Find Posts By Topic

Mayor Murray: Seattle will join national legal fight against Trump’s Muslim ban

White House Regional Convening on New Americans, Seattle City Hall. Photo by Alabastro Photography.

Photo by Alabastro Photography.

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

Soomaali

اللغة العربية

زبان فارسي

Today, Mayor Ed Murray and City Attorney Pete Holmes directed the City of Seattle to join an amicus brief in Darweesh v. Trump, seeking an injunction against President Donald Trump’s Muslim ban. Seattle joins several cities from across the country on this brief, noting the ban’s impact on safety, the economy and security. Mayor Murray released the following statement:

“The stories of immigrant and refugee families are the stories of all our families, whether we arrived here last year or last century. President Trump’s Executive Order threatens to rip families apart, and the actions of Immigration and Customs Enforcement in recent weeks have suggested the Trump Administration will continue targeting families in our communities. Removing people from their homes and instilling fear does not help our security, and it hurts our economy. It is a show of hostility toward all of us– these are our friends, co-workers, neighbors and family.

“We are taking the legal action necessary to stop this and future Executive Orders that aim to target any person based on their religion and we will remain a welcoming city that stands with everyone in our community.”

Darweesh v. Trump challenges the President’s Muslim ban on the grounds it violates due process of valid visa holders and imposes a de facto religious test on immigrants. Cities from across the country have joined the case by filing an amicus brief with the U.S. Eastern District Court of New York. The case stems from the detainment and threatened deportation of Hameed Darweesh, an Iraqi national with a valid travel visa, after he arrived in the United States following Trump’s order banning foreigners from seven predominantly Muslim countries from entering the country.


Alcalde Murray: Seattle se unirá a la lucha legal y nacional contra la prohibición de entrada a los musulmanes establecida por Trump

Hoy, el alcalde Edward B. Murray y el fiscal municipal Pete Holmes establecieron que la ciudad de Seattle se uniera a un escrito amicus curiae respecto de Darweesh v. Trump, en pos de una medida cautelar contra la prohibición de entrada a los musulmanes establecida por el presidente Donald Trump. Seattle se une a varias ciudades de todo el país en este escrito, y señala el impacto que esta prohibición genera en términos de seguridad y economía. El alcalde Murray emitió la siguiente declaración:

“Las historias de las familias de inmigrantes y refugiados son las historias de todas nuestras familias, ya sea que hayamos llegado aquí el año pasado o el siglo pasado. El decreto ejecutivo del presidente Trump amenaza con destrozar familias, y las acciones del Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de las últimas semanas sugieren que la administración de Trump seguirá teniendo como objetivo las familias de nuestras comunidades. Sacar a las personas de sus hogares e infundir temor no favorece nuestra seguridad, sino que perjudica nuestra economía. Esto representa una muestra de hostilidad hacia todos nosotros: estos son nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos y familia”.

“Estamos tomando las medidas legales necesarias para bloquear este decreto ejecutivo, así como otros decretos ejecutivos futuros que afecte a cualquier persona según su religión, y seguiremos siendo una ciudad acogedora que apoya a todos los miembros de su comunidad”.

Darweesh v. Trump cuestiona la prohibición de entrada a los musulmanes establecida por el presidente sobre la base de que esta infringe el debido proceso de los titulares de visas válidas e impone una prueba de religión de facto a los inmigrantes. Ciudades de todo el país se han unido al caso presentando un escrito amicus curiae al U.S. Eastern District Court of New York (Tribunal del Distrito Este de Nueva York de los Estados Unidos). El caso surge de la detención y amenaza de deportación de Hameed Darweesh, un ciudadano iraquí que posee una visa de viaje válida, llevadas a cabo luego de que este haya llegado a los Estados Unidos tras el decreto de Trump de prohibir la entrada a los extranjeros provenientes de siete países cuya población es principalmente musulmana.


