Find Posts By Topic

Câu hỏi thường gặp về COVID-19 và phí công cộng

English-version of this page here.

Các thông tin trên trang này không phải là tư vấn pháp lý. Thay vào đó, nội dung dưới đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung.

Image of a Coronavirus

Đây là hướng dẫn Các Câu Hỏi Thường Gặp và Câu Trả Lời (FAQ) dành cho những người nhập cư muốn biết thêm thông tin về mức độ ảnh hưởng của gánh nặng xã hội (public charge) đến khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác của họ trong thời gian bùng phát dịch COVID-19  (Vi-rút corona 2019). Văn Phòng Nội Vụ Di Trú Và Tị Nạn Seattle (Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs)  sẽ tiếp tục cập nhật trang này khi có thêm thông tin.

Xin được trân trọng cảm ơn El Comite Dự Án Quyền của Người Nhập Cư Northwest)(Northwest Immigrant Rights Project) vì đã hỗ trợ chúng tôi soạn thảo thông tin này.


Chuyển đến câu hỏi:

 1. Tôi nghi ngờ rằng mình đã bị nhiễm COVID-19 (Vi-rút corona 2019), tôi nên làm gì?
 2. Bệnh viện và phòng khám có chia sẻ thông tin về tư cách công dân hoặc tình trạng nhập cư với Cơ Quan Đảm Bảo Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) không?
 3. Việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 (vi-rút corona 2019) hay tiếp cận dịch vụ chăm sóc từ thiện hoặc dịch vụ chăm sóc được giảm giá tại bệnh viện hay phòng khám có ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoặc nhập tịch của tôi theo quy định về gánh nặng xã hội (public charge) mới không?
 4. Tôi có thể đến các phòng khám hay bệnh viện cộng đồng địa phương nào có dịch vụ chăm sóc từ thiện hoặc giảm giá?
 5. Tôi không có giấy tờ nhập cư và bị ảnh hưởng tài chính bởi sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019). Tôi có thể đăng ký và tiếp cận các chương trình và dịch vụ nào mà không cần xuất trình giấy tờ?
 6. Tôi mới bị thất nghiệp do sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019). Tôi có đủ tiêu chuẩn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
 7. Việc nhận trợ cấp thất nghiệp có ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoặc nhập tịch của tôi theo quy định về gánh nặng xã hội (public charge) mới không?
 8. Tôi phải nghỉ làm vì bị ốm hoặc vì thành viên gia đình bị ốm hay cần đến bác sĩ. Tôi có đủ tiêu chuẩn được hưởng Nghỉ Phép và Thời Gian An Toàn Có Lương (Paid Sick and Safe Time – PSST) không?
 9. Tôi phải nghỉ làm vì bị ốm hoặc vì tôi đang chăm sóc cho một người bị ốm. Tôi có đủ tiêu chuẩn cho Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình và Y Tế Có Lương của Tiểu Bang Washington (Washington State Paid Family and Medical Leave) không?
 10. Nếu tôi có nguy cơ bị sa thải hay phải nghỉ làm do bản thân hoặc người thân bị ốm thì sao?
 11. Tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ bị suy giảm doanh thu do sự bùng phát của COVID-19. Tôi có đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính không?
 12. Việc đăng ký Tài Trợ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ của Thành Phố Seattle (City of Seattle Small Business Stabilization Grant) hay Khoản Vay Hỗ Trợ Thảm Họa từ Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration Disaster Loan) của liên bang có ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoặc nhập tịch của tôi theo quy định về gánh nặng xã hội (public charge) mới không?
 13. Các hỗ trợ thêm thông tin:

 

1. Tôi nghi ngờ rằng mình đã bị nhiễm COVID-19 (Vi-rút corona 2019), tôi nên làm gì?

Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19 (Vi-rút corona 2019) hay có thắc mắc, quý vị có thể gọi:

 • Trung Tâm Hỗ Trợ Vi-rút Corona Mới Quận King, 206-477-3977. Đường dây hỗ trợ này mở từ 8h sáng đến 7h tối hàng ngày.
 • Trung Tâm Hỗ Trợ Vi-rút Corona Mới Tiểu Bang Washington, 1-800-525-0127 và bấm #. Đường dây hỗ trợ này mở từ 6h sáng đến 10h tối hàng ngày.

