Find Posts By Topic

City of Seattle files Freedom of Information Act requests for information relating to Trump immigration order

mayors-state-of-the-city-presentation_32224923643_o

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

Today, Mayor Ed Murray announced during his 2017 State of the City address that, under the direction of City Attorney Pete Holmes, the City of Seattle will file a series of Freedom of Information Act (FOIA) requests with multiple federal agencies regarding President Trump’s immigration Executive Order targeting immigrants and refugees. The requests are being sent to the Department of Homeland Security (DHS), Immigration and Customs Enforcement (ICE) and the Department of Justice (DOJ).

“President Trump’s Executive Order has created widespread confusion and fear in immigrant communities across the country,” said Mayor Murray. “Seattle has been here before with the internment of Japanese Americans 75 years ago—we will not go back to those dark days. We will seek to determine the Administration’s definition of ‘sanctuary cities’ and the enforcement actions the federal government may take against us.  We will also seek detailed information about the Administration’s changes to travel and immigration policy including the DACA program. It is the government’s duty to provide clear and accurate information to all residents and we are prepared to take action to get those answers.”

The FOIA requests seek details related to President Trump’s Executive Order 13768 announcing that “sanctuary jurisdictions” will not receive federal funds and which gave immigration authorities greater discretion in immigration policy, detainment, and deportation.

The Executive Order has been characterized as vague, with limited public information available. The FOIA requests call for the federal agencies to provide Seattle all records and plans pertaining to the intent and enforcement of the order in a timely manner. Federal law requires that the agencies respond within 20 days.

During his State of the City speech at Idris Mosque, Mayor Murray said:

“In today’s atmosphere of uncertainty and fear, let me reaffirm my commitment that we will remain a welcoming city for all. Under my direction, along with City Attorney Pete Holmes, in response to the Administration’s actions and rhetoric regarding immigrants and refugees, today Seattle will send a series of Freedom of Information Requests to multiple federal agencies, including the Department of Homeland Security. We believe that the rule of law is on our side, and we will take legal action if the federal government does not answer our requests in a timely manner.”

Additionally, last week Mayor Murray directed the City of Seattle to join an amicus brief in Darweesh v. Trump, seeking an injunction against Trump’s Executive Order banning foreigners from seven predominately Muslim countries from entering the United States. Seattle joined several cities from across the country on this brief, noting the ban’s impact on safety, the economy and security. The case stems from the detainment and threatened deportation of Hameed Darweesh, an Iraqi national with a valid travel visa, after he arrived in the United States.


A ciudad de Seattle archiva las solicitudes de la Freedom of Information Act (Ley por la Libertad de la Información) con información sobre el decreto de inmigración de Trump

El alcalde Edward B. Murray anunció durante su discurso State of the City en 2017 que, bajo la dirección del fiscal municipal Pete Holmes, la ciudad de Seattle archivará una serie de solicitudes Freedom of Information Act (FOIA, Ley por la Libertad de la Información) de múltiples agencias federales en relación con el decreto ejecutivo del presidente Trump que afecta a inmigrantes y refugiados. Las solicitudes se envían al Department of Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos), Immigration and Customs Enforcement (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el Department of Justice (DOJ, Departamento de Justicia de los Estados Unidos).

“El decreto ejecutivo del presidente Trump ha creado confusión y temor generalizados en las comunidades de inmigrantes de todo el país”, comunicó el alcalde Murray. “Seattle ha vivido esto antes con el confinamiento de los japoneses americanos hace 75 años, no volveremos a esos días oscuros. Vamos a tratar de determinar la definición de la administración para ‘ciudades santuario’ y las acciones legales que el gobierno federal puede tomar contra nosotros.  También buscaremos información detallada sobre los cambios de la administración a la política de viajes e inmigración, incluido el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Es deber del gobierno proveer información clara y precisa a todos los residentes y estamos preparados para tomar medidas para obtener esas respuestas.”

