse para un posible incremento en el tiempo de espera para obtener los resultados. COVID-19 puede ser muy similar al resfriado común o la gripe estacional, por lo que instamos a cualquier persona con alguno de los siguientes síntomas a que se hagan una prueba: fiebre o escalofríos, tos, falta de aire, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náusea o vómito y diarrea. Además, si ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19 por 15 minutos o más, también debe hacerse la prueba.

Cualquier persona que tenga 5 años o más, que viva o trabaje en el condado de King y que aún no haya recibido la vacuna contra COVID-19 o que cumpla con los requisitos para recibir una dosis de refuerzo debe programar una cita hoy. Se han ampliado los requisitos para recibir una dosis de refuerzo de la vacuna a cualquier persona de 18 años o más que haya recibido la vacuna de J&J por lo menos hace dos meses, cualquier persona de 18 años o más que haya recibido la vacuna de Pfizer o Moderna por lo menos hace seis meses y cualquier persona de 18 años o más que tenga inmunodepresión moderada o grave y que haya recibido la vacuna de Pfizer o Moderna por lo menos hace 28 días. Hay citas disponibles en cualquiera de los tres sitios fijos afiliados a la ciudad en South Lake Union, Rainier Beach y West Seattle para aplicarse la primera o la segunda dosis de la vacuna, las dosis de refuerzo y las vacunas pediátricas para niños de 5 a 11 años.

Para obtener más información, visite el sitio web de vacunación de la ciudad de Seattle: www.seattle.gov/vaccine . El sitio web contiene información sobre la vacunación en siete idiomas y se ofrecen servicios de interpretación por teléfono. Aunque más gente se esté vacunando, siguen siendo extremadamente importantes las medidas de salud pública como el distanciamiento social, el uso de una mascarilla y el lavado de manos. Continúe poniendo atención a todas las instrucciones de salud pública y visite este sitio web del departamento de Salud Pública de Seattle y el condado de King para obtener más información.

 


 

隨著全國病例激增,西雅圖市政府為在節假日期間防範 COVID-19 做好準備

隨著過節期間人們在室内聚集,居民應提前準備應對檢測需求的增加;符合條件的居民應預約接種 COVID-19 加强劑

隨著全國病例激增,尤其是在中西部和東北部的嚴重爆發,市長 Jenny A. Durkan 鼓勵西雅圖居民提前做好準備來保護自己和親人免受 COVID-19 的侵害,年滿18 歲以上的人士應打加强針,而出現任何症狀或有感染風險的人則應接受檢測。在西雅圖,87.5% 的12 歲以上居民已開始了他們的系列疫苗接種。

“西雅圖市民 – 雖然我們在確保社區安方面領先全國,但疫情仍未離去。隨著節假日的來臨,我們期待終於能和家人朋友安全聚會。然而,疫苗和檢測仍然是限制 COVID-19 在我們社區中傳播的重要工具。西雅圖為 5 至 11 歲的兒童提供加強劑和疫苗接種。即使我們是全國疫苗接種率最高的城市之一,在發現症狀時立即進行檢測是保護我們最脆弱人群以及保持學校和企業開放的重要措施“,市長 Durkan 說。“我們有責任通過戴口罩、洗手、接種疫苗以及在出現症狀或接觸到病毒後第一時間進行檢測來防止在今年冬天再次爆發傳染”。

檢測地點包括設立在 Aurora、SODO、Rainier Beach 和 West Seattle 的華大醫學院(UW Medicine)固定站點,以及遍布全市的七個 Curative 信息亭。自 2020 年啟動以來,西雅圖市政府、華盛頓大學和 Curative 設立的檢測站點已進行了超過 120 萬次檢測。由於節假日期間人們會旅游並在室内聚會,預計 COVID-19 檢測需求會因此而增加。居民應為 COVID-19 檢測以及等待結果的時間可能會增加而提前做好準備。COVID-19 可能與普通感冒或季節性流感相似,我們敦促所有出現以下任何症狀的人都去做檢測:發燒或發冷、咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、疲勞、肌肉或身體疼痛、頭痛,、喪失味覺或嗅覺、喉嚨痛、鼻塞或流鼻涕、噁心或嘔吐、腹瀉。此外,如果您與患有 COVID-19 的人有過密切接觸 15 分鐘或更長時間,您也應該接受檢測。

