Find Posts By Topic

Mayor Murray on the 9th Circuit ruling

Photo by Alan Alabastro Photography.

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

Mayor Ed Murray issued the following statement after the 9th Circuit ruling upholding the temporary restraining order against the president’s executive order:

“I applaud the 9th Circuit for upholding U.S. District Court Judge James Robart’s temporary restraining order. This decision continues to block President Trump’s so-called security measures that ban people, including refugees, from coming into the United States from seven majority Muslim countries.

“I’m particularly encouraged because Judge Robart’s original ruling highlighted President Trump’s attempt to prioritize one religion over another. Today’s 9th Circuit ruling affirms that there is no place for religious hierarchy in America.

“Washington State Attorney General Bob Ferguson was right to file this suit. As I said immediately after Trump won the election, our values will remain intact and Seattle and Washington state will remain inclusive and welcoming.

“Attorney General Ferguson and his diligent staff stood for those values in court this week, making a clear case for inclusiveness over intolerance. We must stand up against racism and Islamophobia because discrimination against any one of us is discrimination against all of us.”


Declaración del alcalde Murray sobre la resolución dictada por el 9th Circuit (Noveno Circuito) que ratifica el bloqueo temporal del decreto ejecutivo del presidente:

“Aplaudo al 9th Circuit por ratificar el bloqueo temporal decretado por el juez federal de distrito James Robart. Esta decisión sigue poniendo trabas a las supuestas medidas de seguridad del presidente Trump que prohíben el ingreso a los Estados Unidos a las personas de siete países cuya población es mayoritariamente musulmana, entre ellas los refugiados.

“Me siento particularmente incentivado porque la resolución original del juez Robart puso de relieve el intento del presidente Trump de priorizar una religión sobre la otra. La resolución dictada hoy por el 9th Circuit confirma que en los Estados Unidos no se admite la jerarquía religiosa.

“El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, hizo lo correcto al interponer esta demanda. Tal como dije inmediatamente después de que Trump ganara las elecciones, nuestros valores permanecerán intactos, y los estados de Seattle y Washington seguirán siendo inclusivos y acogedores.

“El fiscal general Ferguson y su diligente personal defendieron esos valores en el tribunal esta semana mediante argumentos claros a favor de la inclusión por sobre la intolerancia. Debemos hacer frente al racismo y la islamofobia, ya que la discriminación de uno de nosotros constituye la discriminación de todos nosotros”.


Thị trưởng Murray tuyên bố về phán quyết đưa ra 9th Circuit (Tòa Phúc thẩm Lưu động số 9) tán thành lệnh hạn chế tạm thời chống lại Sắc lệnh Hành pháp của Tổng Thống:

“Tôi hoan nghênh tòa 9th Circuit vì đã tán thành lệnh hạn chế tạm thời của Thẩm phán Tòa Sơ thẩm Địa phương Hoa Kỳ James Robart. Quyết định này tiếp tục chặn cái gọi là biện pháp an ninh của Tổng thống Trump ngăn cấm mọi người, bao gồm cả người tị nạn, nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ bảy quốc gia có dân số đa phần là người Hồi Giáo.

“Tôi đặc biệt cảm thấy phấn chấn bởi vì phán quyết ban đầu của Thẩm phán Robart đã nhấn mạnh ý đồ của Tổng thống Trump trong việc ưu tiên một tôn giáo nhiều hơn so với tôn giáo khác. Phán quyết ngày hôm nay của tòa 9th Circuit đã khẳng định rằng không có chỗ cho việc sắp xếp thứ hạng tôn giáo ở nước Mỹ.

“Bộ trưởng Tư Pháp Tiểu bang Washington Bob Ferguson đã đúng khi khởi kiện quyết định này. Như tôi đã nói ngay sau khi Trump thắng cử, là các giá trị của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi và Tiểu bang Seattle cũng như Tiểu bang Washington vẫn sẽ chào đón và hoan nghênh tất cả mọi người.

“Bộ trưởng Tư pháp Ferguson và đội ngũ nhân viên năng nổ của mình đã đứng lên bảo vệ các giá trị đó tại tòa tuần này, mang lại một minh chứng rõ ràng cho việc chào đón hoan nghênh hơn là ngăn cấm. Chúng ta phải đứng lên chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và kỳ thị Hồi Giáo bởi vì phân biệt đối xử với bất kỳ người nào trong số chúng ta chính là phân biệt đối xử với tất cả chúng ta.”


9th Circuit(第九巡迴)上訴法院在作出判決,維護針對總統之行政命令頒佈的暫時限制令,Murray 市長就該判決發表聲明:

「我贊成 9th Circuit 維護美國地方法院法官 James Robart 的臨時限制令。本判決將繼續限制總統 Trump 所謂的安全措施,這些安全措施禁止包括難民在內的人們從七個以穆斯林為主的國家進入美國。」

「我特別受到鼓舞是因為法官 Robart 的原裁決尤其強調總統 Trump 試圖將一種宗教信仰凌駕於另一宗教信仰之上。今天的 9th Circuit 判決肯定了美國不存在宗教等級制度。」

「華盛頓州檢查總長 Bob Ferguson 提起這一訴訟是正確的。正如我在 Trump 贏得選舉後立即所說的一樣,我們的價值觀將保持不變,並且西雅圖和華盛頓將繼續包容且歡迎。」

「檢察總長 Ferguson 和他勤奮努力的工作人員本週在法庭上為這些價值觀站隊,明確表達支援宗教包容而非黨同伐異。我們必須站出來反對種族主義和伊斯蘭恐懼症,因為針對我們中任何一個人的歧視就是針對我們所有人的歧視。」


대통령 행정 명령의 일시 중단을 유지하기로 한 9th Circuit (제9회 항소) 법원의 금일  결정에 대한 Murray 시장의 성명:

“James Robart 지방 판사의 임시 금지 명령을 유지하기로 한 9th Circuit 법원에 박수를 보냅니다. 이 결정으로 난민을 포함하여 7개 주요 무슬림 국가에서 미국으로 오는 사람의 입국을 금지하는 Trump 대통령의 소위 ‘보안 대책’이 중지될 것입니다.

“Robart 판사의 원심은 Trump 대통령이 한 종교를 다른 종교보다 우선하려는 시도를 확연히 드러내는 것이었기 때문에 특히나 고무적입니다. 오늘9th Circuit 법원의 결정은 미국에는 종교의 상하가 없다는 것을 재확인했습니다.

“워싱턴 주 Bob Ferguson 법무 장관이 이 소송을 낸 것은 옳은 일이었습니다.  Trump가 당선된 직후 말씀드렸듯이, 우리의 가치는 변치 않을 것이며 시애틀과 워싱턴 주는 포용과 우호의 정신을 잃지 않을 것입니다.

“Ferguson 법무 장관과 부지런한 법무부 직원들이 이번 주 법정에서 이러한 가치를 위해 싸웠으며, 포용이 편협 위에 선다는 것을 확실히 보여주었습니다. 우리는 반드시 인종차별과 이슬람 차별에 맞서야 합니다. 우리 중 누군가를 향한 차별은 우리 모두에 대한 차별이기 때문입니다.”