Find Posts By Topic

Mayor Murray on President Trump’s executive orders on immigration

IMG_0450

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

Mayor Ed Murray issued the following statements after President Trump signed executive orders on immigration during the week of January 23:

“January 25, 2017 is one of the worst days for immigrants in America since Japanese internment. Just days after hundreds of Seattleites volunteered to support more than 1,000 members of our immigrant community, President Trump sent a message back. He doesn’t respect our values and will exercise his power to threaten immigrants and our federal funding.

“I want to assure Seattle residents that while they are right to be alarmed about President Trump’s divisive vision, they should not be concerned that this City will be bullied into stepping away from its commitments and values. The City of Seattle will continue to protect the rights guaranteed to the City and its people by the United States Constitution and will challenge any unconstitutional policies that threaten the security of our communities.

“We are a nation of laws and we are committed to defending our residents, our values, and the Constitution in the court of law. We will not be intimidated.”

“President Trump’s January 27th Executive Order essentially targets Muslims based on their religious beliefs and undermines the right to religious freedom enshrined in the First Amendment. We cannot become a nation where any person – citizen, immigrant or refugee – must pass a religious test to be accepted and we cannot turn away people who are fleeing violence and persecution based on their beliefs.

“President Trump’s vision of a closed-off, fearful America is not the one Seattleites believe in. We are an inclusive, welcoming city for all – including our immigrant, refugee and Muslim friends, family and neighbors. Refugees are already the most strictly vetted group of immigrants entering the U.S. and President Trump is threatening to turn them away at a time when there is the most need. That is not who we are – we will continue to stand up for our values and with all our residents.”


El Alcalde Edward B. Murray emitió las siguientes declaraciones luego de que el presidente Trump  firmara decretos ejecutivos sobre inmigración durante la semana del 23 de enero:

“El 25 de enero de 2017 es uno de los peores días para los inmigrantes en Estados Unidos desde los campos de concentración para japoneses. Solo unos días después de que cientos de ciudadanos de Seattle se ofrecieran como voluntarios para apoyar a más de 1000 miembros de nuestra comunidad de inmigrantes, el presidente Trump  envió un mensaje. Él no respeta nuestros valores y ejercerá su poder para amenazar a los inmigrantes y a nuestro financiamiento federal.

“Quiero garantizarles a los residentes de Seattle que, si bien tienen razón al alarmarse por la visión divisiva del presidente Trump, no deberían preocuparse por que esta ciudad sea presionada para abandonar sus compromisos y valores. La City of Seattle (Ciudad de Seattle) seguirá protegiendo los derechos garantizados a esta y a sus ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos y objetará cualquier política anticonstitucional que amenace la seguridad de nuestras comunidades.

“Somos una nación de leyes y nos comprometemos a defender a nuestros residentes, nuestros valores y la Constitución en los tribunales judiciales. No permitiremos que nos intimiden”.

“El Executive Order (decreto ejecutivo) del presidente Trump del 27 de enero está dirigido esencialmente a los musulmanes debido a sus creencias religiosas y socava el derecho a la libertad de culto consagrado en la First Amendment (primera enmienda). No podemos convertirnos en una nación donde las personas, ya sean ciudadanos, inmigrantes o refugiados, deban aprobar un examen de religión para ser aceptados ni podemos rechazar a las personas que se están escapando de situaciones de violencia y persecución debido a sus creencias.

“La visión del presidente Trump de un país cerrado y temeroso no es la visión en la que creen los ciudadanos de Seattle. Somos una ciudad abierta y acogedora para todos, incluidos los inmigrantes, los refugiados y los amigos, parientes y vecinos musulmanes. Los refugiados ya son el grupo de inmigrantes más estrictamente investigado que ingresa a Estados Unidos, y el presidente Trump  amenaza con rechazarlos en el momento de mayor necesidad. Esta actitud no nos representa: seguiremos defendiendo nuestros valores con todos nuestros residentes”.


Thị Trưởng Ed Murray đã ban hành các huấn thị sau đây sau khi Tổng Thống Trump đã ký các lệnh hành pháp về di trú trong tuần lễ của ngày 23 Tháng Một:

“Ngày 25 Tháng Một, 2017 là một trong những ngày tồi tệ nhất cho di dân tại Hoa Kỳ kể từ ngày giam cầm người Nhật. Chỉ ít ngày sau khi hàng trăm cư dân Seattle tình nguyện hỗ trợ hơn 1,000 thành viên trong cộng đồng di dân của chúng ta, Tổng Thống Trump đã gởi lại một thông điệp. Ông không tôn trọng các giá trị của chúng ta và sẽ thực thi quyền lực của ông để đe dọa tới các di dân và việc cấp ngân quỹ cho liên bang của chúng ta.