Nhân viên tổng đài có thể kết nối quý vị với người thông dịch. Quý vị cần nói với nhân viên tổng đài bằng tiếng Anh quý vị cần hỗ trợ thông dịch bằng ngôn ngữ nào. Quý vị có thể phải trải qua thời gian chờ đợi lâu trước khi được trả lời.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Public Health – Seattle & King County.

 

2. Bệnh viện và phòng khám có chia sẻ thông tin về tư cách công dân hoặc tình trạng nhập cư với Cơ Quan Đảm Bảo Thực Thi Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs EnforcementICE) không?

Không. Nhìn chung, bộ luật liên bang có tên gọi Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Portability and Accountability Act HIPAA) nghiêm cấm việc sử dụng hay tiết lộ thông tin của bệnh nhân khi chưa có sự đồng ý của bệnh nhân. Ngoài ra, luật pháp không yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải báo cáo cho cơ quan quản lý di trú liên bang về tình trạng nhập cư của bệnh nhân.

 

3. Việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 (vi-rút corona 2019) hay tiếp cận dịch vụ chăm sóc từ thiện hoặc dịch vụ chăm sóc được giảm giá tại bệnh viện hay phòng khám có ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoặc nhập tịch của tôi theo quy định về gánh nặng xã hội (public charge) mới không?

Không. Việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 (Vi-rút corona 2019) và tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế từ thiện hoặc giảm giá tại bệnh viện hay phòng khám không ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoặc nhập tịch của quý vị. Các chương trình chăm sóc sức khỏe giảm giá địa phương không bị coi là phúc lợi xã hội theo quy định về gánh nặng xã hội (public charge) hiện tại. Cơ Quan Dịch Vụ Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS) đã ban hành tuyên bố nêu rõ rằng “các dịch vụ điều trị hoặc phòng ngừa” liên quan đến sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019) sẽ không bị tính đến cho mục đích xem xét gánh nặng xã hội (public charge).

Quy định về gánh nặng xã hội (public charge) chỉ tính đến việc sử dụng các loại trợ cấp xã hội sau trong quá trình xem xét:

 • Quyền lợi tiền mặt dựa trên đánh giá tình hình tài chính của liên bang và tiểu bang như Thu Nhập An Sinh Bổ Sung  (Supplemental Security Income – SSI), Hỗ Trợ Tạm Thời Cho Các Gia Đình Nghèo Khó  (Temporary Assistance to Needy Families – TANF), và Hỗ Trợ Thất Nghiệp Chung (General Assistance Unemployable – GAU).
 • Chăm sóc tại cơ sở dài hạn do chính phủ tài trợ, ví dụ như cơ sở điều dưỡng hoặc chăm sóc sức khỏe tâm thần thường được Medicaid bao trả.
 • Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program – SNAP), trước kia được gọi là “Tem Phiếu Thực Phẩm (Food Stamps).”
 • Nhà Ở Trợ Cấp như: a) hỗ trợ tiền thuê nhà liên bang, b) Phiếu hỗ trợ nhà ở Section 8 (Section 8 housing vouchers), c) nhà ở được tài trợ bởi Section 8 (Phần 8) theo Dự Án.

Để biết thêm thông tin về gánh nặng xã hội, hãy truy cập: seattle.gov/OIRA/publiccharge.

 

4. Tôi có thể đến các phòng khám hay bệnh viện cộng đồng địa phương nào có dịch vụ chăm sóc từ thiện hoặc giảm giá?

Vào ngày 5 tháng 3, Ủy Viên Hội Đồng Bảo Hiểm Tiểu Bang Washington (Washington State Insurance Commissioner) đã thông báo rằng hiện tại họ yêu cầu các hãng bảo hiểm miễn trừ khoản đồng thanh toán (co-pay) và khấu trừ (deductible) cho dịch vụ xét nghiệm COVID-19 (Vi-rút corona 2019).