任何在金縣生活或工作但尚未接種 COVID-19 疫苗的人士,或符合資格接種加強劑的 5 歲及以上的所有人士都應立即進行預約。加强劑的接種資格已擴大涵蓋範圍,包括至少兩個月前接種過強生(J&J )疫苗的所有年滿 18 歲以上人士;至少六個月前接種過輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗的所有年滿 18 歲以上人士;以及在至少 28 天前接種過輝瑞或莫德納疫苗,有中度或重度的免疫功能受損的所有年滿 18 歲以上人士。在 South Lake Union、Rainier Beach 和 West Seattle 的三個市政府附屬固定接種站都可以預約接種第一劑或第二劑疫苗、加強劑以及 5-11 歲的兒童疫苗。

如需更多信息,請訪問市政府的疫苗接種網站 www.seattle.gov/vaccine。該網站有七種語言版本的疫苗接種資訊,您也可以透過電話獲得語言協助。 即使越來越多的居民接種了疫苗,保持社交距離、戴口罩和洗手等公共衛生措施仍然至關重要。請繼續遵循所有公共衛生指南,並訪問金縣和西雅圖公共衛生部的網站以獲取更多信息。

 


 

전국적인 확진 사례 급증에 따라, 시애틀시 연휴 기간 COVID-19 대비 보호 준비를 하다

연휴 동안 사람들이 실내에서 모임을 가짐에 따라 주민들은 선별 검사 수요 증가에 대해 미리 계획해야; 접종 자격이 있는 주민들은 COVID-19 부스터샷 예약 일정을 잡을 것

중서부와 북동부 지역에서의 심각한 발병과 함께 전국적으로 사례가 급증함에 따라, Jenny A. Durkan 시장은 시애틀 주민들에게 18세 이상인 경우에는 부스터샷을 접종받고 증상을 느끼거나 노출된 위험이 있는 경우에는 선별 검사를 받음으로써 자신과 사랑하는 사람들을 COVID-19로부터 보호하기 위해 미리 계획할 것을 권장했습니다. 시애틀에서는 87.5%의 12세 이상 주민들이 백신 접종을 시작했습니다.

“시애틀 – 우리는 지역 사회를 안전하게 지키는 데 있어 전국을 이끌어왔지만 대유행이 아직 끝난 것은 아닙니다. 우리는 연휴 시즌에 접어들며 마침내 가족 및 친구들과 안전하게 모이기를 고대함에 따라, 백신과 선별 검사는 우리 지역 사회에서 COVID-19의 확산을 제한하는 중요한 도구입니다. 부스터샷과 5세에서 11세 사이의 아동을 위한 백신 접종은 시애틀 전역에서 쉽게 이용할 수 있습니다. 전국에서 백신 접종률이 가장 높은 곳 중 하나이지만, 증상의 첫 징후가 나타날 때 선별 검사를 받는 것은 우리의 가장 취약한 이웃을 보호하고 학교와 사업체를 계속 대면 운영하는 데 매우 중요합니다.”라고 Durkan 시장이 말했습니다. “마스크 착용, 손 씻기, 백신 접종, 첫 증상이나 노출 시 선별 검사 받기를 통해 올 겨울 또 다른 감염 급증을 막는 것은 전적으로 우리에게 달려 있습니다.”

선별 검사소에는 UW Medicine과 함께 운영되는 Aurora(오로라), SODO(소도), Rainier Beach(레이니어 비치) 및 West Seattle(웨스트 시애틀)의 고정 검사소와 시 전역에 배치된 일곱개의 Curative 키오스크가 포함됩니다. 2020년 출시된 이후, 시애틀시, UW 및 Curative 검사소에서 120만 건 이상의 선별 검사가 시행되었습니다. 연휴 기간 동안 사람들이 이동하고 실내에서 모이면서 수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라, 주민들은 COVID-19 선별 검사 및 결과 대기 시간 증가 가능성에 대해 미리 계획을 세워야 합니다. COVID-19는 일반 감기 또는 계절성 독감과 증상이 유사하게 나타날 수 있으며 다음과 같은 증상 중 하나라도 나타나는 모든 사람은 선별 검사를 받도록 강력히 권고합니다: 발열 또는 오한, 기침, 숨가쁨, 호흡 곤란, 피로, 근육통 또는 몸살, 두통, 미각 또는 후각 상실, 인후통, 코 막힘 또는 콧물, 메스꺼움 또는 구토, 설사. 또한 COVID-19에 감염된 사람과 15분 이상 밀접하게 접촉한 경우에도 선별 검사를 받아야 합니다.