Las solicitudes FOIA buscan detalles relacionados con el decreto ejecutivo 13768 del presidente Trump que anuncia que las “jurisdicciones estilo santuario” no recibirán fondos federales y que otorgó a las autoridades de inmigración mayor discreción en la política de inmigración, detención y deportación.

El decreto ejecutivo ha sido caracterizado como confuso y con poca información pública disponible. Las solicitudes FOIA piden a las agencias federales que le proporcionen a Seattle todos los registros y planes pertenecientes al propósito y al cumplimiento del decreto de una manera oportuna. La ley federal requiere que las agencias respondan dentro de un plazo de 20 días.

 Durante su discurso State of the City en Idris Mosque, el alcalde Murray dijo:

“En el ambiente de incertidumbre y temor en el que vivimos hoy, permítanme reafirmar mi compromiso con seguir siendo una ciudad que le dé la bienvenida a todos. Bajo mi dirección, junto con el fiscal municipal Pete Holmes, y en respuesta a las acciones y retórica de la administración sobre inmigrantes y refugiados, Seattle enviará hoy una serie de solicitudes FOIA a múltiples agencias federales incluido el Department of Homeland Security. Creemos que el principio de legalidad está de nuestro lado, y tomaremos medidas legales si el gobierno federal no responde a nuestras solicitudes de manera oportuna”.


Thành phố Seattle nộp đơn yêu cầu  theo Freedom of Information Act (Đạo luật Tự do Thông tin) để có các thông tin liên quan đến sắc lệnh nhập cư của Trump

Thị trưởng Ed Murray đã tuyên bố trong bài phát biểu State of the City cho năm 2017 của mình rằng, dưới sự hướng dẫn của Trưởng Luật sư Thành phố Pete Holmes, Thành phố Seattle sẽ nộp một loạt đơn yêu cầu theoFreedom of Information Act (FOIA, Đạo luật Tự do Thông tin) cho các cơ quan liên bang liên quan đến Executive Order (Sắc lệnh Hành pháp) về nhập cư của Tổng thống Trump nhằm vào những người nhập cư và người tị nạn. Các đơn yêu cầu đang được gửi đến Department of Homeland Security (DHS, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ), Immigration and Customs Enforcement (ICE, Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan) và Department of Justice (DOJ, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ).

“Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Trump đã tạo ra sự hỗn loạn và lo sợ trên diện rộng trong các cộng đồng những người nhập cư trên khắp cả nước,” Thị trưởng Murray phát biểu. “Seattle đã trải qua những năm giam giữ người Mỹ gốc Nhật 75 năm trước—chúng ta sẽ không quay trở lại những ngày đen tối đó nữa. Chúng ta sẽ tìm cách xóa bỏ định nghĩa của Administration (Văn phòng Tổng thống) về ‘sanctuary cities’ (các thành phố bảo hộ) và các hành động thực thi mà chính quyền liên bang có thể áp dụng chống lại chúng ta.  Chúng ta cũng tìm kiếm thông tin chi tiết về những thay đổi của Văn phòng đối với chính sách đi lại và nhập cư bao gồm chương trình DACA. Trách nhiệm của chính quyền là cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác cho tất cả cư dân và chúng ta đã có sự chuẩn bị trong việc tiến hành các hành động để có được các câu trả lời đó.”

Các yêu cầu FOIA tìm kiếm thông tin chi tiết liên quan đến Sắc lệnh Hành pháp 13768 của Tổng thống Trump tuyên bố rằng “sanctuary jurisdictions” (các quyền hạn pháp lý bảo hộ) sẽ không nhận được các nguồn tài trợ liên bang và các quyền hạn này đã trao quyền lực lớn hơn cho các nhà chức trách di trú trong chính sách nhập cư, giam giữ, và trục xuất.