Ngoài ra, Cơ Quan Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe Tiểu Bang Washington (Washington State Health Care AuthorityHCA) hiện cho phép người trưởng thành không có giấy tờ nhập cư nộp hồ sơ đăng ký Y Tế Cấp Cứu Cho Người Nước Ngoài (Alien Emergency Medical – AEM)  nếu họ cần xét nghiệm COVID-19. Các cá nhân có thể đăng ký trực tuyến tại www.washingtonconnection.org hoặc hoàn thành Đơn Đăng Ký Bảo Hiểm Chăm Sóc Dài Hạn/Người Cao Tuổi, Khiếm Thị, Khuyết Tật (Application for Long-Term Care/Aged, Blind, Disabled CoverageHCA 18-005). Có thể tải đơn đăng ký từ trang web của Cơ Quan Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Care Authority). Nếu có câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi HCA theo số 1-800-562-3022 và yêu cầu thông dịch viên.

Hiệp Hội Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Washington (Washington Healthcare Access Alliance) có danh sách các phòng khám miễn phí và từ thiện tại tiểu bang Washington, sắp xếp theo quận: wahealthcareaccessalliance.org/free-clinics.

Các phòng khám dưới đây phục vụ tại khu vực Seattle và cung cấp các chương trình chăm sóc giảm giá.

 

5. Tôi không có giấy tờ nhập cư và bị ảnh hưởng tài chính bởi sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019). Tôi có thể đăng ký và tiếp cận các chương trình và dịch vụ nào mà không cần xuất trình giấy tờ?

 • Việc trục xuất khỏi nhà cư trú do không thanh toán tiền thuê nhà hiện đang được tạm dừng tại thành phố Seattle. Quy định này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài trong 30 ngày hoặc cho đến khi Tình Trạng Khẩn Cấp Dân Sự do Đại Dịch COVID-19 (Vi-rút corona 2019) kết thúc. 
 • Dịch vụ tiện ích sẽ không bị cắt trong thời gian bùng phát COVID-19 này. Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle (Seattle Public Utilities – SPU)), Sở Điện Lực Seattle (Seattle City Light – SCL)), và Puget Sound Energy (PSE) sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiện ích trong thời gian diễn ra Tình Trạng Khẩn Cấp Dân Sự COVID-19(COVID-19 Civil Emergency) tại Seattle. Các khách hàng của SPU và SCL bị ảnh hưởng tài chính bởi COVID-19, bất kể gia cảnh hay tình trạng cư trú đều có thể yêu cầu kế hoạch thanh toán chậm bao gồm miễn phí thanh toán muộn. SPU và SCL khuyến nghị khách hàng nên gọi (206) 684-3000 lúc sớm nhất có thể hoặc gửi email bất cứ lúc nào tới seattle.gov/utilities/about-us/email-question. PSE hiện miễn phí thanh toán muộn cho khách hàng và khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang Ứng Phó với COVID-19 (Vi-rút corona 2019) của PSE.
 • Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Tiện Ích (Utility Discount Program -UDP) giảm 60% hóa đơn của Seattle City Light và 50% hóa đơn của Seattle Public Utility. Để tìm hiểu thêm về cách thức ghi danh vào chương trình UDP, hãy gọi (206) 684-0268 hoặc truy cập: seattle.gov/humanservices/services-and-programs/affordability-and-livability/utility-discount-program.
 • Thành Phố Seattle đã ra mắt trang web COVID-19 (Vi-rút corona 2019): Nguồn Lực Dành Cho Cộng Đồng được cập nhật hàng ngày. Trang này có thông tin và đường dẫn đến các chương trình và dịch vụ của Thành Phố Seattle có thể hữu ích cho cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19 (Vi-rút corona 2019). Nhiều nguồn lực cộng đồng trong số đó không yêu cầu thông tin về tư cách công dân hay tình trạng nhập cư. Vui lòng truy cập: seattle.gov/covid-19 hoặc gọi (206) 684-2489 hay (206) 684-CITY để biết thêm thông tin. Có sẵn dịch vụ thông dịch. Đường dây trợ giúp hoạt động từ 8 giờ 30 phút sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.
 • Quỹ Học Bổng Gia Đình Betancourt Macias (Betancourt Macias Family Scholarship Foundation), được thành lập và dẫn dắt bởi ba phụ nữ da màu không có giấy tờ đang cập nhật bảng thông tin: Nguồn Lực dành cho Cộng Đồng Không Có Giấy Tờ với COVID-19 (COVID-19 Resources for Undocumented Communities), có thông tin về cả các nguồn lực quốc gia và địa phương.