킹카운티에 거주하거나 근무하며 아직 COVID-19 백신 접종을 받지 않았거나 부스터샷 접종 자격에 해당하는 5세 이상의 모든 사람은 오늘 예약을 해야 합니다. 부스터샷 접종 자격은 최소 2개월 전에 얀센(J&J) 백신을 접종한 18세 이상의 모든 사람; 최소 6개월 전에 화이자(Pfizer) 또는 모더나(Moderna) 백신을 접종한 18세 이상의 모든 사람; 최소 28일 전에 화이자 또는 모더나 백신을 접종한 18세 이상의 중등도 또는 중증 면역 저하자로 확대되었습니다. South Lake Union(사우스 레이크 유니언), Rainier Beach(레이니어 비치), West Seattle(웨스트 시애틀)에 있는 세 곳의 시 제휴 고정 접종소에서 1차 또는 2차, 부스터샷 및 5-11세 아동을 위한 소아용 백신 접종을 예약할 수 있습니다.

자세한 정보는 시 백신 접종 웹사이트 www.seattle.gov/vaccine을 방문하십시오. 해당 사이트는 일곱 가지 언어들로 백신 접종 정보를 제공하며, 전화를 통한 언어 지원도 가능합니다.

더 많은 주민들이 백신 접종을 받더라도 사회적 거리두기, 마스크 착용, 손 씻기와 같은 공중 보건 조치는 여전히 중요합니다. 계속해서 모든 공중 보건 지침을 따르고 자세한 내용은 시애틀 & 킹카운티 공중보건부(Public Health – Seattle & King County)의 이 웹사이트를 방문하십시오.

 


 

Khi Số Ca Bệnh Gia Tăng Trên Khắp Đất Nước, Thành Phố Seattle Chuẩn Bị Kế Hoạch Bảo Vệ Người Dân Khỏi COVID-19 Trong Các Kỳ Nghỉ Lễ

Cư Dân Nên Lên Kế Hoạch Trước Vì Nhu Cầu Xét Nghiệm Gia Tăng Khi Mọi Người Tụ Tập Trong Nhà Vào Kỳ Nghỉ Lễ; Cư Dân Đủ Điều Kiện Nên Lên Lịch Hẹn Để Tiêm Liều Tăng Cường của Vắc-xin COVID-19.

Khi các ca bệnh gia tăng trên khắp đất nước với các đợt bùng phát đáng kể ở miền Trung Tây và Đông Bắc, Thị Trưởng Jenny A.Durkan khuyến khích người dân Seattle lên kế hoạch trước để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của họ khỏi COVID-19 bằng cách tiêm liều tăng cường nếu 18 tuổi trở lên và đi xét nghiệm nếu họ cảm thấy có bất kỳ triệu chứng nào hoặc có nguy cơ bị phơi nhiễm. Ở Seattle, 87,5% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã bắt đầu đi chích ngừa.

“Seattle – chúng ta đã dẫn đầu cả nước trong việc giữ an toàn cho cộng đồng nhưng đại dịch vẫn còn bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta đến gần mùa lễ và mong muốn được tụ họp an toàn với gia đình và bạn bè sau một khoảng thời gian dài, vắc-xin và xét nghiệm COVID-19 vẫn là một công cụ quan trọng để hạn chế sự lây lan của vi-rút trong cộng đồng của chúng ta. Các liều vắc-xin và liều tăng cường cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có sẵn trên khắp Seattle. Ngay cả với một trong những thành phố có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cả nước, việc xét nghiệm khi có dấu hiệu đầu tiên của các triệu chứng là rất quan trọng để bảo vệ những người hàng xóm dễ bị tổn thương nhất của chúng ta và giữ cho các trường học và doanh nghiệp tiếp tục hoạt động,” Thị Trưởng Durkan nói. “Việc phòng tránh một đợt bùng phát bệnh vào mùa đông này phụ thuộc vào chúng ta, bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay, chích ngừa đầy đủ và xét nghiệm khi có dấu hiệu ban đầu của các triệu chứng hoặc phơi nhiễm.”