Thị trưởng Murray: Seattle sẽ tham gia cuộc đấu tranh pháp lý toàn quốc đối với lệnh cấm Đạo Hồi của Tổng thống Trump

Hôm nay, Thị trưởng Ed Murray và Luật sư của Thành phố Pete Holmes đã chỉ đạo Thành phố Seattle tham gia vào vụ kiện Darweesh và Trump, đang tìm một lệnh của tòa án chống lại lệnh cấm Đạo Hồi của Tổng thống Donald Trump. Seattle liên kết với một số thành phố trên khắp cả nước tham gia vào vụ kiện này, lưu ý đến tác động của lệnh cấm đối với sự an toàn, nền kinh tế và an ninh. Thị trưởng Murray đã đưa ra tuyên bố sau đây:

“Những câu chuyện về người nhập cư và các gia đình tị nạn là những câu chuyện trong mọi gia đình của chúng ta, cho dù chúng ta đến đây vào năm ngoái hay thế kỷ trước. Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Trump có nguy cơ chia rẽ các gia đình, và những hành động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan trong những tuần qua đã cho thấy rằng Chính quyền Trump sẽ tiếp tục nhắm vào các gia đình trong cộng đồng của chúng ta. Di dời người dân khỏi nhà của họ và reo rắc nỗi sợ hãi không giúp đỡ gì cho vấn đề an ninh của chúng ta và điều đó làm tổn hại nền kinh tế của chúng ta. Đây là một biểu hiện của sự thù địch đối với tất cả chúng ta– đó là những người bạn, đồng nghiệp, hàng xóm và gia đình của chúng ta.

“Chúng ta sẽ thực hiện những hành động pháp lý cần thiết để ngăn chặn việc này và các Sắc lệnh Hành pháp sau này nhắm đến bất cứ người nào dựa theo tôn giáo của họ và chúng ta sẽ vẫn là một thành phố thân thiện luôn sát cánh bên cạnh mọi người trong cộng đồng của chúng ta.”

Vụ Darweesh v. Trump thách thức lệnh cấm Đạo Hồi của Tổng thống trên cơ sở lệnh cấm đó đã vi phạm thủ tục hợp pháp của những người có thị thực hợp lệ và áp đặt sự kiểm tra tôn giáo thực tế đối với những người nhập cư. Các thành phố trên khắp cả nước đã tham gia vào vụ này bằng cách đệ đơn vụ kiện tới U.S. Eastern District Court of New York (Toà án Liên bang Vùng Miền Đông Tiểu bang New York). Vụ việc bắt nguồn từ việc giam giữ và đe dọa trục xuất Hameed Darweesh, một công dân Iraq có thị thực du lịch hợp lệ, sau khi đến Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Trump đã ban lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từ bảy quốc gia chủ yếu theo Đạo Hồi.


Murray 市長:西雅圖將加入全國法律行動抵制川普的穆斯林禁令

今天,Edward Murray 市長和市檢察官 Pete Holmes 代表西雅圖市提請加入 Darweesh Trump 一案的「法庭之友摘要」,尋求強制令禁止總統唐納·川普的穆斯林禁令。西雅圖聯合全國多個城市共同提交摘要,指出該禁令對國家安全、經濟和安定的影響。Murray 市長發表了以下聲明:

「移民和難民家庭的故事也是我們所有家庭的故事,無論我們抵美時間是在去年還是上個世紀。Trump總統的政令要將我們的家庭撕裂,且最近幾週,Immigration and Customs Enforcement(移民及海關執法局)的行動表明,川普政府將繼續針對我們社區內的家庭。將人們從家驅逐並灌輸恐懼,對我們的安全毫無幫助,且有損於我們的經濟。這是針對我們所有人的敵意 – 這些人是我們的朋友、同事、鄰居和家人。

「我們正在採取必要的法律措施,制止並預防這項針對他人宗教信仰之行政命令的實施,我們永遠是一座迎賓的城市,且願同社區中的每一個人並肩作戰。」

Darweesh 訴 Trump 挑戰了總統的穆斯林禁令,因為它違反了有效簽證持有人的正當程序,並對移民進行事實上的宗教檢驗。全國多座城市透過向U.S. Eastern District Court of New York(美國紐約東區聯邦地區法院)提交「法庭之友摘要」來加入這一案件。這起案件起因於一名持有效旅遊簽證的伊拉克公民 Hameed Darweesh,在抵達美國後,由於川普命令禁止來自於七個主要穆斯林國家的外國人進入美國,而被扣留並威脅驅逐出境。


Duqa Magaalada  Murray: Siyaatal waxay ku biiraysaa dagaalka ka dhanka ah sharciga qaranka ee Taraam uu ku xakamaynayo Muslimka