 

6. Tôi mới bị thất nghiệp do sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019). Tôi có đủ tiêu chuẩn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Còn tùy. Sở Đảm Bảo Việc Làm Tiểu Bang Washington (Washington State Employment Security Department ESD) quản lý các chương trình được thiết kế để trợ giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019), bao gồm trợ cấp thất nghiệp. Quý vị không cần phải có số an sinh xã hội hợp lệ để đăng ký.

ESD cũng có hướng dẫn so sánh dễ hiểu liệt kê một số tình huống phổ biến nhất có thể xảy ra và các phúc lợi có thể áp dụng. Người lao động và doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây: esd.wa.gov/newsroom/covid-19

 

7. Việc nhận trợ cấp thất nghiệp có ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoặc nhập tịch của tôi theo quy định về gánh nặng xã hội (public charge) mới không?

Không. Cơ Quan Dịch Vụ Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services) đã nêu cụ thể rằng phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp được chi trả cho người lao động nhập cư sẽ không bị xét đến khi quyết định về gánh nặng xã hội (public charge). Tiểu bang Washington quản lý chương trình bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp được tài trợ chủ yếu bởi các nguồn lực địa phương.

Người lao động có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây: esd.wa.gov/newsroom/covid-19

 

8. Tôi phải nghỉ làm vì bị ốm hoặc vì thành viên gia đình bị ốm hay cần đến bác sĩ. Tôi có đủ tiêu chuẩn được hưởng Nghỉ Phép và Thời Gian An Toàn Có Lương (Paid Sick and Safe TimePSST) không?

Còn tùy. Luật về nghỉ phép và nghỉ an toàn có lương của cả Seattle và Tiểu Bang Washington đều yêu cầu chủ sử dụng lao động cho phép nhân viên được quyền nghỉ làm có trả lương để chăm sóc cho bản thân hay thành viên gia đình bị ốm hoặc có bệnh lý hay khi nơi làm việc, trường học của con cái hoặc cơ sở chăm sóc con cái của họ bị đóng cửa vì lý do liên quan đến sức khỏe, như COVID-19.   

Luật về PSST của Seattle áp dụng cho mọi nhân viên làm việc tại Seattle, bất kể tư cách công dân hay tình trạng nhập cư. Văn Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động Seattle (Seattle Office of Labor Standards – OLS) giám sát luật này và sẽ điều tra mọi vi phạm. Nhấp vào đây để nộp khiếu nại trực tuyến và tìm hiểu thêm về các nguồn lực dành cho người lao động của OLS. Để biết thêm thông tin về Sắc Lệnh PSST của Seattle, vui lòng gọi đến Văn Phòng Tiêu Chuẩn Lao Động Seattle (Seattle Office of Labor Standards) theo số (206) 256-5297, OLS cung cấp dịch vụ thông dịch ngôn ngữ miễn phí.

Luật về PSST của tiểu bang Washington áp dụng cho nhân viên làm việc theo giờ trong tiểu bang, bất kể tình trạng nhập cư. Sở Lao Động & Ngành Công Nghiệp (Department of Labor & Industries ) của Tiểu Bang Washington giám sát luật này. Để có thêm thông tin, hãy truy cập lni.wa.gov.