Các địa điểm xét nghiệm bao gồm các địa điểm cố định với UW Medicine ở Aurora, SODO, Rainier Beach và Tây Seattle, cũng như 7 ki-ốt Curative được đặt khắp thành phố. Hơn 1,2 triệu xét nghiệm đã được thực hiện tại các địa điểm của Thành Phố Seattle, UW và Curative kể từ khi chúng được bắt đầu vào năm 2020. Với dự đoán nhu cầu xét nghiệm gia tăng trong kỳ nghỉ lễ khi mọi người đi du lịch và tụ tập với nhau trong nhà, người dân nên lập kế hoạch trước cho việc xét nghiệm COVID-19 và kết quả xét nghiệm sẽ có thể mất nhiều thời gian hơn. COVID-19 có thể xuất hiện tương tự như cảm lạnh thông thường hoặc cúm theo mùa và chúng tôi khuyến cáo bất kỳ ai có bất kỳ triệu chứng nào sau đây nên đi xét nghiệm: sốt hoặc ớn lạnh, ho, hụt hơi, khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy. Hơn nữa, quý vị cũng nên đi xét nghiệm nếu quý vị đã có tiếp xúc gần với ai đó trong 15 phút hoặc lâu hơn và người đó bị nhiễm COVID-19.

Bất kỳ ai trên 5 tuổi sống hoặc làm việc tại Quận King và chưa được tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc những người đủ điều kiện để nhận liều vắc-xin tăng cường nên đặt lịch hẹn ngay hôm nay. Điều kiện để tiêm liều vắc-xin tăng cường đã được mở rộng cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc-xin J&J ít nhất hai tháng trước; bất kỳ ai trên 18 tuổi đã tiêm vắc-xin Pfizer hoặc Moderna ít nhất sáu tháng trước; và bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng và đã được tiêm vắc-xin Pfizer hoặc Moderna ít nhất 28 ngày trước. Quý vị có thể đặt lịch hẹn tại bất kỳ địa điểm nào trong số 3 địa điểm cố định thuộc Thành Phố ở South Lake Union, Rainier Beach và Tây Seattle để tiêm liều đầu tiên hoặc thứ hai, liều tăng cường và vắc-xin nhi khoa cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng về việc tiêm chủng của Thành Phố tại www.seattle.gov/vaccine. Trang mạng có thông tin về việc tiêm chủng bằng 7 ngôn ngữ, và có hỗ trợ ngôn ngữ qua điện thoại. Ngay cả khi nhiều người dân đã được tiêm vắc-xin hơn, các biện pháp về sức khỏe công cộng như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay vẫn rất quan trọng. Vui lòng tiếp tục làm theo tất cả các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, và truy cập trang mạng này của Sở Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King để biết thêm thông tin.

 


 

በመላ አገሪቱ ያሉ የወረርሽኝ ቁጥሮች እየጨመሩ ሲሄዱ፣ የሲያትል ከተማ በበዓላት ወቅት ከኮቪድ-19 ለመከላከል ይዘጋጃል

ሰዎች ለበዓሉ ቤት ውስጥ ሲሰበሰቡ ነዋሪዎቹ ለተጨማሪ የመመርመር ጥያቄ አስቀድመው ማቀድ አለባቸው፤ ብቁ የሆኑ ነዋሪዎች የኮቪድ-19 ማጠንከሪያ ክትባት ቀጠሮ መያዝ አለባቸው

በመሃል ምዕራብ እና በሰሜን ምስራቅ ከፍተኛ የወረርሽኞች ክስተት ቁጥሮች በመላ አገሪቱ እየተበራከቱ ሲሄዱ፣ ከንቲባ ጄኒ ኤ. ዱርካን የሲያትል ነዋሪዎችን 18 ዕድሜ+ ከሆኑ የክትባቱን ማጠነከሪያ በማግኘት እና ምንም ምልክቶች ከተሰማቸው ወይም የመጋለጥ አደጋ ካጋጠማቸው ምርመራ በማድረግ እራሳቸውን እና የሚወዷቸውን ከኮቪድ-19 ለመከላከል አስቀድመው እንዲያቅዱ አበረታቷቸዋል። በሲያትል ውስጥ 87.5% ከ12+ በላይ ነዋሪዎች ክትባቶችን ጀምረዋል።