Maanta, Duqa magaalada Ed Murray iyo Xeer ilaaliyaha Magaalada Pete Holmes ayaa faray Caasumada Siyaatal inay ku biirto dacwada maxkamada kaasoo udhaxeeya Darweesh v. Taraam, laguna doonayo in lagaga horjoogsado xadidaada uu Madaxwayne Taraam ka xadidayo Muslimka inay soo galaan wadanka. Siyaatal waxay shirkan kala qayb qaadanaysaa dhowr magaalo oo wadanka ka mid ah, ayadoo garowsanaysa saamaynta xayiraadan ay ku leedahay amaanka, dhaqaalaha iyo nabadgalyada. Duqa magaalada Murray wuxuu soo saaray qoraalkan:

“Sheekooyinka qoysaska muhaajiriinta iyo qaxootigu waa sheekooyinka dhamaan qoysaskeena, hadii aan halkaan nimid sanadkii lasoo dhaafay ama qarnigii lasoo dhaafay. Wareegtada Madaxwayne Taraam waa hanjabaad kala goynaysa qoysaska, falalka  Immigration and Customs Enforcement (Waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha) ee asbuucyadii lasoo dhaafay waxay muujiyeen sida maamulka Taraam uu usii bar tilmaameedsanayo qoysaska bulshadeena. In dadka guryahooda laga saaro oo la cabsi galiyo ma caawinayso amaankeena, waxay waxyeelaynaysaa dhaqaalaheena. Waa cadaawad la inoo muujiyay dhamaanteed– kuwani waa saaxiibadeen, shaqaale nala shaqeeya, dariskeena iyo qoyskeena.

“Waxaan ka qaadaynaa talaabo sharciga ee lagama maarmaanka u ah in howshan la joojiyo iyo  Wareegtooyinka mustaqbalka ee  lagu beegsanayo shakhsi kasta ayadoo lagu salaynayo diintiisa oo waxaan ahaan doonaa magaalo soo dhawayn leh taasoo garab istaagta qof kasta oo kamid ah bulshadeena.”

Darweesh v. Trump wuxuu hor istaagayaa xayiraada uu Madaxwaynuhu saaray Muslimka, waxay ku xadgudbaysaa shuruucda dal kugalka rasmiga ah, waxayna imtixaamaysaa diimaha muhaajiriinta. Magaalooyinka wadanka ayaa kusoo biiray kiiska ayagoo buuxinaya dacwada maxkamada ee loo gudbinayo U.S. Eastern District Court of New York (Maxkamada Degmada Bari ee Niyuu Yook). Kiisku wuxuu kasoo bilowday haynta iyo hanjabaada dib ucelinta ee Hameed Darweesh, muwaadin Ciraaqi ah kasoo haysta dal kugal sax ah, kadib markuu soo gaaray Maraykan markii uu Taraam soo saaray wareegtada ajaanib ka socota 7 dal oo Muslimku ku badanyahay looga mamnuucayo inay dalka soo galaan.


العمدة Murray: سوف تنضم مدينة Seattle إلى المعركة القانونية القومية ضد قرار ترامب بحظر المسلمين

قام العمدة Ed Murray اليوم و  محامي المدينة Pete Holmes بتوجيه مدينة Seattle للمشاركة في تقديم موجز صديق المحكمة حول  Darweesh v. Trump (دارويش ضد ترامب)، سعيًا لاستصدار حكم ضد قرار الرئيس Donald Trump بحظر المسلمين. حيث تنضم مدينة Seattle إلى العديد من المدن من جميع أنحاء البلاد في تقديم هذا الموجز، لملاحظتها تأثير الحظر على السلامة، والاقتصاد والأمن.  وقد قام العمدة  Murrayبإصدار البيان التالي:

“إن حكايات عائلات المهاجرين واللاجئين هي حكايات عائلاتنا جميعًا، سواء قَدِمنا إلى هنا العام الماضي أو القرن الماضي. إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس Trump يهدد بتمزيق شمل العائلات، كما أنا قرارات Immigration and Customs Enforcement (وكالة الهجرة والجمارك) في الأسابيع الأخيرة توحي باستمرار إدارة Trump في استهداف العائلات في مجتمعاتنا. إن إبعاد الناس عن منازلهم وغرس الخوف لا يساهم في أمننًا، علاوة على أنها تؤذي افتصادنا. إنه إظهار للعداء تجاهنا جميعًا–  فهؤلاء هم أصدقاؤنا ورفقاؤنا في العمل و جيراننا وعائلاتنا.