 

9. Tôi phải nghỉ làm vì bị ốm hoặc vì tôi đang chăm sóc cho một người bị ốm. Tôi có đủ tiêu chuẩn cho Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình và Y Tế Có Lương của Tiểu Bang Washington (Washington State Paid Family and Medical Leave) không?

Còn tùy. Người lao động sinh con, hay nhận nuôi trẻ tạm thời hoặc nhận con nuôi, hoặc cần nghỉ để chăm sóc cho bản thân hoặc người khác có thể đăng ký hưởng phúc lợi Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình và Y Tế Có Lương của Tiểu Bang Washington (Washington State Paid Family and Medical Leave). Sở Đảm Bảo Việc Làm Tiểu Bang Washington (Washington State Employment Security Department ESD) giám sát luật này. Quý vị không cần phải cung cấp số an sinh xã hội hợp lệ khi đăng ký. Tuy nhiên, quý vị cũng sẽ không nhận được hỗ trợ tài chính ngay lập tức.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải xác nhận rằng quý vị không thể làm việc do “tình trạng sức khỏe nghiêm trọng”.  Việc cách ly để phòng dịch không phải là sự kiện đủ tiêu chuẩn theo chương trình này. Tuy nhiên, nếu ai đó bị ốm do COVID-19 và có xác nhận y tế thì người đó có thể đăng ký chương trình. Nếu quý vị hoặc thành viên gia đình không thể đến bác sĩ, thì Sở Đảm Bảo Việc Làm Tiểu Bang Washington (Employment Security Department) sẽ chấp nhận xác nhận y tế điện tử từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Thành Phố Seattle hiện đang làm việc để quyết định liệu ESD có chấp nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính mà không cần xác nhận từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay không. Vui lòng kiểm tra lại sau để cập nhật thông tin.

ESD cũng đã chuẩn bị hai Câu Hỏi Thường Gặp Và Trả Lời Dành Cho Người Lao Động về COVID-19: đây là hướng dẫn so sánh dễ hiểu liệt kê một số tình huống phổ biến nhất có thể xảy ra và các phúc lợi có thể áp dụng.  Trang này  có câu hỏi thường gặp và câu trả lời ở định dạng truyền thống hơn. Người lao động có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây: paidleave.wa.gov.

 

10. Nếu tôi có nguy cơ bị sa thải hay phải nghỉ làm do bản thân hoặc người thân bị ốm thì sao?

Quý vị có thể yêu cầu trạng thái “standby (tạm nghỉ)” từ chủ lao động và quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp tạm thời. “Standby” là thuật ngữ cho biết quý vị tạm thời thất nghiệp do hết việc, nhưng quý vị dự kiến quay lại làm việc cho chủ lao động cũ trong vòng bốn tuần hoặc quý vị dự kiến bắt đầu làm việc toàn thời gian cho chủ lao động mới trong vòng hai tuần hoặc quý vị tạm thời thất nghiệp do thảm họa tự nhiên. Sở Đảm Bảo Việc Làm Tiểu Bang Washington (Washington State Employment Security Department ESD) quản lý các chương trình được thiết kế để trợ giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019), bao gồm trợ cấp thất nghiệp. Quý vị không cần phải có số an sinh xã hội hợp lệ để đăng ký.

Cán bộ quản lý của ESD sẽ quyết định điều kiện hội đủ để hưởng trợ cấp: esd.wa.gov/newsroom/covid-19.

 

11. Tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ bị suy giảm doanh thu do sự bùng phát của COVID-19. Tôi có đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ tài chính không?