“ሲያትል – የህብረተሰባችንን ደህንነት በመጠበቅ ሀገሪቱን መርተናል ነገር ግን ወረርሽኙ አሁንም ከእኛ ጋር ነው። ወደ በዓል ሰሞን ስንቃረብ እና በመጨረሻም ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ከቤተሰብ እና ከጓደኞች ጋር ለመሰብሰብ በጉጉት ስንጠባበቅ፣ ክትባቶች እና ምርመራዎች በማህበረሰባችን ውስጥ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመገደብ ወሳኝ መሳሪያ ሆነው ይቆያሉ። በመላው ሲያትል ከ5 እስከ 11 ለሆኑ ህጻናት የማጠንከሪያ መርፌዎች እና ክትባቶች በቀላሉ ይገኛሉ። በሀገሪቱ ውስጥ ካሉት እጅግ ከፍተኛ የክትባት ተመኖች አንዱ ብንሆንም እንኳን በመጀመሪያ የሕመም ምልክቶች መመርመር በጣም ተጋላጭ የሆኑትን ጎረቤቶቻችንን ለመከላከል እና ትምህርት ቤቶችን እና ንግዶችን ክፍት ለማድረግ ወሳኝ ነው” ብለዋል ከንቲባ ዱርካን። “በዚህ ክረምት ጭንብል በመልበስ፣ እጆችን በመታጠብ፣ በመከተብ እና በመጀመሪያ የሕመም ምልክቶች ወይም ተጋላጭነት በመመርመር ሌላ የመበከሉን መባባስ መከላከል የኛ ፈንታ ነው።”

የመመርመሪያ ጣቢያዎች በአውሮራ ውስጥ ያለ የዋሽንግተን ዩኒቨርስቲ መድኀኒት (UW Medicine)፣ SODO፣ ሬኒየር ቢች እና ምዕራብ ሲያትል ውስጥ ካሉ ቋሚ ቦታዎችን እንዲሁም በከተማው የተለያዩ ቦታዎች ውስጥ የተቀመጡ ሰባት የኩረቲቭ (Curative) ኪዮስኮችን ያካትታሉ። በ2020 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በሲያትል ከተማ፣ UW እና Curative ጣቢያዎች ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ምርመራዎች ተካሂደዋል። በበዓሉ ሰሞን ሰዎች በሚጓዙበት እና በቤት ውስጥ በሚሰበሰቡበት ወቅት የመመርመር ጥያቄ ይጨምራል ተብሎ ስለሚጠበቅ፣ ነዋሪዎች ለኮቪድ-19 ምርመራ አስቀድመው ማቀድ እና ለውጤቶች የበለጠ የጥበቃ ጊዜ ሊኖር እንደሚችል ማጤን አለባቸው። ኮቪድ-19 ከመደበኛው ጉንፋን ወይም ከወቅታዊው ጉንፋን ጋር ሊመሳሰል ይችላል እና ማንኛውም ሰው ከሚከተሉት የሕመም ምልክቶች አንዱን እንኳ ቢታይበት እንዲመረምር እንጠይቃለን: ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለት፣ ሳል፣ የትንፋሽ ማጠር፣ የመተንፈስ ችግር፣ ድካም፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመም፣ ራስ ምታት፣ ጣዕም ወይም ሽታ ማጣት፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ የትንፋሽ መጨናነቅ ወይም የአፍንጫ ፍሳሽ፣ ማቅለሽለሽ፣ ወይም ማስታወክ፣ ተቅማጥ። በተጨማሪም፣ ኮቪድ-19 ካለበት ሰው ጋር ለ15 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ የቅርብ ግንኙነት አድርገው ከነበረ መመርመር አለብዎት።

በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የሚኖር ወይም የሚሰራ ከ5 ዕድሜ+ በላይ የሆነ እና እስካሁን የኮቪድ-19 ክትባት ያልወሰደ ወይም ለክትባት ማጠናከሪያ ብቁ የሆነ ሰው ዛሬ ቀጠሮ መያዝ አለበት። ለክትባት ማጠናከሪያ ብቁነት ለማንኛውም 18+ በላይ ለሆኑ የJ&J ክትባት ቢያንስ ከሁለት ወራት በፊት ለተቀበለ ሁሉ፤ 18+ የPfizer ወይም Moderna ክትባት ቢያንስ ከስድስት ወራት በፊት የወሰደ፤ እና ከ18 በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው መጠነኛ ወይም ከባድ የበሽታ መከላከያ ችግር ያለበት እና ቢያንስ ከ28 ቀናት በፊት Pfizer ወይም Moderna ክትባት ለወሰደ ማንኛውም ሰው ተዘርግቷል። ለመጀመሪያ ወይም ለሁለተኛ የክትባት መጠኖች፣ ለማጠናከሪያ ክትባቶች እና ከ5-11 አመት ለሆኑ ህጻናት የህፃናት ክትባቶች በማናቸውም የሶስት ከተማ-ተዛማጅ በሳውዝ ሌክ ዩኒየን፣ በሬኒየር ቢች እና በዌስት ሲያትል ውስጥ ካሉት ቋሚ ጣቢያዎች ላይ ቀጠሮዎች ይገኛሉ።

ለበለጠ መረጃ የከተማውን የክትባት ድህረ ገጽ በ www.seattle.gov/vaccine ይጎብኙ። ድህረ ገጹ በሰባት ቋንቋዎች የክትባት መረጃ ይዟል፣ እና የውስጠ-ቋንቋ እርዳታም በስልክ ይገኛል።

ብዙ ነዋሪዎች እየተከተቡ እንኳን ቢገኙም፣ እንደ ማህበራዊ ርቀት፣ ጭንብል መልበስ እና እጅን መታጠብ ያሉ የህዝብ ጤና እርምጃዎች ወሳኝ ናቸው። እባክዎ ሁሉንም የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተልዎን ይቀጥሉ፣ እና ለበለጠ መረጃ ከህዝብ ጤና – ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ ይህን ድህረ ገጽ ይጎብኙ።

 


 

Anakoo la socono sida kiisasku ugu soo badanayaan dalka oo dhan, Magaalada Seattle waxay isu diyaarinaysaa inay bulshada ka difaacdo COVID-19 inta lagu jiro fasaxyada

Maadaama ay umadu fasaxyada awgeed isugu yimaadeen xafaadaha gudahood, dadka Seattle degan waa inay la socdaan inay bateen dadka iska baariyo cudarka COVID-19; Deganeyaasha xaqa u leh waa in ay ballan ka qabsadaan oo qataan tallaalka xoojinta ee COVID-19

Iyada oo kiisaska ku soo badanayaan dalkaoo dhan oo uu cudurro waaweyn ka dillaacay Bariga Dhexe iyo Waqooyi-bari, Duqda magaalada Jenny A. Durkan ayaa ku dhiirrigelisay dadka deggan Seattle inay isdiyariyaan si ay naftooda iyo kuwa ay jecel yihiin uga badbaadin lahaayeen COVID-19.Dadka Degan seattle waxay heli karanaan talaalka xoojinta ah haddii qofka 18 ka weyn yahay. Si u qofka bulshada u ilaaliyaa waa inu is baaraa haddii uu dareemo wax calaamado ama u halis ugu jiro soo-gaadhis COVID-19. Boqolkii iyo 87.5 ee dadka degan magaaalda oo 12 ka weyn waxay bilaabeen inay qataan talaalka gudaha Seattle.

“Seattle – waxaan dalka ku hogaaminay sidii aan bulshadeena u ilaalin lahayn, laakiin masiibada wali waa na haysaa. Waxaan ku soo dhawaanay xilliga fasaxa oo aan dhamanteen rajaynayno inaan ula kulanno qoyska iyo asxaabta si badbaado leh, tallaalada is isbaarista ayaa wali farsamo muhiim ah oo lagu xaddidakaro faafitaanka COVID-19 ee bulshadeena. Tallaalka xoojinta iyo tallaallada carruurta 5 ilaa 11 ayaa Seattle oo dhan laga heli karaa. Xitaa iyadoo oo Seattle gaartay heerarka ugu sarreeysa ee tallaalka ee dalka, In aad isbaartid hadii ad isku aragtid astmaaha cudarka ayaa muhiim u ah markay noqoto ilaalinta deriskeenna aadka u nugul iyo in la furo dugsiyada iyo ganacsiyada, “ayee tiri Duqda Magaalada Durkan. “Xiligaan qaboobaha ah, annaga ayay nagu xiran tahay inaan ka hortagno fafitaan kale anakoo wajiga-xidhanayma, gacmaha dhaqayno, is tallaalayno, oo aan iska baarayno cudarka markaan astaamaha ugu horreeya isku aragno”