“إننا نقوم باتخاذ الإجراء القانوني الضروري من أجل إيقاف هذا الأمر الإداري وغيره في المستقبل، والذي يسعى إلى استهداف أي شخص بنائًا على ديانته، وسوف نظل مدينة مرحبة تقف بجانب كل شخص في مجتمعنا.”

Darweesh v. Trump (درويش ضد ترامب) تتحدى قرار الرئيس بحظر المسلمين وذلك على أساس أن القرار ينتهك الإجراءات القانونية لحاملي تأشيرات السفر السارية وفرض، كأمر واقع، معيار اختبار ديني على المهاجرين. لقد انضمت المدن من أنحاء البلاد للقضية بإيداعهم موجز صديق المحكمة لدى U.S. Eastern District Court of New York (المحكمة الجزئية لدائرة شرق نيويورك). لقد نشأت القضية من جراء الاحتجاز والتهديد بالترحيل لـ Hameed Darweesh (حامد درويش)، وهو شخص عراقي الجنسية يحمل تأشيرة سفر سارية، وذلك بعد قدومه إلى الولايات المتحدة عقب الأمر الذي أصدره Trump بمنع الأجانب من سبعة دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد.


شهردار Murray: Seattle به مبارزات حقوقی ملی علیه ممنوعیت ورود مسلمانان توسط ترامپ خواهد پیوست

امروز شهردار Ed Murray و وکیل شهرداری Pete Holmes، شهر Seattle را در پیوستن به خلاصه دعوی مشاور دادگاه در پرونده Darweesh v. Trump (درویش در مقابل ترامپ) رهبری می کنند و به دنبال یک دستور علیه ممنوعیت ورود مسلمانان توسط Donald Trump هستند. Seattle سیاتل در این مسیر به چندین شهر در سرتاسر کشور میپیوندد تا این ممنوعیّت بر روی امنیت و اقتصاد ما هیچ اثری نگذارد.  شهردار Murray بیانیه زیر را منتشر کرد:

«داستان های خانواده های مهاجر و پناهندگان مانند داستان خانواده های ما است، چه سال گذشته به آمریکا رسیده باشیم چه قرن گذشته.. فرمان اجرایی رئیس جمهور Trump  تهدیدی برای از هم جدا کردن خانواده ها بوده و اقدامات  Immigration and Customs Enforcement (اداره مجری قوانین مهاجرتی و گمرکی)  در هفته های اخیر نشان داده اند که کابینه Trump به هدف قرار دادن خانواده های جامعه ما ادامه خواهد داد.  بیرون کردن مردم از خانه خود و ایجاد رعب و وحشت به امنیت ما کمک نکرده و به اقتصاد ما آسیب می رساند. این کار مظهر خصومت با ما بوده–  این ها دوستان، همکاران، همسایگان و خانواده های ما هستند.

«ما برای پایان دادن به این موضوع و  فرمان های اجرایی  آینده که افراد را بر اساس مذهب خود هدف قرار می دهند اقدام حقوقی کرده و شهری مهمان نواز که در کنار همه افراد جامعه خود می ایستد خواهیم ماند.»

Darweesh v. Trump (درویش در مقابل ترامپ) ممنوعیت ورود مسلمانان توسط دونالد ترامپ را بر این اساس به چالش می کشد که این فرمان رویه عادلانه دارندگان ویزای معتبر را نقض می کند و در واقع آزمون های مذهبی به مهاجران تحمیل می کند. شهرهای سراسر کشور با تشکیل یکخلاصه دعوی مشاور دادگاه  نزد U.S. Eastern District Court of New York (دادگاه ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک) به این پرونده پیوستند. این پرونده از بازداشت و تهدید به اخراج Hameed Darweesh (حمید درویش) ، یک شهروند عراقی با ویزای مسافرتی معتبر، پس از ورود وی بعد از فرمان Trump مبنی بر ممنوعیت ورود خارجی های هفت کشور عمدتاً مسلمانان به کشور توسط ترامپ سرچشمه می گیرد.