 • Có hiệu lực ngay lập tức, Sở Dịch Vụ Tài Chính và Hành Chính (Department of Finance and Administrative Services – FAS,) của Thành Phố Seattle sẽ hoãn thu thuế doanh nghiệp và hoạt động (business and occupation – B&O) cho các doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế hàng năm từ 5 triệu USD trở xuống và nộp thuế thành phố hàng quý. Việc này sẽ cho phép các chủ doanh nghiệp nhỏ linh hoạt hơn trong giai đoạn khó khăn tài chính do sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019) gây ra. Việc này áp dụng cho mọi chủ doanh nghiệp nhỏ bất kể tư cách công dân hay tình trạng nhập cư của họ. Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gọi (206) 684-8484 hoặc gửi email đến: tax@seattle.gov.
 • Nguồn tài trợ có sẵn cho Tài Trợ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ của Thành Phố Seattle (City of Seattle Small Business Stabilization Fund), quỹ hỗ trợ khẩn cấp cung cấp tài trợ vốn làm việc với số tiền lên tới 10.000 USD cho các doanh nghiệp nhỏ đủ tiêu chuẩn. Nguồn quỹ tài trợ này áp dụng cho mọi chủ doanh nghiệp nhỏ bất kể tư cách công dân hay tình trạng nhập cư của họ. Tiêu chí hội đủ điều kiện nhận tài trợ và cách đăng ký có ở đây: seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-business-programs-/stabilization-fund-.
 • Sở Đảm Bảo Việc Làm Tiểu Bang Washington (Washington State Employment Security Department) có các chương trình được thiết kế để trợ giúp những cá nhân và chủ lao động bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của COVID-19 (Vi-rút corona 2019). Họ có hướng dẫn so sánh dễ hiểu liệt kê một số tình huống phổ biến nhất có thể xảy ra và các phúc lợi có thể áp dụng. Người lao động và doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây: esd.wa.gov/newsroom/covid-19.
 • Thành Phố Seattle đã ra mắt trang COVID-19: Nguồn Lực Dành cho Cộng Đồng. Nó có phần Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ/Tổ Chức Phi Lợi Nhuận (Small Business/Nonprofit Support) được cập nhật hàng ngày. Nhiều nguồn lực cộng đồng trong số đó không yêu cầu thông tin về tư cách công dân hay tình trạng nhập cư. Vui lòng truy cập: seattle.gov/covid-19 hoặc gọi (206) 684-2489 hay (206) 684-CITY để biết thêm thông tin. Có sẵn dịch vụ thông dịch. Đường dây trợ giúp hoạt động từ 8 giờ 30 phút sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.
 • Sẽ có thêm nhiều hỗ trợ trong tương lai. Thị Trưởng Seattle Jenny Durkan đã thành lập Lực Lượng Thi Hành Nhiệm Vụ Khôi Phục Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Recovery Task Force ), tư vấn khuyến nghị chính sách dài hạn và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cũng như tiếp cận những doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát này.

 

12. Việc đăng ký Tài Trợ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ của Thành Phố Seattle (City of Seattle Small Business Stabilization Grant) hay Khoản Vay Hỗ Trợ Thảm Họa từ Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration Disaster Loan) của liên bang có ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoặc nhập tịch của tôi theo quy định về gánh nặng xã hội (public charge) mới không?

Không. Việc đăng ký và dược phê duyệt Tài Trợ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ của Thành Phố Seattle (City of Seattle Small Business Stabilization Grant) hay Khoản Vay Hỗ Trợ Thảm Họa từ Cục Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration Disaster Loan) của liên bang sẽ không ảnh hưởng đến khả năng nộp hồ sơ đăng ký thẻ xanh hoặc nhập tịch của quý vị. Seattle Small Business Stabilization Grant là tài trợ cấp thành phố của địa phương. Và các chương trình của địa phương không bị coi là phúc lợi xã hội theo quy định về gánh nặng xã hội (public charge) hiện tại. Small Business Administration Disaster Loan của liên bang được coi là cứu trợ thảm họa. Các chương trình cứu trợ thảm họa này được miễn trừ khỏi quy định về gánh nặng xã hội (public charge). Vui lòng xem Câu Hỏi 3 để biết danh sách các chương trình trợ cấp xã hội có trong chính sách về gánh nặng xã hội.

 

13. Các  hỗ trợ thêm thông tin:

Vui lòng gửi email tới Joaquin Uy tại joaquin.uy@seattle.gov nếu quý vị có thêm câu hỏi.