Find Posts By Topic

Seattle Mayor Jenny Durkan Responds to U.S. Department of Justice Threats Against King County for Protecting Immigrants and Refugees

Traducción Española

dịch tiếng Việt

中文翻譯

한국어 번역

 

Seattle Mayor Jenny A. Durkan today responded to threats from Attorney General Jeff Sessions and the Department of Justice to subpoena King County for its commitment to protecting refugees and immigrants.

Last year, Attorney General Jeff Sessions and the U.S. Department of Justice sent letters to 29 U.S. cities, including Seattle, arguing that they may be violating federal law through their efforts to protect immigrants and refugees as a Sanctuary City.

In December, Mayor Durkan and City Attorney Pete Holmes responded in a letter to Attorney General Sessions defending Seattle’s status as a welcoming city and demonstrating that the City of Seattle remains in full compliance with federal law. In today’s letters from the Department of Justice to cities and counties around the country, King County was threatened with a subpoena.

“As a former U.S. Attorney, I’m prepared for a legal fight with this administration. Let’s be clear: It’s a fight that Donald Trump will lose.

“With today’s announcement, it appears Seattle has successfully made the case to remain a welcoming city. But the fight to protect our citizens in all of King County continues.

“We will not allow our City and our state to be bullied by the President and Attorney General Sessions, who continue to threaten our shared values of inclusion, opportunity, and diversity. The administration’s latest legal threats do nothing to make our communities safer.

“We do not seek out a fight, but if necessary, we will see President Trump and Attorney General Sessions in court. We have the law – and justice – on our side. We will keep working together to ensure that immigrants and refugees who believe in the promise of America are made to feel welcome here in our community. That includes ensuring that we have the resources in place to protect immigrants and refugees who are unjustly being put at risk.”

 


 

La Alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, responde a las amenazas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el condado de King por proteger a inmigrantes y refugiados

La Alcaldesa de Seattle, Jenny A. Durkan, respondió hoy a las amenazas del fiscal general Jeff Sessions y del Departamento de Justicia por la citación del condado de King por su compromiso de proteger a los refugiados e inmigrantes.

El año pasado, el fiscal general Jeff Sessions y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos enviaron cartas a 29 ciudades de Estados Unidos, incluida Seattle, argumentando que es posible que estén violando la ley federal a través de sus esfuerzos para proteger a los inmigrantes y refugiados, como Ciudades santuario.

En diciembre, la Alcaldesa Durkan y el fiscal municipal Pete Holmes respondieron en una carta al fiscal general Sessions y defendieron la condición de Seattle como una Ciudad de Bienvenida y demostraron que la Ciudad de Seattle permanece en pleno cumplimiento de la ley federal. En las cartas de hoy del Departamento de Justicia a las ciudades y los condados de todo el país, el Condado de King fue amenazado con una citación.

“Como exfiscal de los Estados Unidos, estoy preparada para una pelea legal con esta administración. Seamos claros: es una pelea que Donald Trump perderá.

Con el anuncio de hoy, parece que Seattle ha logrado con éxito permanecer como una Ciudad de Bienvenida. Pero la pelea para proteger a nuestros ciudadanos en todo el condado de King continúa.

No permitiremos que nuestra ciudad y nuestro estado sean intimidados por el presidente y el fiscal general Sessions, quien continúa amenazando nuestros valores compartidos de inclusión, oportunidad y diversidad. La última amenaza legal de la administración no ayuda a que nuestras comunidades sean más seguras.

No buscamos una pelea, pero si es necesario, llevaremos al presidente Trump y al fiscal general Sessions a tribunales. Tanto la ley como la justicia están de nuestro lado. Seguiremos trabajando juntos para garantizar que los inmigrantes y refugiados, que creen en la promesa de Norteamérica, se sientan bienvenidos en nuestra comunidad. Esto incluye asegurarnos de que tenemos los recursos en el lugar para proteger a los inmigrantes y refugiados, que injustamente están siendo puestos en peligro”.

 


 

Thị Trưởng Seattle, Jenny Durkan Phản Hồi Đe Dọa Của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Nhắm Tới Quận King Để Bảo Vệ Người Nhập Cư Và Người Tị Nạn

Hôm nay, Thị Trưởng Seattle, Jenny A. Durkan đã phản hồi đe dọa từ Tổng Chưởng Lý Jeff Sessions và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đòi Quận King ra hầu tòa vì cam kết bảo vệ người nhập cư và người tị nạn của Quận.

Năm ngoái, Tổng Chưởng Lý Jeff Sessions và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã gửi thư đến 29 thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm Seattle, tranh cãi rằng những thành phố này có thể đang vi phạm luật liên bang vì những nỗ lực bảo vệ người nhập cư và người tị nạn như một Thành Phố Bảo Hộ.

Vào Tháng Mười Hai, Thị Trưởng Durkan và Luật Sư Thành Phố Pete Holmes đã phản hồi bằng thư đến Tổng Chưởng Lý Sessions bảo vệ vị thế của Seattle là một thành phố thân thiện và chứng minh rằng Thành Phố Seattle vẫn luôn tuân thủ đầy đủ luật liên bang. Trong lá thư Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ gửi đến các thành phố và quận trong cả nước ngày hôm nay, Quận King bị đe dọa gọi ra hầu tòa.

“Là một cựu Luật Sư Hoa Kỳ, tôi hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến pháp lý chống lại chính quyền này. Hãy cùng hiểu rõ ràng: Đây là một cuộc chiến mà Donald Trump sẽ thua cuộc.