“Tôi muốn bảo đảm với các cư dân Seattle rằng trong lúc họ vẫn đúng về việc cảnh giác với tầm nhìn có tính quyết định của Tổng Thống Trump, họ không nên lo lắng là Thành Phố này sẽ bị bắt nạt phải xa rời các cam kết và giá trị của nó. City of Seattle (Thành Phố Seattle) sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền hạn bảo đảm bởi thành phố và cư dân của thành phố theo Hiến Pháp Hoa Kỳ và sẽ phản đối lại mọi chính sách bất hợp hiến đe dọa tới an ninh các cộng đồng của chúng ta.

“Chúng ta là một quốc gia có luật pháp và chúng ta cam kết bảo vệ cư dân của chúng ta, các giá trị của chúng ta, và Hiến Pháp trong tòa án luật pháp. Chúng ta sẽ không bị bắt nạt.”

“Executive Order (Lệnh Hành Pháp) ngày 27th Tháng Một của Tổng Thống Trump chủ yếu tập trung vào người Hồi Giáo căn cứ vào niềm tin tôn giáo của họ và làm xói mòn quyền tự do tôn giáo được ghi nhận trong First Amendment (Tu Chính Án Thứ Nhất). Chúng ta không thể trở thành một quốc gia nơi mà bất kể người nào – công dân, di dân hay người tỵ nạn – đều phải đậu một kỳ thi tôn giáo để được chấp nhận, và chúng ta không thể nào quay lưng với người trốn chạy sự bạo động và sự đàn áp căn cứ vào tín ngưỡng của họ.

“Tầm nhìn thiển cận, nỗi sợ hãi về nước Mỹ của Tổng Thống Trump không phải là tầm nhìn mà cư dân Seattle tin tưởng. Chúng ta là một thành phố hòa nhập, chào đón tất cả mọi người – kể cả di dân, người tỵ nạn và bạn bè người Hồi Giáo, gia đình và hàng xóm của chúng ta. Những người tỵ nạn là nhóm di dân đã được kiểm định khắt khe nhất khi vào nước Mỹ rồi, và Tổng Thống Trump đang hăm dọa quay lưng lại với họ vào một thời điểm cần thiết nhất. Điều đó không đúng với con người của chúng ta – chúng ta sẽ tiếp tục đứng lên để bảo vệ các giá trị của chúng ta và với tất cả cư dân của chúng ta.”


市長 Edward Murray在 Trump 總統於 1 月 23 日開始的一週內簽署了移民行政令後發出以下聲明:

「2017 年 1 月 25 日是自從日裔集中營以來對美國移民最糟糕的日子之一。僅僅在數以百計的西雅圖人自願支持我們移民社區的 1,000 多名成員數日之後,Trump 總統就向我們反饋了一條訊息。他不尊重我們的價值觀,將行使他的權利,威脅移民和我們的聯邦資金。

我希望向西雅圖居民保證,雖然他們有理由對 Trump 總統的分裂前景感到震驚,他們無需擔心本市將迫於威脅而偏離自己的承諾和價值觀。City of Seattle(西雅圖市)將繼續保護《美國憲法》賦予本市及其人民的權利,並將對任何威脅我們的社區安全的違憲政策提出挑戰。

我們是一個法治國家,我們承諾在法庭上保衛我們的居民、我們的價值觀和《憲法》。我們不會屈服於恐嚇。」

「Trump 總統 1 月 27 日發佈的 Executive Order(行政令)主要是基於宗教信仰以穆斯林為目標,違反了《憲法》First Amendment(第一修正案)中規定的宗教自由權利。我們不能成為一個任何人 — 公民、移民或難民 — 都必須通過宗教檢驗才能被接受的國家,我們不能根據人們的信仰拒絕接納逃離暴力和迫害的人。

Trump 總統描繪的隔離封鎖、可怕的美國前景與西雅圖人的信仰截然不同。我們是一座包容和歡迎所有人的城市 — 包括我們的移民、難民和穆斯林朋友、家人和鄰居。難民已經是在進入美國時受到最嚴格審查的團體,Trump 總統威脅要在他們最需要的時候趕走他們。這不符合我們的基本準則 — 我們將繼續堅持我們的價值觀,並與我們的所有居民站在一起。」