Goobaha baaritaanka waxaa ka mid ah goobo go’an oo UW Medicine kaashaniya oo ku yaal Aurora, SODO, Rainier Beach, iyo West Seattle, iyo sidoo kale todobo meel oo ku yaal magaalada oo dhan. In ka badan 1.2 milyan oo baaritaan ah ayaa lagu bixiyay magaalada Seattle, UW, iyo goobaha daawaynta tan iyo markii la bilaabay 2020. Iyada oo la filayo baahida dheeraadka ah ee xilliga fasaxa ah ee dadku ay safraan oo ayma gudaha isugu yimaadaan, dadka deegan magaalada waa in ay horay u qorsheeyaan sidii ay iskaga baari lahaayeen COVID-19 iyo wakhtiga dheraadka ah ee la sugiyo ballan la iskaga baaro cudurka. Astaamaha COVID-19 wuxuu la mid noqon karaa hargabka caadiga ah ama hargabka xilliyeedka ah, waxaana ku boorineynaa qof kasta oo leh mid ka mid ah calaamadaha soo socda inuu raadsado baaritaan: qandho ama qarqaryo, qufac, neefta oo ku dhegta, neefsashada oo ku adkaata, daal, murqo ama jir xanuun, madax-xanuun, dhadhanka ama urka oo kaa luma, cune xanuun, saxaro ama diif, lallabo ama matag, iyo shuban. Intaa waxaa dheer, haddii aad 15 daqiiqo ama in ka badan aad xiriir dhow la lahayd qof qaba COVID-19 waa inaa sidoo kale isbaartaa.

Qof kasta oo 5 ama in ka badan jira oo ku nool ama ka shaqeeya Degmada King oo aan weli helin tallaalka COVID-19 ama u qalma kaalmo siinta waa inuu maanta ballan samaystaa. U qalmida talaalka xoojinta ah ayaa la balaariyay. Hada talaalka xoojintah ah waxaa u qalma of kasta oo 18 ama in ka badan jira oo qaatay tallaalka J&J ugu yaraan laba bilood ka hor; iyo qof kasta oo 18 ama in ka badan jira oo qaatay tallaalka Pfizer ama Moderna ugu yaraan lix bilood ka hor; iyo qof kasta oo 18 ama in ka badan jira oo si dhexdhexaad ah ama si daran ugu yaryahay difaaca jirka oo qaatay tallaalka Pfizer ama Moderna ugu yaraan 28 maalmood ka hor. Ballamaha ayaa laga qabsan karaa mid ka mid ah saddexda goobood ee magaalada ku xidhan ee ku yaal South Lake Union, Rainier Beach, iyo Galbeedka Seattle ee talaalka kowaad ama labaad, tallaalada xoojinta, iyo tallaalka carruurta ee da’doodu tahay 5-11.

Macluumaad intaas ka badan, booqo wabsaydhka tallaalka ee magaalada www.seattle.gov/vaccine. Boggu waxa uu ka kooban yahay macluumaadka tallaalka oo ku qoran toddoba luqadood, qof turjumaan ku soo wacayo ayaa sido kale karaa. Xataa marka ay dad badan oo degan magaaalda is tallaalaan, tillaabooyinka caafimaadka dadweynaha ayaa weli muhiim ah sida fogeynta bulshada, Waji xirashada, iyo gacmo-dhaqashada. Fadlan sii wad inaad raacdo dhammaan tilmaamaha caafimaadka dadweynaha, oo booqo website-kan ka socda Caafimaadka Dadweynaha – Seattle iyo King County si aad u ogaato wixii macluumaad oo dheeraad ah.