Find Posts By Topic

Mayor Murray statement on federal judge blocking President Trump on ‘sanctuary city’ funding

 

Photo by Alabastro Photography.

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

Today, Mayor Ed Murray issued the following statement after U.S. District Judge William Orrick blocked a Trump administration order to withhold federal funding from “sanctuary cities”:

“This court ruling preventing President Trump from punishing ‘sanctuary cities’ is yet another rebuke of his misguided agenda,” said Mayor Murray. “Once again, a federal judge has blocked President Trump’s dangerous overreach. While we review this ruling’s impact on our City’s lawsuit against the president’s order, we will continue to embrace all our residents because we know Trump’s attacks on ‘sanctuary cities’ are attacks on Constitutional Cities.”

In March, the City of Seattle filed its own lawsuit against President Donald Trump’s “sanctuary cities” executive order, arguing the order is unconstitutional and that the City has not violated federal law. The City’s legal team is reviewing today’s ruling with its national counsel, Andrew Pincus, which will inform Seattle’s next steps in its suit against the Trump administration.


Declaración del alcalde Murray sobre la decisión del juez federal de bloquear la medida del presidente Trump de retirarle fondos a las ‘sanctuary city’

Hoy, el alcalde Edward B. Murray emitió la siguiente declaración después de que el juez federal de distrito William Orrick bloqueó la orden de la administración de Trump que le retiraba los fondos federales a las llamadas “sanctuary cities (ciudades santuario)”:

“Esta resolución del tribunal que impide al presidente Trump castigar a las ‘sanctuary cities’ es otra dura crítica a su equivocada agenda”, expresó el alcalde Murray. “Una vez más, un juez federal ha bloqueado uno de los peligrosos excesos del presidente Trump. Mientras analizamos el impacto que esta resolución tiene sobre la demanda de nuestra ciudad contra la orden del presidente, seguiremos estando cerca de todos nuestros residentes porque sabemos que los ataques de Trump a las ‘sanctuary cities’ son ataques a todas las ciudades que están en conformidad con la Constitución”.

En marzo, la ciudad de Seattle presentó una demanda contra el decreto ejecutivo del presidente Donald Trump contra las “sanctuary cities”, la que argumenta que la orden es inconstitucional y que la ciudad no ha violado ninguna ley federal. El equipo jurídico de la ciudad está revisando la resolución de hoy junto con el procurador nacional Andrew Pincus, que informará los próximos pasos que tomará Seattle en su demanda contra la administración de Trump.


Tuyên bố của thị trưởng Murray về việc thẩm phán liên bang ngăn chặn Tổng thống Trump liên quan đến nguồn tài trợ cho ‘Sanctuary City’

Hôm nay, thị trưởng Ed Murray đã ra tuyên bố sau đây sau khi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ William Orrick ngăn chặn một sắc lệnh hành chính của tổng thống Trump trong việc rút nguồn tài trợ liên bang dành cho “Sanctuary Cities (các thành phố bảo hộ)”:

Thị trưởng Murray phát biểu: “Phán quyết của tòa án nhằm ngăn chặn Tổng thống Trump khỏi việc trừng phạt ‘sanctuary cities’ là một đòn khiển trách khác đối với chương trình nghị sự sai lầm của tổng thống”. “Một lần nữa, một thẩm phán liên bang lại ngăn chặn hành động nguy hiểm đi quá xa của tổng thống Trump. Trong khi chúng ta xem xét tác động của phán quyết này lên vụ kiện của Thành phố chúng ta nhằm chống lại sắc lệnh của tổng thống, chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên cạnh tất cả các cư dân của mình bởi chúng ta biết những đòn tấn công của Trump đối với ‘sanctuary cities’ là sự tấn công vào các Thành phố Hiến pháp.”

Vào tháng 3, Thành phố Seattle đã nộp đơn kiện chống lại sắc lệnh hành pháp về “Santuary Cities” của tổng thống Donald Trump, tranh luận rằng sắc lệnh này vi phạm hiến pháp và Thành phố không vi phạm luật liên bang. Nhóm pháp lý của Thành phố đang xem xét phán quyết ngày hôm nay cùng với tư vấn quốc gia, Andrew Pincus của nhóm, và nhóm sẽ thông báo những bước tiếp theo của Seattle trong đơn kiện của mình chống lại chính quyền của Trump.


Murray 市長就聯邦法官禁止執行 Trump 總統頒布之 「Sanctuary City」 資金補助的行政命令所發表之聲明

今天,在美國行政區法官 William Orrick 禁止執行 Trump 頒布的扣留「Sanctuary Cities(庇護城市)」資金補助的行政命令之後,Ed Murray 市長發表了以下聲明:

「阻止 Trump 總統懲罰『sanctuary cities』的法庭裁決是對其誤導議程的另一種譴責」,Murray 市長說道。「聯邦法官再次阻止了 Trump 總統危險的越界行為。同時,我們審查了這項裁決對於我們城市針對總統的行政命令所提出訴訟的影響,我們將繼續接納所有的居民,因為我們知道 Trump 對『sanctuary cities』的攻擊就是對憲法城市的攻擊。」

3 月份,西雅圖市提出其訴訟請求,該訴訟是針對 Donald Trump 總統所頒布的「Sanctuary Cities」行政命令,認為該項命令是違憲的,而且本市並沒有違反聯邦法律。 本市的法律團隊正在與其國家律師 Andrew Pincus 一同審查今天的裁決,隨後將告知西雅圖在其針對 Trump 行政當局的訴訟中下一步所需要採取的措施。


트럼프 대통령의 ‘이민자 보호도시’ 재정지원 철회 저지한 연방 판결에 대한 머리 시장의 성명

오늘 미국 지방법원 판사 윌리엄 오릭( William Orrick)이 “이민자 보호 도시(Sanctuary Cities)”에 대한 연방 재정 지원을 철회하는 트럼프 대통령의 행정 명령을 저지한 후 에드 머리(Ed Murray) 시장은 다음과 같은 성명을 발표했다.

“트럼프 대통령의 ‘이민자 보호도시’ 처벌을 방지한 이번 법원의 판결 역시 대통령의 그릇된 정책을 비난하는 것입니다.” “다시 한번 연방 법원이 트럼프 대통령의 위험한 시도를 저지했습니다.” “이 판결이 대통령의 행정 명령에 대한 우리 시의 소송에 미칠 영향을 검토하는 중에도 모든 시민을 계속해서 포용할 것입니다. 우리는 ‘이민자 보호도시’에 대한 트럼프의 공격이 합헌 도시를 공격하는 것이나 마찬가지라는 것을 알기 때문입니다.”

지난 3월, 시애틀 시는 도널드 트럼프 대통령의 “이민자 보호도시” 행정 명령은 위헌이며 우리 시가 연방법을 위반하지 않았다는 취지로 자체적인 소송을 제기했다. 시의 법률팀은 앤드류 핀커스(Andrew Pincus) 국가 자문변호사와 함께 오늘의 판결을 검토하여 , 트럼프 정부에 대한 소송의 다음 단계를 알리게 될 것이다.