“Với thông báo ngày hôm nay, có vẻ như Seattle đã thành công trong việc duy trì vị thế là một thành phố thân thiện. Nhưng cuộc chiến để bảo vệ các công dân của chúng ta trên toàn Quận King vẫn tiếp tục.

“Chúng ta sẽ không để cho Thành Phố và tiểu bang của chúng ta bị quấy nhiễu bởi Tổng Thống và Tổng Chưởng Lý Sessions, những người tiếp tục đe dọa các giá trị về hòa nhập, cơ hội và đa dạng mà chúng ta cùng chia sẻ. Những đe dọa pháp lý mới nhất của chính quyền không giúp các cộng đồng của chúng ta an toàn hơn.

“Chúng ta không muốn một cuộc chiến, nhưng nếu cần thiết, chúng ta sẽ gặp Tổng Thống Trump và Tổng Chưởng Lý Sessions tại tòa. Cả luật pháp – và công lý – đứng về phía chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc để đảm bảo người nhập cư và người tị nạn, những người tin tưởng vào lời hứa của Hoa Kỳ sẽ cảm thấy được chào đón tại đây, trong cộng đồng của chúng ta. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng chúng ta có sẵn các nguồn lực hỗ trợ để bảo vệ người nhập cư và người tị nạn, những người đang bị đặt vào hiểm nguy một cách không công bằng.”

 


 

西雅圖市長 Jenny Durkan 回應美國司法部對金郡為移民和難民提供庇護的威脅

西雅圖市長 Jenny A. Durkan 今日對司法部長 Jeff Sessions和司法部因金郡承諾為難民和移民提供庇護而威脅發出傳票作出回應。

去年,司法部長 Jeff Sessions 和美國司法部向包括西雅圖在內的 29 座城市發出信函,認為這些城市發揮庇護城市的作用為移民和難民提供保護可能觸犯了聯邦法律。

市長 Durkan 和市檢察官 Pete Holmes 於十二月份致信司法部長 Sessions 並藉此信函作出回應,信函中表明西雅圖是一個迎賓的城市並且證明西雅圖市始終完全遵守聯邦法律的規定。在今日司法部發佈給全美各市和各郡的信函中,金郡受到了傳票威脅。

「作為一名前聯邦檢察官,我已準備好同政府進行一場法律戰鬥。讓我們開誠布公地說明:這是一場 Donald Trump 必輸的戰鬥。

透過今日的聲明,西雅圖已成功地表明了自身仍然是一個迎賓的城市。但是保護金郡所有地方公民的這場戰鬥仍在繼續。

我們絕不會允許我們的城市和國家被總統和司法部長 Sessions 所欺凌,他們不斷地威脅我們的包容、機遇和多元化的共識。政府的最新法律威脅對於促進我們社區的進一步安全沒有絲毫助益。

我們不會主動挑起戰鬥,但如有必要,我們將會與 Trump 總統和司法部長 Sessions 對簿公堂。法律和正義都站在我們這一邊。我們將繼續共同努力,確保相信美國前途的移民和難民在我們的社區內感受到友好和歡迎的態度。這包括確保我們有適當的資源來保護被不公地置於風險之中的移民和難民。」

 


 

시애틀 시장 Jenny Durkan, 이민자와 난민 보호를 위해 킹 카운티에 대한미국 법무부의 위협에 대응

시애틀 시장 Jenny A. Durkan은 오늘 난민과 이민자를 보호하겠다는 약속에 대해 킹 카운티에 소환장을 발부한 법무장관 Jeff Sessions와 미국 법무부의 위협에 대응했습니다.

작년, 법무장관 Jeff Sessions와 미국 법무부는피난처 도시로서 이민자와 난민을 보호하려는 노력을 통해 연방법을 위반하고 있다고 주장하는 서한을 시애틀을 비롯한 미국 29개 도시에 보냈습니다.

12월, 시장 Durkan과 시 변호사 Pete Holmes는 환영하는 도시로서 시애틀의 위상을 지키고 시애틀 시가 연방법을 철저히 준수하고 있음을 입증하며 법무장관 Sessions에게 보낸 서한에 회답했습니다. 오늘 미국 법무부에서 미 전역 도시 및 카운티에 보낸 서한에는 킹 카운티가 소환장 발부로 위협을 받았습니다.

“전직 미국 변호사로서 저는 Trump 행정부와 법정 투쟁을 할 각오가 되어 있습니다. 분명히 해 두겠습니다. Donald Trump 대통령이 반드시 패할 싸움입니다.”

“오늘 발표에 따르면, 시애틀은 성공적인 사례가 되어 환영하는 도시의 위상을 지킬 것으로 보입니다. 하지만 모든 킹 카운티 주민을 보호하기 위한 투쟁은 계속됩니다.”

“우리는 시애틀 시와 주 정부가 포용, 기회 및 다양성의 공유된 가치를 계속해서 위협하는 대통령과 법무장관 Sessions의 위협에 굴복하도록 내버려 두지 않을 것입니다. Trump 행정부의 최근 법적 위협은 우리 커뮤니티를 더 안전하게 만드는 데 아무런 역할도 하지 못합니다.”

“우리는 싸움을 원하지 않지만 필요하다면 Trump 대통령과 법무장관 Sessions를 법정에서 마주할 각오가 되어 있습니다. 시애틀에도 법과 정의가 살아 있습니다. 우리는 미국의 약속을 믿는 이민자와 난민이 이곳 시애틀에서 환영받을 수 있도록 계속 협력해 나갈 것이며, 이러한 노력에는 부당하게 위험에 처해 있는 이민자와 난민을 보호할 리소스 확보도 포함됩니다.”