Sắc lệnh Hành pháp được xem là mơ hồ, với rất ít thông tin công khai sẵn có. Các yêu cầu FOIA kêu gọi các cơ quan liên bang cung cấp cho Seattle tất cả các hồ sơ ghi chép và kế hoạch liên quan đến mục đích và việc thực thi sắc lệnh một cách kịp thời. Luật Liên bang yêu cầu các cơ quan này trả lời trong vòng 20 ngày.

Trong bài phát biểu State of the City của mình tại Idris Mosque, Thị trưởng Murray đã nói:

“Trong bầu không khí bất ổn và đầy sợ hãi hiện nay, hãy cho phép tôi khẳng định lại sự cam kết của mình rằng chúng ta sẽ vẫn luôn là một thành phố thân thiện cho tất cả mọi người. Dưới sự hướng dẫn của tôi, cùng với Trưởng Luật sư Thành phố Pete Holmes, để đáp lại các hành động và sự khoa trương liên quan đến người nhập cư và người tị nạn của Văn phòng Tổng thống, hôm nay Seattle sẽ gửi một loạt các Freedom of Information Requests (Yêu cầu Tự do Thông tin) cho các cơ quan liên bang, bao gồm cả Department of Homeland Security. Chúng tôi tin rằng các điều lệ của luật pháp đứng về phía chúng ta, và chúng ta sẽ sử dụng các hành động pháp lý nếu chính quyền liên bang không trả lời kịp thời các yêu cầu của chúng ta.”


Seattle市呈交 Freedom of Information Act(資訊自由法案),以請求索取關於 Trump移民令的資訊

在市檢察官 Pete Holmes 的指導下,Ed Murray 市長在其 2017 年市情諮文演講中宣佈,西雅圖市將就Trump總統針對移民和難民的移民行政命令,向多個聯邦機構提交一系列 Freedom of Information Act ( FOIA,資訊自由法案) 請求。目前,正在將這些請求寄往 Department of Homeland Security(DHS,國土安全部)、Immigration and Customs Enforcement(ICE,移民及海關執法局)及 Department of Justice(DOJ,司法部)。

「Trump總統的行政命令在全國各地的移民社區造成了廣泛的混亂和恐慌,」Murray 市長表示,「西雅圖曾在 75 年前大肆拘留日裔美國人 — 我們不希望再回到那段黑暗的歲月。我們要設法確定政令中關於「sanctuary cities (庇護城市)」的定義,以及聯邦政府可能對我們採取的強制措施。我們還將設法瞭解關於政令中旅行和移民政策變化的詳細資訊,包括 DACA(非法移民學生暫緩遣返)計劃。政府有責任向所有居民提供清晰準確的資訊,所以,我們準備採取行動,以獲得相關解答。」

FOIA 請求設法瞭解關於Trump總統頒發的 13768 號行政命令的詳細資訊,此行政命令宣佈「sanctuary jurisdictions (庇護轄區)」將不會獲得聯邦資金,且在制定移民政策、拘留及驅逐出境的規定方面,賦予移民局更大的自由裁量權。

行政命令的表述十分模糊,僅提供了有限的公共資訊。在 FOIA 請求中,呼籲聯邦機構向Seattle及時提供關於此命令之意圖和強制執行的所有記錄和計劃。聯邦法律規定,這些機構必須在 20 日內作出回應。

Murray市長在Idris Mosque發表市情諮文演講時表示:

「儘管目前的社會環境瀰漫著不安和恐慌,但請允許我在這裡重申承諾,我們仍將致力於為所有人打造一個迎賓的城市。在本人及市檢察官 Pete Holmes 的領導下,為應對政令中頒布的措施和關於移民和難民的言論,西雅圖今天將向多個聯邦機構呈遞一系列 Freedom of Information Requests (資訊自由請求),包括 Department of Homeland Security。我們相信,法治站在我們這邊,如果聯邦政府不及時答覆我們的請求,我們將採取法律行動。」